Home / Featured / Υπόμνημα για επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπόμνημα για επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δημοσιεύτηκε: 12:35 πμ Ιούλιος 27th, 2019  


Υπόμνημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Υφυπουργό Παιδείας για επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη  βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Βάση του αιτήματος που σας καταθέσαμε την  15η  Ιουλίου 2019 με αρ. πρ. 103  θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τις προτάσεις και τις θέσεις της Ομοσπονδίας με τη σειρά των ζητημάτων που έχουμε θέσει:

 1. Ζήτημα δικαίας και ισόποσης  κατανομής των 4.500 θέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ- ΕΒΠ του Υπουργείου:

–          Τα οργανικά κενά σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ είναι: 1.733

–          Οι μόνιμοι ΕΕΠ-  ΕΒΠ που υπηρετούν είναι: 713

–          Το σύνολο προσληφθέντων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά το έτος 2018 -19 είναι: 4. 778

–          Το σύνολο προσληφθέντων αναπληρωτών ΕΕΠ- ΕΒΠ κατά το έτος 2017 – 18 είναι: 3.579

Σημαντικές παρατηρήσεις:

o   Οι λειτουργικές ανάγκες ανά Περιφέρεια είναι σαφώς μεγαλύτερες από την κάλυψη των θέσεων των αναπληρωτών σύμφωνα με τα αιτήματα των διευθυντών των σχολικών μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης.

o   Οι τελευταίοι ελάχιστοι διορισμοί (κάτω από 100) για τους κλάδους ΕΕΠ ΕΒΠ έγιναν το 2010 από διαγωνισμό του 2005.

 • Σεβόμενοι τη δίκαια κατανομή των 4.500 θέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού δε ζητάμε να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις και δεχόμαστε ότι μπορούμε να πάρουμε το χαμηλότερο αριθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιαςΖητάμε 1.324 μόνιμους διορισμούς Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που αντιστοιχεί στο 29,42% του συνόλου των 4.500 μόνιμων διορισμών,  σύμφωνα και με την πρόταση του αιρετού του ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια για την κατανομή.  Δε μπορούμε, ωστόσο να δεχθούμε την κατάργησή μας με  λιγότερες από 1300 θέσεις για τα μέλη μας και ζητάμε από το Υπουργείο να υπάρχει δέσμευση ως προς αυτό.  Είναι ανάγκη να γίνει άμεσα και με δίκαιο τρόπο βάσει των προσλήψεων των τελευταίων ετών και της κάλυψης οργανικών θέσεων Πανελλαδικά.
 1. Ζήτημα τροπολογίας του  άρθρου 9 του Ν. 4547/12-6-2018,   σχετικά με την  κάλυψη των θέσεων του Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ

Αιτούμαστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη θέσεων στα ΚΕΔΔΥ μέσω τροπολογίας του  άρθρου 9 του Ν. 4547/12-6-2018, δηλαδή η  κάλυψη των θέσεων του Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ να γίνεται  κατά περίπτωση, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ή και διορισμό (να προστεθεί η συγκεκριμένη λέξη όπως ισχύει στο Άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 3699/2008) ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Κ.Ε.Σ.Υ., που δεν καλύπτονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.

 1. Ζήτημα τοποθετήσεων αναπληρωτών από το Σεπτέμβριο

Αιτούμαστε να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας μέχρι την κύρωση των τελικών πινάκων προκειμένου να επιτευχθούν οι διορισμοί εντός του 2019.

Σε περίπτωση που παραταθούν οι πίνακες του 2018 -19 

o   Προτείνουμε την κατάθεση της κάτωθι τροπολογίας.

Προτεινόμενη διάταξη:

Η παρ. 1β του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 23.8.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί.

Στους εν λόγω πίνακες συμπεριλαμβάνονται και όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης βάσει της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56267/Ε4/5.4.2018 (Β’ 1284) και, αν και πληρούσαν όλα τα ουσιαστικά κριτήρια, δεν συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες κατάταξης για τυπικούς λόγους (μη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων της υπεύθυνης δήλωσης, μη προσκόμιση δικαιολογητικών). Η κατάταξη των εν λόγω υποψηφίων κατά ειδικότητα στους πίνακες θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει των μοριοδοτούμενων ουσιαστικών κριτηρίων (ακαδημαϊκά κριτήρια, προϋπηρεσία, κλπ.) και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Τα λοιπά μη προσκομισθέντα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση (ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό στρατολογίας) θα υποβληθούν από τους υποψηφίους με τα λοιπά δικαιολογητικά (ιατρικές βεβαιώσεις) κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Για την παράταση της χρονικής ισχύος των πινάκων και την συμπερίληψη σε αυτούς των αποκλεισθέντων για τυπικούς λόγους υποψηφίων εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  613 μαθητές και καθηγητές βρέθηκαν θετικοί από τα self tests

4.Διασφάλιση των πιστώσεων για τους αναπληρωτές στα επίπεδα της περσινής σχολικής χρονιάς

Για τον άξονα αυτό αιτούμαστε τα εξής:

–          Να παρθεί μέρος από τους προϋπολογισθέντες πόρους και να δοθούν οι αναγκαίες πιστώσεις προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις αναπληρωτών, οι οποίες θα δίνονταν στους μόνιμους διορισμούς.

–          Να διευθετηθεί η σημαντική καθυστέρηση της υπογραφής των πιστώσεων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τα ΚΕΣΥ από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

–          Να δοθεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στις δομές.

 1. Επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών.

