Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 04/03/2021, 04:14


Home / HEADER-NEWS / Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας

Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας

Δημοσιεύτηκε: 6:14 μμ Δεκέμβριος 2nd, 2019  


Απαλείφουμε τα πεδία «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» από τα συνημμένα υποδείγματα που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. πρωτ. 86092/Δ3/ 30-05-2019 (Β΄/2128) Απόφασης μας «Καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου των τίτλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» και κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν:

1. Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4415/2016.
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4415/2016.
3. Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4415/2016.
4. Αποδεικτικό Πτυχίου Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4415/2016.
5. Πιστοποιητικό Σπουδών Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου
6. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4559/2018
7. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4559/2018
8. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4415/2016.
9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4415/2016.
10. Απολυτήριο Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4559/2018.
11. Απολυτήριο Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4415/2016.
12. Αποδεικτικό Απόλυσης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4559/2018.
13. Αποδεικτικό Απόλυσης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4415/2016.
14. Πτυχίο Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4559/2018.
15. Πτυχίο Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4415/2016.
16. Αποδεικτικό Πτυχίου Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4559/2018.
17. Αποδεικτικό Πτυχίου Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4415/2016.
18. Πιστοποιητικό Σπουδών Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
19. Αποδεικτικό Σπουδών Α Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμν.-Λυκ. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4559/2018 .
20. Αποδεικτικό Σπουδών Β Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμν.-Λυκ. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4559/2018.
21. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμν.-Λυκ. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4559/2018.
22. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμν.-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4415/2016.
23. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμν.-Λυκ. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4559/2018.
24. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελ. Γυμν.-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) του ν.4415/2016.
25. Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
26. Αποδεικτικό Απόλυσης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
27. Πιστοποιητικό Σπουδών Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
28. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
29. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
30. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
31. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
32. Απολυτήριο Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
33. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
34. Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
35. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
36. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
37. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
38. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)
39. Απολυτήριο Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
40. Αποδεικτικό Απόλυσης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
41. Πιστοποιητικό Σπουδών Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
42. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
43. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
44. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
45. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
46. Αποδεικτικό Σπουδών Ε΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
47. Αποδεικτικό Σπουδών ΣΤ΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δεν θα ξαναλειτουργήσουν δια ζώσης τα Πανεπιστήμια όλο το εαρινό εξάμηνο

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών

Αξιολόγηση σε σχολεία και εκπαιδευτικούς θέλει το υπουργείο Παιδείας, ενώ πόλεμο κατά ...