Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 12/05/2021, 11:52


Home / HEADER-NEWS / Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, υγειονομικών αναλώσιμων και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΥΠΑΙΘ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, υγειονομικών αναλώσιμων και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΥΠΑΙΘ

Δημοσιεύτηκε: 5:25 μμ Απρίλιος 10th, 2020  


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για να  εξασφαλισθούν οι  απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών του, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών υγειονομικού υλικού, υγειονομικών αναλωσίμων και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, μέγιστης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι οχτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ  (28.173,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ
1. Μάσκα Σωματιδίων  τύπου (3M™ 9926   FFP2NR D), μιας  χρήσεως Τεμάχιο 1000 7.000,00
2. Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης ενισχυμένα μαύρα ISO 9001:2008 LARGE Πακέτο των

100 τεμ.

20 130,00
3 Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης ενισχυμένα μαύρα ISO 9001:2008 (100 τεμ) MEDIUM Πακέτο των

100 τεμ.

10 65,00
4 Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης ενισχυμένα μαύρα ISO 9001:2008 (100 τεμ) SMALL Πακέτο των

100 τεμ.

10 65,00
5 Φόρμα Ελαστική Μιας Χρήσης Με Κουκούλα Τύπου (PO106 DELTA PLUS) MEDIUM Τεμάχιο 100 400,00
6 Θερμόμετρα, μέτρησης εξ αποστάσεως μετώπου υπερύθρων, συνοδευόμενα με το τριπλάσιο του αριθμού μπαταριών λειτουργίας Τεμάχιο  

7

350,00
7 Χαρτοθήκες τοίχου μπάνιου ζικ-ζακ, που να εξασφαλίζουν το ανέγγιχτο των εναπομενουσών  χειροπετσετών της χαρτοθήκης. Τεμάχιο 50 992,00
8 Χάρτινες χειροπετσέτες ζικ-ζακ Α ποιότητας για τις χαρτοθήκες Πακέτο των

200 φύλλων

18.000 9286,00
9 Επιτοίχιες αντλίες αντισηπτικού/κρεμοσάπουνου με δοχείο 1000ml  τύπου (Jofel AC 14000) Τεμάχιο 80 1.400,00
10 Απολυμαντικά για αντικείμενα, που να εξατμίζεται γρήγορα και δεν αφήνει υπόλειμμα  (οινόπνευμα 450ml) Τεμάχιο 800 5.203,00
11 Κάδος απορριμμάτων ΙNOX με πεντάλ 20 λίτρα Φ 29Χ44,5εκ Τεμάχιο 140 3.282,00
ΣΥΝΟΛΟ: 28.173,00€

 

Για το σκοπό αυτόν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω. Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄),  σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.2 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Β΄/ 11-03-2020).

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν  να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη ή για οποιοδήποτε είδος, όπως  αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά για την παραπάνω προμήθεια με καταληκτική ημερομηνία την 14η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. είτε με κατάθεση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση: psiafliaki@minedu.gov.gr.

(Πληροφορίες: ΣΙΑΦΛΙΑΚΗ Π. , Τηλ.: 210 3443204, καθημερινά από 09:00 – 14:00)

Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Εξαιτίας της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και  τον περιορισμό της διάδοσής του η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης (ή υπογραφής της σύμβασης, εφόσον απαιτηθεί). Η παράδοση θα γίνει άπαξ ή τμηματικά, εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση: Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80, Μαρούσι Αττικής).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα είδη με α/α 7&9 θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή και κατάλληλα υλικά στήριξης σε μπετό και γυψοσανίδα (ούπα, βίδες κλπ.).

Πληρωμή Αναδόχου: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας, βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου
(επί πιστώσει) και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση του φόρου (4% επί του χωρίς ΦΠΑ ποσού) και των νόμιμων κρατήσεων. Η πληρωμή του τιμολογίου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τους Α.Λ.Ε. 2410202001, 2410189001 και 2410103001 του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000.

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τόσο σε μορφή <.doc>, όσο και σε μορφή <.pdf>, στο σύνδεσμο:

http://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn

 

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τι ισχύει για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων βασισμένο στον περσινό “σκελετό” όσον αφορά τις ημερομηνίες και ...