Home / HEADER-NEWS / Ενημερωτικό του Νεκτάριου Κορδή για τις εκπαιδευτικές εξελίξεις

Ενημερωτικό του Νεκτάριου Κορδή για τις εκπαιδευτικές εξελίξεις

Δημοσιεύτηκε: 7:01 μμ Απρίλιος 27th, 2020  


           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

           Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

 

Θέμα: Σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις:

 

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 

Μετά την ανακοίνωση των Γενικών Μεταθέσεων οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε διάστημα  δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α).

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2019 και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2019 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

 1. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
 3. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης τόσο στα Υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος όσο και στην Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι προφανές ότι και το καθεστώς των αμοιβαίων μεταθέσεων που διέπεται από τα ΠΔ 50 & 100 θέλει αναθεώρηση σε αρκετά σημεία, όπως η διαφορά της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, η 25ετής υπηρεσία και η υπεραριθμία. Και οι φετινές ωστόσο αμοιβαίες μεταθέσεις θα γίνουν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο! Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτω το έντυπο της αμοιβαίας μετάθεσης.

 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

 

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν τα εναπομείναντα οργανικά κενά των μεταθέσεων στην Β/θμια και την Α/θμια. Οι αιτήσεις τους εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ, εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

Τα οργανικά κενά επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις είναι 2942. Τα κενά αυτά δεν είναι τα εναπομείναντα κενά για τις μετατάξεις, αλλά τα οργανικά κενά επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις!

   Οι ΔΔΕ με τα περισσότερα οργανικά κενά είναι οι ακόλουθες:

 

ΔΔΕ ΑΡ. ΚΕΝΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 223
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 207
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 155
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 135
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 124
ΠΕΙΡΑΙΑ 114
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 97
Β΄ΑΘΗΝΑΣ 97
Α΄ΑΘΗΝΑΣ 83
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 80
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 70
Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 67
ΗΛΕΙΑΣ 66
ΛΑΡΙΣΑΣ 64
Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 62

 

Οι ειδικότητες με τα περισσότερα οργανικά κενά είναι οι ακόλουθες:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΚΕΝΩΝ
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 686
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 371
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 248
ΠΕ78 ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜ. 194
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 173
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ. 121
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 104
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 102
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 97
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚ. 71
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 66
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 60
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ 54
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘ. 53
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 50
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 49
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 44

 

Είναι προφανές ότι τα κενά αυτά δεν απεικονίζουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, αφού αποτυπώνουν μια εικόνα που έχει διαφοροποιηθεί αρκετά σήμερα! Είναι τα κενά που έχουν δηλωθεί από τους ΠΔΕ και επί των οποίων έγιναν οι μεταθέσεις. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση μετάθεσης δεν ικανοποιήθηκε -εάν το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλουν ένσταση η οποία θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, β) σε ΚΕΣΥ, γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, δ) σε Μουσικά Σχολεία, ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία ξεκινά από 30-04-2020 ώρα 12:00  και θα διαρκέσει μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12:00. Παράλληλα οι αιτήσεις αποσπάσεων σε φορείς θα υποβληθούν από 30-04-2020 και ώρα 12:00 και θα διαρκέσουν μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00.    Οι ημερομηνίες δεν συμπίπτουν με τις αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν την αίτησή τους! Είναι προφανές ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ ασφυκτικά και με δεδομένο ότι οι σχολικές μονάδες την περίοδο αυτή θα είναι κλειστές λόγω της πανδημίας, πρέπει να δοθεί μια εύλογη παράταση λίγων ημερών! Ανάλογο αίτημα παράτασης είχε υποβληθεί και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης και δεν ικανοποιήθηκε! Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερωθούν –με κλειστά σχολεία- και να κινηθούν με ταχύτατους ρυθμούς για να υποβάλουν έγκαιρα και ολοκληρωμένα την αίτησή τους!

