Home / 1stpage / Κορδής: Ενημέρωση για αμοιβαίες μεταθέσεις, αποσπάσεις, άδειες ειδικού σκοπού και εκπαιδευτικές εξελίξεις

Κορδής: Ενημέρωση για αμοιβαίες μεταθέσεις, αποσπάσεις, άδειες ειδικού σκοπού και εκπαιδευτικές εξελίξεις

Δημοσιεύτηκε: 4:40 μμ Μάιος 5th, 2020  


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις:

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των Γενικών Μεταθέσεων οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε διάστημα  δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2019 και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2019 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

 1. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσηςοι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
 3. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης τόσο στα Υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος όσο και στην Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι προφανές ότι και το καθεστώς των αμοιβαίων μεταθέσεων που διέπεται από τα ΠΔ 50 & 100 θέλει αναθεώρηση σε αρκετά σημεία, όπως η διαφορά της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, η 25ετής υπηρεσία και η υπεραριθμία. Και οι φετινές ωστόσο αμοιβαίες μεταθέσεις θα γίνουν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο! Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτω το έντυπο της αμοιβαίας μετάθεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης είναι μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου και όχι αργότερα! Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους!  

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο αλλά και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν τα εναπομείναντα οργανικά κενά των μεταθέσεων στην Β/θμια και την Α/θμια. Οι αιτήσεις τους εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ, εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, β) σε ΚΕΣΥ, γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, δ) σε Μουσικά Σχολεία, ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία λήγει την Δευτέρα  11-05-2020 και ώρα 12:00.

Οι αιτήσεις απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας λήγει την Πέμπτη  07-05-2020 και ώρα 12.00. Οι ημερομηνίες δεν συμπίπτουν με τις αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν την αίτησή τους!

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ενόψει της σταδιακής επανέναρξης (;) της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δ.Ε., σας υπενθυμίζουμε τις ειδικές άδειες που θεσμοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19:

1.Άδεια ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων

(αρθ. 5, παρ. 1 Π.Ν.Π. 11-3-2020 -ΦΕΚ 55Α ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Σ.)

Χορηγείται ανά 4 ημέρες (1 κανονική και 3 ειδικού σκοπού)

ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 1ΗΜΕΡΑ/4ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Μονογονεϊκές οικογένειες.
 2. Αν ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στο εξωτερικό.
 3. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και δεν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της δυνατότητας εργασίας εξ αποστάσεως.
 4. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο τομέα και δεν εγκρίνεται η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού με αιτιολογημένη έκθεση του φορέα στον οποίο εργάζεται.

Η Άδεια Ειδικού Σκοπού, παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου για όσους έχουν παιδιά έως 12 ετών, ενώ για εκείνους που έχουν παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, η Άδεια Ειδικού Σκοπού τερματίζεται στις 18 Μαΐου, οπότε ανοίγουν ξανά τα Γυμνάσια. Εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 (ΑΔΑ:6ΣΜΟ46ΜΤΛ6-Ο14) στην οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με τα βήματα για την σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με αυτήν:

2.Ειδική άδεια απουσίας ως ομάδα αυξημένου κινδύνου των ιδίων

(αρθ. 25 Π.Ν.Π. 14-3-2020-Φ.Ε.Κ. 64Α , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

Για τις παθήσεις των ιδίων που προβλέπονται και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΔΕ

3.Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού

(αρθ. 38, παρ.3 Π.Ν.Π. 20-3-2020- Φ.Ε.Κ. 68Α  και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

Για το διάστημα που απαιτείται να τεθεί ο υπάλληλος σε περιορισμό.(Κατόπιν εντολής του ΕΟΔΥ)

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΔΕ

4.Άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς τέκνων έως 4 ετών που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

 (αρθ. 38, παρ.4 Π.Ν.Π. 20-3-2020- Φ.Ε.Κ. 68Α  και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.):

Χορηγείται κατ΄ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις.

Σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες υπάρχουν δύο νομοθετήματα:

 1. Η ΠΝΠ της 14.3.2020 που καθορίζει τις ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου, που πρέπει να εξαιρεθούν από την εργασία τους, αναφέρεται στις κατηγορίες των καρκινοπαθών, όσων υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση και οι οποίοι δικαιούνται ειδική άδεια. Βλέπε άρθρ 25. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι με ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας υπάρχει η δυνατότητα να επεκτείνεται αυτή η διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.
 2. Η ΚΥΑ με ΦΕΚ 928 18.3.2020 που επεκτείνει τα άτομα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (δηλ ευπαθείς ομάδες) με την προσθήκη και όσων έχουν: βαριά καρδιοπάθεια, βαριά πνευμονοπάθεια, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

Είναι προφανές ότι οι ασθένειες αυτές δεν καλύπτουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας σε πολλούς εκπαιδευτικούς! Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών ζητά να χαρακτηριστούν ως ευπαθείς ομάδες και όσοι/ες πάσχουν από:

 1. Αυτοάνοσα νοσήματα για τα οποία λαμβάνουν κυτταροστατικά ή βιολογικούς παράγοντες.
 2. Εκφυλιστικά νοσήματα του ΚΝΣ (π.χ. Πολλαπλή σκλήρυνση).
 3. Αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. Ομόζυγος β – μεσογειακή αναιμία).
 4. Επιπλέον δεν υπάρχει πρόβλεψη για όσους διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid-19, με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των οικείων τους.

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου θεωρεί άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου είναι τα παρακάτω:

 1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών.
 2. Παιδιά μεγαλύτερα από έξι μηνών και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

Χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο

Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα

Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)

Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων

Παιδιά και έφηβοι που χρειάζονται μακροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη

Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) >40 kg/m2.

 1. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.
 2. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά < 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
 3. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό και άλλο προσωπικό) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων – μεταναστών.

Με βάση και το υπόμνημα της ΟΛΜΕ για τους όρους και τις προϋποθέσεις επαναλειτουργίας των σχολείων θα πρέπει άμεσα να υπάρξει ειδική μέριμνα για πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικών που δεν εντάσσονται στις ελάχιστες αρχικές περιπτώσεις!

Με βάση το νομοθετικό αυτό πλαίσιο και επειδή το υπέρτατο αγαθό της ζωής και της υγείας δεν είναι διαπραγματεύσιμο απαιτούμε:

ü  Να διευρυνθούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου και να επεκταθεί το δικαίωμα ειδικής άδειας με πλήρεις αποδοχές.

ü  Να ξεκαθαριστούν οι ασάφειες που προκύπτουν από τους γενικούς όρους «βαριά πνευμονοπάθεια» και «βαριά καρδιοπάθεια» που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. /928/Β/18-03-2020).

ü  Να δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας όσοι διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη με COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των οικείων τους.

ü  Να συμπεριληφθούν όλοι οι συνάδελφοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, με ασθένειες και μεγάλη ηλικία στις ευπαθείς ομάδες και συνακόλουθα στις σχετικές άδειες.

ü  Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις άδειες (αναρρωτικές και ειδικού σκοπού) των αναπληρωτών και των εκπαιδευτικών που είναι σε εγκυμοσύνη. Καμία περικοπή στο μισθό, το επίδομα μη ληφθείσας αδείας και φυσικά στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους!

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Εκδόθηκαν οι κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) που ρυθμίζουν θέματα (i) εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας και (ii) προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά από τις 4.5.2020 και ώρα 6.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 6.00.

Πρόκειται για τις Κ.Υ.Α. με αριθ. (i) Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/3.5.2020 (ΦΕΚ 1648 τ. Β’/2020) και (ii) Δ1α/ΓΠ.οικ.27820/3.5.2020 (ΦΕΚ 1649 τ. Β’/2020) αντίστοιχα.

