Home / 1stpage / Πρότυπα Σχολεία: Πως θα γίνουν οι εξετάσεις των υποψηφίων μαθητών

Πρότυπα Σχολεία: Πως θα γίνουν οι εξετάσεις των υποψηφίων μαθητών

Δημοσιεύτηκε: 1:46 μμ Μάρτιος 15th, 2022  


Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής.

Kατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών

Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών.

Ελληνική Γλώσσα

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2022-2023:

Στην Ελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Μαθηματικά

Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Eξεταστέα  ύλη

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

150 λεπτά η διάρκεια εξέτασης

Οι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατό πενήντα λεπτών (150 min).

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κλπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.

7 Μαΐου οι εξετάσεις

Η αποστολή των θεμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Π.Σ., την 7η Μαΐου 2022, πριν την έναρξη της δοκιμασίας.

Οι απαντήσεις

Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον/την υποψήφιο/α σε ειδικό απαντητικό φύλλο.

Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του/της υποψήφιου/ίας μαθητή/τριας και με επίβλεψη του επιτηρητή αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο.

Τα απαραίτητα απαντητικά φύλλα για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αποστέλλονται στα οικεία Π.Σ. με ευθύνη της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.

Βαθμολογία γραπτών

Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια.

Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια.

Αναβαθμολόγηση

Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Που θα γίνουν οι εξετάσεις

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων Γυμνάσιων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του.

Διευθυντές Σχολείων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η του Π.Σ. αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας ώστε:

Ι) Να επιβεβαιώσει:

α. Τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του /της αιτούντος/ούσης και

β. Αν ο/η υποψήφιος είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α ́199), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί στο σχετικό πεδίο, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά Πρότυπο Σχολείο.

ΙΙ) Να εξάγει τις καταστάσεις των υποψηφίων για το οικείο Π.Σ.

Πίνακες υποψηφίων μαθητών

Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ δεξιοτήτων οι καταστάσεις των υποψηφίων αναρτώνται, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Προτύπου Γυμνασίου με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης όλων των υποψηφίων, που έχουν δηλώσει προτίμηση για την οικεία σχολική μονάδα και τον αριθμό προτεραιότητας που τους έχει αποδοθεί κατά την διαδικασία της παρ. 8, της ενότητας Α1, του κεφαλαίου Α. Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους ενημερώνεται η Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. και με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. προβαίνει στη διόρθωση λαθών το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων

Τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται τα εξεταστικά κέντρα του οικείου Προτύπου Γυμνασίου καθώς και η κατανομή των μαθητών σε αυτά.

 Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι εξεταζόμενοι μαθητές

Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και την εκτυπωμένη βεβαίωση υποβολής της αίτησής τους για την πλήρη ταυτοποίησή τους.

Πότε προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα οι υποψήφιοι

Κατά την ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) οι υποψήφιοι προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο, που τους έχει ανακοινωθεί, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ).

Βαθμολογικό Κέντρο

Η βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε Βαθμολογικό Κέντρο που λειτουργεί στους χώρους του Ι.Ε.Π., ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και συστήνεται για το σκοπό αυτό.

Τα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των απαντήσεων των μαθητών/τριών η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου αποστέλλει τα αποτελέσματα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ενημερώνει την εφαρμογή των αιτήσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ ουσών οι ισοβαθμούντες/ουσες μαθητές/τριες, κατατάσσονται με αύξουσα σειρά ως προς τον αριθμό προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) που τους έχει αποδοθεί.

Που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, γνωστοποιεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) Πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και

β) Πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου 2023.

Επίδειξη  των απαντητικών φύλλων των μαθητών/τριών

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών/τριών, οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων επιθυμούν να λάβουν γνώση για αυτά.

Εγγραφές επιτυχόντων

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων οι εισακτέοι μαθητές εγγράφονται στο Πρότυπο Γυμνάσιο της επιτυχίας τους. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό φροντίζουν για την μετεγγραφή τους το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023.

Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στη Β ́ και Γ ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β ́ και Γ ́ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ), η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια 3 μέρες ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...