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Από τις 11 Μαΐου φαίνεται πως προγραμματίζεται το  σταδιακό άνοιγμα  των σχολικών μονάδων. Είναι αυτονόητο ότι το άνοιγμα των σχολείων δεν είναι ένα απλό επικοινωνιακό ζήτημα σταδιακής επαναφοράς στην καθημερινότητα μετά την πρωτοφανή πανδημία που έπληξε τον πλανήτη! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακυβεύεται η υγεία και η ζωή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών! Το υπέρτατο αγαθό της ζωής είναι πολύ μεγαλύτερο από κάποιες χαμένες ώρες διδασκαλίας!  Ορισμένες απλές ερωτήσεις που προκύπτουν στο σοβαρό αυτό ζήτημα:

 • Θα υπάρξει άμεσα συνολικός προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος για μαθητές και εκπαιδευτικούς για την αποφυγή μιας μαζικής διασποράς του COVID 19; Θυμίζω ότι τα σχολεία έκλεισαν όταν τα κρούσματα ήταν 10. Σήμερα δεν έχουν γίνει μαζικοί έλεγχοι στη χώρα και δεν γνωρίζουμε τους ασυμπτωματικούς φορείς!
 • Λόγω της χρόνιας αδιοριστίας οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ επιβαρημένοι ηλικιακά! Το 47% των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών είναι από 56-65 ετών! Το 73% των μονίμων εκπαιδευτικών είναι πάνω από 50 ετών! Πολλοί/ες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και υποκείμενα νοσήματα! Τι θα γίνει με αυτούς; Θα επιστρέψουν στο σχολείο σα να μην συμβαίνει τίποτα;
 • Τι θα γίνει με τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής; Αγνοούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των μαθητών αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και φυσικά δεν μπορούν να τηρήσουν τους κανόνες ατομικής υγιεινής; Οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ –εκ των πραγμάτων- έχουν πολύ μεγαλύτερη εγγύτητα με τους μαθητές τους! Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους αυτούς;
 • Η σταδιακή λειτουργία των σχολικών μονάδων έχει και μια σοβαρή παράμετρο: Όσα μέτρα κι αν ληφθούν και με δεδομένο ότι τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να συμμορφωθούν σε αυστηρούς κανόνες ατομικής προστασίας και υγιεινής, θα έχουμε αναπόφευκτο συνωστισμό και η κατάσταση ενδέχεται να βγει εκτός ελέγχου με την εμφάνιση νέων κρουσμάτων και με διακύβευμα την ακύρωση, τελικά, των ίδιων των Πανελλαδικών!
 • Πώς θα γίνουν οι μαζικές μετακινήσεις 41.000 αναπληρωτών/τριων στις περιοχές που υπηρετούν; Δεν κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι διάδοσης της πανδημίας όταν από την καραντίνα θα περάσουμε σε μαζικές μετακινήσεις;
 • Θα θεσπιστούν άμεσα ειδικές άδειες ασθενείας για όσους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, νοσήσουν, επιπλέον των προβλεπόμενων, με ειδική μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες; Θα ληφθεί ειδική μέριμνα  και για τις άδειες των αναπληρωτών, ώστε να μην έχουν περικοπές στο μισθό και το επίδομα μη ληφθείσας αδείας ή στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους;
 • Σε περίπτωση κρούσματος σε σχολική μονάδα το πρωτόκολλο προβλέπει καραντίνα 14 ημερών για τις άμεσες επαφές του ασθενούς. Αναρωτηθήκαμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή; Για παράδειγμα θα υπάρχουν οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί – που λόγω των μέτρων ο αριθμός τους θα είναι πολύ αυξημένος- για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών;
 • Και τελικά θα υπάρξει δωρεάν διάθεση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού; Οι απλές χειρουργικές μάσκες πωλούνται μέχρι και 2 ευρώ η μία! Ποιος θα μπορεί να πληρώνει τόσα χρήματα για την ατομική του προστασία;
 • Οι ηρωικές καθαρίστριες των δημόσιων σχολείων θεωρούμε ότι επαρκούν –αν δεν γίνουν προσλήψεις- για την απολύμανση και τον καθαρισμό τόσων χώρων;

Σε αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα αναμένονται υπεύθυνες απαντήσεις και άμεση λήψη μέτρων! Οι καταγγελίες για τις τραγικές ελλείψεις ατομικών μέτρων προστασίας στο υγειονομικό προσωπικό, δεν νομίζω ότι μπορούν να εφησυχάσουν την εκπαιδευτική κοινότητα!