   Και στις δύο αυτές αποφάσεις προβλέπεται εξαίρεση για τους εργαζόμενους, όπως είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό που μετακινείται σε άλλη περιφέρεια ή/και σε νησιά για λόγους μετάβασής του από και προς την εργασία υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής. Οι εκπαιδευτικοί για το σκοπό αυτό θα πρέπει να φέρουν κατά τη μετακίνησή τους οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο που να πιστοποιεί την ιδιότητα και τον τόπο εργασίας τους, όπως βεβαίωση της/του Διευθύντριας/ντή τους ή του/της Προϊσταμένου/νης τους ή έστω και αντίγραφο μισθοδοσίας τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Η ΚΥΑ φυσικά παραβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι βαλίτσες που μετακινούνται από τη μια θέση στην άλλη! Έχουν οικογένειες τις οποίες δεν μπορούν να μετακινήσουν, χρειάζονται ένα σεβαστό ποσό για να μετακινηθούν και είναι άγνωστο που θα μείνουν αφού –λόγω της πανδημίας- δεν υπάρχουν διαθέσιμα καταλύματα. Την ίδια στιγμή κάποιοι τοπικοί «άρχοντες» ζητούν να μπουν και σε καραντίνα 14 ημερών λόγω της πανδημίας!

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σχετικά με την αυριανή επαναλειτουργία (;) των σχολείων η θέση της Ομοσπονδίας είναι η ακόλουθη:

Το ΥΠΑΙΘ εξακολουθεί να αδιαφορεί για τις προτάσεις της ομοσπονδίας, τόσο όσον αφορά στο κατατεθέν νομοσχέδιο όσο και στα ζητήματα που ανακύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων. Εξακολουθεί να μην παίρνει κανένα μέτρο προκειμένου να  ικανοποιηθούν τα αιτήματα υγειονομικής προστασίας, όπως αυτά εκφράστηκαν στο υπόμνημα της ΟΛΜΕ (30.4.20) και ταυτόχρονα καλεί τους εκπαιδευτικούς, με οδηγία που εστάλη Σάββατο βράδυ, να παρουσιαστούν στα σχολεία τους στις 6 Μαΐου, παρότι η σχετική ΚΥΑ αναφέρει ρητά ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά μέχρι τις 10 Μαΐου.

Παρά τις δηλώσεις αρκετών λοιμωξιολόγων, που θεωρούν επικίνδυνη την επαναλειτουργία των σχολείων, παρά τις ελλείψεις σε ατομικά μέτρα προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά) στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι στα περισσότερα σχολεία δεν έχουν γίνει απολυμάνσεις, παρά το ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές (αίθουσες με τα απαραίτητα τετραγωνικά μέτρα), παρά το ότι δεν έχουν προβλεφθεί άδειες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ασθένειες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΦΕΚ του ΥΠΕΣ ή άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, ούτε υπάρχει μέριμνα για τις άδειες ειδικού σκοπού των αναπληρωτών, το ΥΠΑΙΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς νωρίτερα στα σχολεία και επιμένει στο άνοιγμα Γυμνασίων και Α και Β Λυκείου, παρά την αντίθετη πρόταση της ΟΛΜΕ.

Ταυτόχρονα, η απόφαση του ΥΠΑΙΘ  να καλέσει τους εκπαιδευτικούς να παραστούν στα σχολεία από τις 6 Μαΐου ακυρώνει στην πράξη την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αποκλείοντας τους μαθητές του Γυμνασίου και  Α και Β Λυκείου από κάθε μαθησιακή διαδικασία για 2 βδομάδες.

Καλούμε το ΥΠΑΙΘ έστω και τώρα να αναθεωρήσει την απόφαση για άνοιγμα των Γυμνασίων, της Α και Β Λυκείου και την απόφαση να παραστούν οι εκπαιδευτικοί στις 6 Μαΐου στα σχολεία. Για τις 11 Μαΐου, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της Γ λυκείου,  να λάβει τα απαραίτητα ατομικής προστασίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Προκηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας για την Τετάρτη 6 Μαΐου για τις 3 πρώτες ώρες του ημερήσιου και του εσπερινού ωραρίου  και καλούμε τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν 3ωρες στάσεις εργασίας για το υπόλοιπο του ωραρίου ως πρώτο βήμα αντίδρασης τόσο για το άνοιγμα των σχολείων όσο και για το κατατεθέν νομοσχέδιο.

