Τρίτη, 30/11/2021, 15:05


Home / 1stpage / Αιτήσεις για επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και αναπληρωτών Ψυχολόγων

Αιτήσεις για επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και αναπληρωτών Ψυχολόγων

Δημοσιεύτηκε: 11:45 πμ Οκτώβριος 19th, 2021  


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo σχολικό έτος 2021-2022, προς μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και αναπληρωτές Ψυχολόγους (ΠΕ23) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αναλαμβάνει την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2021-2022 των εξής ομάδων στόχων – ωφελούμενων:

(α) Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) των ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαίδευσης, για την υποστήριξη-εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, με τη μορφή της Συνδιδασκαλίας δύο εκπαιδευτικών στην Α’ ΕΠΑ.Λ.,

(β) Ψυχολόγοι (αναπληρωτές), με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ.,

(γ) Εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) των ΕΠΑ.Λ. σε θέματα που αφορούν την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, μέσω της υλοποίησης του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή.

Ειδικότερα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. – ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03) – και τους αναπληρωτές Ψυχολόγους (ΠΕ23), μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2021-2022 και προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 με τις υπ’ αρ. πρωτ. 122069/Ε1/28-09-2021 (ΑΔΑ: 6Γ4Ω46ΜΤΛΗ-Ζ21) και 121977/Ε4/28-09-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΔΗ46ΜΤΛΗ-ΨΑ0) αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., προβλέπονται τα εξής:

Α) Στην υπό στοιχεία Φ.ΜΝΑΕ/109083/Δ4/07-09-2021 (ΦΕΚ 4178/τ. Β’/09-09-2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2021-2022 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”, στο άρθρο 2 παρ. 6 αναφέρεται: “Το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ03 που συμμετέχουν στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”.

Β) Στην υπό στοιχεία Φ.ΜΝΑΕ/105223/Δ4/30-08-2021 (ΦΕΚ 4043/τ. Β’/02-09-2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”, στο άρθρο 4 αναφέρεται: “Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» προβλέπει εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για τους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η οποία θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)”.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. όλων των ειδικοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2021- 2022, αφορά τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή – Ο ρόλος του στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες με τους Συμβούλους Καθηγητές
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπόνου για τους πτυχιούχους των νέων Γεωπονικών Τμημάτων

1.2. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32) ωρών, ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα και

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες θα κατανεμηθούν σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από επιμορφωτές οι οποίοι επιλέχθηκαν από το Μητρώο Επιμορφωτών που δημιουργήθηκε με βάση τις υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ), 7271/12-07-2019 (Πράξη 28/11-07-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) και 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεις του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. σε συνέχεια των υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών για τις ανάγκες της Πράξης και οι οποίοι επιμορφώθηκαν ή/και πρόκειται να επιμορφωθούν σχετικά με τις κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό.

1.3. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Ανάλογα με τον αριθμό των Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών που εμπλέκονται θα δημιουργηθεί αντίστοιχος αριθμός τμημάτων επιμόρφωσης των δεκαπέντε (15) περίπου ατόμων. Στη συνέχεια οι προς επιμόρφωση Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν σχετικά με το τμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί, το όνομα του επιμορφωτή, τα ονόματα των συμμετεχόντων στο τμήμα τους, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης. Η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων και η ασύγχρονη με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. (moodle). Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη). Επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

1. Desktop H/Y ή Laptop

2. Windows 7 ή νεότερα

3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία στο Laptop και κάμερα

4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ στο router για την μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης

5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή Mozilla

6. Εγκαταστημένο στον Η/Υ το πρόγραμμα Adobe Flash Player

1.4. Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι θα ενημερώνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στη συμμετοχή του επιμορφούμενου στις συνεδρίες (ηλεκτρονικά και έντυπα παρουσιολόγια). Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι παρών στο 80% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προγράμματος (16 από το σύνολο των 20 ωρών). Αυτό θα πιστοποιείται από τα ηλεκτρονικά και έντυπα παρουσιολόγια, βάσει του ωρολογίου προγράμματος, που τηρούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος. Επιμορφούμενος, ο οποίος διακόπτει ή δεν ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα παρακολούθησης εκ νέου, προκειμένου να εξεταστεί από την Ε.Ο.Ε., για το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη περίοδο επιμόρφωσης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα μέτρα που ισχύουν σε σχολεία, ΑΕΙ, Κολλέγια, ΙEΚ, ΣΔΕ, Φροντιστήρια και ΚΞΓ

Η επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στην κατάθεση και τη θετική αξιολόγηση δύο (2) δραστηριοτήτων (σεναρίων) τις οποίες θα εκπονήσει ο κάθε επιμορφούμενος κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν επισημάνσεις/παρατηρήσεις από τον επιμορφωτή, ο επιμορφούμενος καλείται να καταθέσει εκ νέου την δραστηριότητα (σενάριο) σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η Ε.Ο.Ε.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος θα λάβει σχετική βεβαίωση. Προκειμένου ο επιμορφούμενος να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου – Εξόδου

β) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης

γ) να καταθέσει δύο δραστηριότητες, σε στάδιο επεξεργασίας στη διάρκεια της επιμόρφωσης και σε τελική μορφή με την ολοκλήρωσή της, σχετικές με την Θεματική Ενότητα στην οποία θα επιμορφωθεί.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.1 Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

3.2 Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από την Δευτέρα 18/10/2021 ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 19/11/2021 ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Για κάθε φάση υλοποίησης της επιμόρφωσης θα δημοσιεύεται από το Ι.Ε.Π. σχετική πρόσκληση.

4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013.

Ως εκ τούτου, οι Ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το «απογραφικό δελτίο εισόδου» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το «απογραφικό δελτίο εξόδου» ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 1335 359, (για οργανωτικά θέματα)  και 213 1335 567 (για τεχνικά θέματα).


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

«SOS» από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προς εκπαιδευτικούς

«SOS» εκπέμπει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προς τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αποφύγουν ...