 

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Όπως είναι γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε σε διαβούλευση (μέχρι την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8:00) το πολυνομοσχέδιο-σκούπα του Υπουργείου Παιδείας!  Και αυτό γίνεται γιατί όπως δήλωσε η κ. Κεραμέως, το κράτος έχει συνέχεια! Εν μέσω πανδημίας με τα σχολεία κλειστά, τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία σε συνθήκες κατ’ οίκον περιορισμού, με απαγόρευση συναθροίσεων και επαναφορά της πολιτικής επιστράτευσης! Όταν ολόκληρη η κοινωνία αγωνιά και αγωνίζεται με κόστος και θυσίες να ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση και να επανέλθει η κανονικότητα, όταν οι εκπαιδευτικοί δίνουν μαθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για να στηρίξουν τους μαθητές τους και το δημόσιο σχολείο, η κα Υπουργός επιλέγει «να χτυπήσει» θεωρώντας ότι επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες  μη αντίδρασης στα αντιδραστικά εκπαιδευτικά της μέτρα! Έτσι καταθέτει ένα νομοσχέδιο, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς και δρομολογεί μια τραγική οπισθοδρόμηση με αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες ορθώνουν νέα εμπόδια  στη μόρφωση της νέας γενιάς, διογκώνουν τους  ταξικούς φραγμούς στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χτυπούν δημοκρατικές εσωτερικές διαδικασίες του εκπαιδευτικού κόσμου και επαναφέρουν τις ιδεοληψίες για τα σχολεία των αρίστων!

Στο Νομοσχέδιο αυτό επανέρχονται για άλλη μια φορά οι ιδεοληπτικές εμμονές της ΝΔ ενάντια στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ! Η ίδια κυβέρνηση, που στο παρελθόν διέλυσε την επαγγελματική εκπαίδευση, καταργώντας 3 τομείς και 15 ειδικότητες των ΕΠΑΛ και θέτοντας σε διαθεσιμότητα 2500 εκπαιδευτικούς, σπεύδει λίγους μόλις μήνες μετά την εκλογή της να συρρικνώσει και πάλι τα επαγγελματικά λύκεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του νομοσχεδίου: «Μέγιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια είναι τα δεκαεπτά (17) έτη.» Το ηλικιακό αυτό όριο εγγραφής στα ημερήσια ΕΠΑΛ θα αποκλείσει από τη δημόσια εκπαίδευση δεκάδες χιλιάδες μαθητές, στερώντας την δυνατότητα επανένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα στους μαθητές που το είχαν εγκαταλείψει, τη δυνατότητα αυτών και των αποφοίτων ΓΕΛ να αποκτήσουν ειδικότητα και πτυχίο επαγγελματικών προσόντων σε δημόσια δομή τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και των αποφοίτων ΕΠΑΛ να αποκτήσουν 2η ειδικότητα όπως προβλέπεται σήμερα, σε όφελος και πάλι των ιδιωτικών ΙΕΚ και των υπό ίδρυση μεταγυμνασιακών Σχολών Κατάρτισης, όπως ήδη έχουν εξαγγείλει.

Η επιλογή φοίτησης σε ημερήσιο και όχι σε εσπερινό ΕΠΑΛ (όπως και το αντίστροφο) για χιλιάδες ενηλίκους μαθητές επιβάλλεται από τις επαγγελματικές και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, που προφανώς δεν μπορούν να προσαρμοστούν διαφορετικά. Έτσι, ο αποκλεισμός τους από τα ημερήσια ΕΠΑΛ είναι ουσιαστικά καθολικός αποκλεισμός από την επαγγελματική εκπαίδευση. Τα Εσπερινά ΕΠΑΛ είναι πολύ λιγότερα από τα ημερήσια, δεν καλύπτουν όλες τις ειδικότητες ανά περιοχή, άρα δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση, ενώ σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχουν εσπερινά ΕΠΑΛ, τίθεται πλέον ζήτημα παραβίασης της συνταγματικής υποχρέωσης της Πολιτείας για παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης! Συγκεκριμένα: 11 νομοί και 22 νησιά (που δεν ανήκουν σε αυτούς τους νομούς) της χώρας, στα οποία υπάρχει σήμερα ημερήσιο ΕΠΑΛ., δεν έχουν καθόλου εσπερινό ΕΠΑΛ!