Εάν το ΥΠΑΙΘ δεν ανακαλέσει την απόφαση να παραστούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία από αυτήν τη βδομάδα καλούμε όσους συναδέλφους ανήκουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους σε ευπαθείς ομάδες να κάνουν χρήση των προβλεπομένων αδειών (ειδικού σκοπού, αναρρωτικές, κανονικές) για τις 7 και 8 Μαΐου.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συνεδριάσουν  με τηλεδιάσκεψη την τρέχουσα βδομάδα και να καταγράψουν εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις ανοίγματος των σχολείων με βάση το σχετικό υπόμνημα της ΟΛΜΕ (30.4.20) και τους κανόνες του ΕΟΔΥ.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις:

ü  Να αποσταλεί άμεσα επιστολή από το σύλλογο διδασκόντων στους γονείς και τους κηδεμόνες  των μαθητών, που θα τους ενημερώνει για όλα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

ü  Να αποσταλεί επιστολή στις ΔΔΕ με τις καταγεγραμμένες ελλείψεις που αφορούν σε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, απευθύνοντάς τους επίσημο ερώτημα για το αν και με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί η λειτουργία του σχολείου τους. Κανένα σχολείο να μην συνεχίσει την λειτουργία του, αν δεν λάβει επίσημη ενυπόγραφη απάντηση από τη ΔΔΕ, που να διαβεβαιώνει ότι δε συντρέχει κανένας κίνδυνος για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, από τη λειτουργία του σχολείου, παρά τις καταγεγραμμένες ελλείψεις.

ü  Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν υλοποιούμε την προφορική εντολή περί ζωντανής αναμετάδοσης των μαθημάτων.

   Παράλληλα είναι χαρακτηριστικό ότι στις 2/5 ο ΕΟΔΥ όριζε την αναλογία μαθητών στις τάξεις σε 1 μαθητή ανά 7 τ.μ. Με βάση την αναλογία αυτή σε αίθουσες 50-60 τ.μ. θα μπορούσαν να μπουν 8-9 μαθητές!  Με τον τρόπο αυτό φυσικά  δεν μπορούσε  να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας, που έθετε ως στόχο 15 μαθητές ανά τμήμα. Το επιτελικό κράτος φυσικά βρήκε λύση!

   Άλλαξαν αμέσως τις οδηγίες, αφού από το μεσημέρι της Κυριακής ο ΕΟΔΥ διέγραψε την αναλογία 1(μαθητής) /7 (τ.μ.) και στο αντίστοιχο πεδίο αναγράφει «Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ»!

Κατά συνέπεια προκύπτουν τα εξής ερωτηματικά:

Ø  Για ποιο λόγο άλλαξαν οι πρώτες οδηγίες του ΕΟΔΥ και την αναλογία 1/7 για τα σχολεία;

Ø  Ποιοι ήταν εκείνοι που πήραν την απόφαση μέσα σε λίγες ώρες ν’ αλλάξουν τις οδηγίες;

Ø  Με ποια επιστημονική λογική εξηγείται πως για όλες τις υπηρεσίες αναγράφονται σαφείς οδηγίες με βάση τα τετραγωνικά μέτρα εκτός από τα σχολεία;

Ø  Τελικά με την απόφαση της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι ασφαλείς ;

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και συνολικά η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη απέναντι σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς κι οφείλει άμεσα να δώσει «πειστικές» απαντήσεις για την αλλαγή των οδηγιών του ΕΟΔΥ!

Και κάτι τελευταίο. Λήγει αύριο η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας! Ετοιμάζεται συνεπώς η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως να καταθέσει  στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς και δρομολογεί μια τραγική οπισθοδρόμηση με αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες ορθώνουν νέα εμπόδια  στη μόρφωση της νέας γενιάς, διογκώνουν τους  ταξικούς φραγμούς στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χτυπούν δημοκρατικές εσωτερικές διαδικασίες του εκπαιδευτικού κόσμου και επαναφέρουν τις ιδεοληψίες για τα σχολεία των αρίστων!

   Η απάντηση σε όλα αυτά είναι μια: Απορρίπτουμε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ως απαράδεκτο, απαιτούμε την απόσυρσή του και καταγγέλλουμε την ίδια την πράξη της κατάθεσης ως αντιδημοκρατική με μόνο στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων !

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 5/5/2020

 

 

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...