Home / 1stpage / Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: Οι δράσεις για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης

Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: Οι δράσεις για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε: 1:49 μμ Νοέμβριος 25th, 2021  


Στον τακτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη των πολιτικών και δράσεων του υπουργείου Παιδείας, που αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και τις 3 βαθμίδες), αλλά και τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για:

  • την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το Υπουργείο φορέων (ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και λοιπών νομικών προσώπων), προκειμένου να αναπτύξουν τις δράσεις τους,
  • την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς,
  • την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,
  • την κάλυψη μηνιαίας επιδότησης εισιτηρίου για τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την κατοικία τους στην έδρα της δομής που σπουδάζουν,
  • την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων,
  • τη συνέχιση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
  • την ειδική ενίσχυση, μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την κάλυψη των δαπανών σίτισης αυτών.

Στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 μεταξύ άλλων δαπανών περιλαμβάνονται και δαπάνες συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ, οι οποίες διατέθηκαν για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19 και συγκεκριμένα για την υποστήριξη απομακρυσμένης διδασκαλίας, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας επικουρικού ιατρικού προσωπικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου, καθώς και για τη χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του Covid-19.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας χρηματοδοτούν έργα υποδομής, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των ΑΕΙ και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, η διαρκής ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων υπηρετείται μέσω των δράσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που α- φορούν στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων υλοποιεί το συγκεκριμένο υπουργείο.

Τέλος, από το ΠΔΕ του υπουργείου καλύπτονται δαπάνες στον μεταναστευ- τικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

Το σύνολο των δαπανών του υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 790 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσό ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Πλεόνασμα ύψους 63 εκατ. ευρώ.

Στην εποπτεία του Υπουργείου περιλαμβάνονται τόσο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, βιβλιοθήκες, κ.λπ.), όσο και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το Ινστιτούτο Τεχνο- λογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» κ.λπ.), το σύνολο των οποίων προβλέπεται για το 2022 να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 63 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι κύρια πηγή εσόδων των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων αποτελούν οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και οι πόροι από χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταπολέμηση του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, με στόχο την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, δράσεις συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (ΓΓΘ) με άλλους φορείς.

Δράσεις που αφορούν στη διοργάνωση ετήσιων μαθητικών διαγωνισμών με αντικείμενο θέματα που προάγουν τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, την καταπολέμηση του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού, καθώς και την κατανόηση των θρησκευτικών παραδόσεων της Ελλάδας.

Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παροχή πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, τη διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο, τη λειτουργία εργαστηρίων δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε προσλήψεις ειδικού και βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού, την ύπαρξη παράλληλης στήριξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών μέσω προγραμμάτων ρομποτικής, προγραμμάτων STEM και διαδραστικών συστημάτων, στην ίδρυση νέων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, σε νέα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για όλα τα μαθήματα, σε επιμορφωτικά προγράμματα για όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς και την ψηφιοποίηση υπηρεσιών.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Προγράμματα και δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αειφορία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο, τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην επίτευξη των παρακάτω στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανώτατη εκπαίδευση βασισμένη στις ικανότητες και δεξιότητες, στην αιχμή της επιστήμης σε σύνδεση με την αγορά εργασίας, αναδιοργάνωση της ερευνητικής δραστηριότητας, ανάπτυξη της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, ενίσχυση της διεθνούς θέσης και δικτύωσης των πανεπιστημίων, αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής και υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση, αναβάθμιση του συστήματος διακυβέρνησης των ΑΕΙ, βιώσιμη ανάπτυξη και ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, επέκταση δια βίου μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων χρηματοδοτούνται δράσεις μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (δράσεις στήριξης: διεθνοποίησης, γραφείων διασύνδεσης με αγορά εργασίας, κέντρα εκπαιδευτικής αριστείας, διαδικασίες αξιολόγησης ΑΕΙ, μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού, κέντρα υποστήριξης διδασκαλίας, υποτροφίες φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υποτροφίες για ερευνητές και μεταδιδάκτορες), καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (καλύπτονται δράσεις που αφορούν κέντρα ερευνητικής αριστείας, καθηγητές-ερευνητές, βιομηχανικά διδακτορικά, υποστήριξη προγραμμάτων βασικής έρευνας, ψηφιακή αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών ΑΕΙ).

Επαγγελματική Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην επιμόρφωση των συντελεστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί/ στελέχη/ διοικητικό προσωπικό), στην επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, στην ένταξη νέων οδηγών κατάρτισης, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη συμβουλευτική διδασκαλία, στην ίδρυση νέων δομών και επέκταση υφιστάμενων (Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)/ Θεματικά και Πειραματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ), στην ενίσχυση μαθητείας/ πρακτικής άσκησης, στην εξωστρέφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην ουσιαστική διασύνδεση με την αγορά εργασίας, στην αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στην αξιολόγηση δομών και συντελεστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση, στην υποστήριξη του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και στην ενημέρωση των νέων για πολιτικές και δράσεις για τη νεολαία.
Σχολικός/ Πανεπιστημιακός Αθλητισμός

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία από καθηγητές φυσικής αγωγής των κανόνων, των μέτρων ασφάλειας, της υγιεινής, της εξοικείωσης, της επίπλευσης και των αναπνοών στο υδάτινο στοιχείο. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δράση για την παρακολούθηση της διάκρισης των μαθητών/τριών στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα, η οποία μοριοδοτεί την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και η εκπροσώπηση φοιτητών/τριων – αθλητών/τριών σε διεθνείς διοργανώσεις κατόπιν επιλογής τους μέσω της συμμετοχής τους σε αθλητικές δράσεις και πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα.

Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, στην ενημέρωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, στη σύνταξη σχεδίου δράσης, στην ενημέρωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και παροχή οδηγιών από το ΚΕΓ, στην εκστρατεία ενημέρωσης σε συνεργασία με τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές και τους οικείους Ελληνικούς φορείς, καθώς και στην τρίμηνη ανασκόπηση της πορείας των δραστηριοτήτων.

Θρησκευτική Εκπαίδευση

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης και εκκλησιαστικής ειδίκευσης, καθώς και δράση διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος που συμπεριλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία.

Δημόσιες βιβλιοθήκες/ Γενικά Αρχεία

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε αγορές τεκμηρίων, στην καταλογογράφηση, στην ενίσχυση της πληροφοριακής υποδομής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, σε προσλήψεις και σε εκπαίδευση του προσωπικού βιβλιοθηκών, σε εκπαιδεύσεις του κοινού σε ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στην προβολή του έργου και του ρόλου των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Η ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και ασφαλέστερη λειτουργία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...