Δεδομένου ότι το 1/3 περίπου των φοιτούντων στα ΕΠΑΛ είναι ενήλικοι, η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση θα οδηγήσει στην κατάργηση χιλιάδων τμημάτων ΕΠΑΛ ανά τη χώρα, θα επιφέρει άμεσα συγχωνεύσεις  ή και καταργήσεις επαγγελματικών λυκείων, με τραγικές συνέπειες για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, μονίμων και αναπληρωτών, που υπηρετούν σε αυτά, αφού θα χαθούν χιλιάδες οργανικές θέσεις με αντίστοιχες υπεραριθμίες και στο βάθος… διαθεσιμότητες! Ειδικά τα ημερήσια απογευματινά ΕΠΑΛ, στα οποία φοιτούν κυρίως ενήλικοι μαθητές, ουσιαστικά καταργούνται με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού.

 Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, αντί να επισπεύσει τις διαδικασίες και να υλοποιήσει επιτέλους τους διορισμούς εκπαιδευτικών, δημιουργεί κι άλλα προβλήματα στους αναπληρωτές, επιδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πλήρη περιφρόνηση στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Η πρώτη πράξη σε αυτόν τον εμπαιγμό γράφτηκε πριν μήνες με την απαράδεκτη εξίσωση  των πτυχίων ιδιωτικών κολλεγίων με αυτά των ΑΕΙ, που δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους κολλεγίων να μπουν στους πίνακες των εκπαιδευτικών, αλλάζοντας την κατάταξη και προσπερνώντας πιθανά συναδέλφους που υπηρετούν χρόνια στο δημόσιο σχολείο. Η δεύτερη πράξη γράφεται με αυτό το νομοσχέδιο που προβλέπει 2ετή ή και 3ετή αποκλεισμό από τους πίνακες όσων αναπληρωτών δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται. Αντί να δείξει έμπρακτα το Υπουργείο τη στήριξή του στους ανθρώπους που, υπό καθεστώς ανελαστικών σχέσεων εργασίας, κρατούν τόσα χρόνια όρθιο το δημόσιο σχολείο, τους απειλεί. Αντί να νομοθετούνται κίνητρα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της διαβίωσης όσων αναπληρωτών  υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, νομοθετούνται τιμωρίες!

   Συγχρόνως βάζει σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια αυξάνει -εν μέσω πανδημίας- τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα, ενώ στη δευτεροβάθμια αποκλείει τους ενηλίκους από τα ημερήσια ΕΠΑΛ, γεγονός που θα μειώσει το μαθητικό δυναμικό τους κατά 30%. Οι δύο ρυθμίσεις αυτές προφανώς θα επιφέρουν άμεσα μείωση τμημάτων, συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις σχολικών μονάδων και συνακόλουθα μείωση οργανικών θέσεων και θέσεων εργασίας για τους αναπληρωτές. Την ίδια ώρα με δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ προαναγγέλλεται εμμέσως πλην σαφώς η «αξιοποίηση» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και μετά το πέρας της πανδημίας, επιπλέον μείωση θέσεων εργασίας δηλαδή από τα επόμενα σχολικά έτη.

Το ΥΠΑΙΘ σε ολόκληρο νομοσχέδιο 98 άρθρων δε νομοθετεί καμία επίλυση των επειγόντων προβλημάτων που έχει επιφέρει η πανδημία και στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Δεν προβλέπει ούτε τώρα την εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών, ούτε καν για τις άδειες ασθενείας, τη στιγμή που η χώρα και η ανθρωπότητα ολόκληρη βιώνει μία πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας. Αντ’αυτού, ποινές, ανεργία και φυσικά αξιολόγηση…

Είναι προφανές ότι η μαχόμενη εκπαιδευτική κοινότητα δεν θα επιτρέψει το ρολόι της εκπαίδευσης να γυρίσει στις μαύρες εποχές  2011-14  με τους νεοφιλελεύθερους σχεδιασμούς της ΝΔ! Την ίδια ώρα εξαγγέλλονται δύο νέα νομοσχέδια για την βάση του 10 και τον περιορισμό του αριθμού των εισακτών στα Πανεπιστήμια, την κατάργηση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης, την επιλογή στελεχών με την έξωση των αιρετών από τα Συμβούλια Επιλογής και ειδικό νομοσχέδιο για την «αναβάθμιση» της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης!  Συνεπώς όλοι και όλες πρέπει να δώσουμε τις μάχες για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, την υπεράσπιση της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα του Δημόσιου Σχολείου που πλήττεται βάναυσα με αυτό το νομοσχέδιο! Το «τι να κάνουμε» το γνωρίζουμε πολύ καλά!

 

 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 27/4/2020

 

 

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...