Έχουμε υποβάλει στον απερχόμενο υπουργό τη σοβαρή μας αντίθεση για το «κλείδωμα» των αξιολογικών πινάκων κατάταξης για 3 έτη όσον αφορά τους αναπληρωτές, καθώς και το  κυρίαρχο αίτημα για τη μη μεταφορά της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας από κλάδο σε άλλο κλάδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές ανακοινώθηκε η 4η τροποποιητική απόφαση για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών σχολικής ψυχολογίας η οποία απέχει από το πνεύμα του νόμου και το περιεχόμενο της προγενέστερης απόφασης του Σ.τ.Ε.

Το κλείδωμα της τριετίας για τους αναπληρωτές είναι μια ρύθμιση που δημιουργεί τεράστιων διαστάσεων στρεβλώσεις κι είναι ενάντια στην προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, καθώς αποκλείει από τη διαδικασία συμμετοχής στις  προκηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας μεγάλες ομάδες αυτών. Αποτέλεσμα, η μερική τους αποστέρηση ως προς το δικαίωμα στην εργασία. Η μεγαλύτερη ομάδα που πλήττεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία περάτωσης των σπουδών της είναι οι δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι που θα λάβουν πτυχίο μέσα στην επόμενη τριετία.  Έκτος αυτών από την διαδικασία αποκλείονται όλοι εκείνοι που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετείχαν στην προκήρυξη ή ήταν απορριπτέοι.

Κατανοούμε ότι το κλείδωμα των πινάκων εξυπηρετεί δημοσιονομικά μέτρα, αλλά το δημοσιονομικά αμελητέο όφελος της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογεί τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί.

Στηριζόμενοι στην αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης της διακριτής μεταχείρισης, η οποία αναγνωρίζεται σε όλα τα διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως λόγου χάρη στο άρθρο 14 της ΕΣΔΑ  και στο άρθρο 2 παρ.2 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα ( ν. 1532/1985), αιτούμαστε τη μη εφαρμογή του κλειδώματος των πινάκων για την πρόσληψη των αναπληρωτών και δεχόμαστε την εφαρμογή μόνο για το διορισμό του μόνιμου προσωπικού.

Τέλος, παρότι είμαστε αντίθετοι στο αέναο κυνήγι προσόντων, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την αντίφαση αυτού του συστήματος μοριοδότησης που από την μία μεριά ζητάει και κινητοποιεί τους υποψηφίους προς την κατεύθυνση  απόκτησης τους, ενώ παράλληλα αυτοαναιρείται αποκλείοντας τους από το να τα χρησιμοποιήσουν εφόσον τα λάβουν, για τρία ολόκληρα έτη.

Όσον αφορά τη μεταφορά της εκπαιδευτικής  προϋπηρεσίας από κλάδο σε άλλο κλάδοπρέπει να κατανοηθεί ότι το έργο που ασκεί ο κάθε κλάδος είναι τελείως διαφορετικό και σε έναν πρώτο βασικό διαχωρισμό, το έργο του εκπαιδευτικού είναι διδακτικό, ενώ του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, υποστηρικτικό- συμβουλευτικό. Κρίνεται σημαντικό να τονιστεί πως οι ειδικοί που αποτελούν τη διεπιστημονική ομάδα, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς,  συνίσταται για την καλύτερη αντιμετώπιση θεμάτων της σχολικής κοινότητας,  να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε αυτή, με σκοπό την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τα άτομα που βρίσκονται μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Η κατανόηση και η στοχοθεσία απέναντι στα θέματα της σχολικής κοινότητας λαμβάνουν χώρα, στο επιστημονικό πλαίσιο αναφοράς του κάθε επαγγελματία, το οποίο ανατροφοδοτείται  καιεπανακαθορίζεται από το πλαίσιο αναφοράς των συναδέλφων  της διεπιστημονικής ομάδας. Σε αυτό το σημείο  είναι σημαντικό να μη διαφεύγει της προσοχής πως καμία ειδικότητα από μόνη της δεν διαθέτει τις γνώσεις και τα μέσα για να βοηθήσει τα μέλη της σχολικής κοινότητας που παρουσιάζουν δυσκολίες. Συνεπώς η προϋπηρεσία σε διαφορετικό αντικείμενο απασχόλησης, δεν προσδίδει προϋπηρεσία σε θέση άλλου κλάδου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για το Voucher των 200 ευρώ για τους μαθητές

Όλοι οι κλάδοι έχουν σαφή επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καταπατώνται με την προσμέτρηση προϋπηρεσίας από άλλους κλάδους. Επομένως, δεν είναι δυνατό  να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία σε διαφορετικό αντικείμενο απασχόλησης για τη θέση άλλου κλάδου.

Είναι εύλογο να συνυπολογίζεται ως συνολική προϋπηρεσία για την επιστημονική και μισθολογική εξέλιξη του εργαζομένου ή για ενδεχόμενη μετάταξή του, αλλά όχι ως μοριοδοτούμενη προϋπηρεσία. Επιπλέον, όταν μεταφέρεται η οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε κλάδο της εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, είναι σαν να παραγκωνίζεται το έργο και οι υπηρεσίες της κάθε ειδικότητας και πολύ περισσότερο η αξία της συσσωρευμένης εμπειρίας στο ίδιο αντικείμενο. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε άδικη και αντιεπιστημονική τη μεταφορά προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο.

Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημάνουμε ότι το προηγούμενο διάστημα η απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τροποποίησε επανειλημμένα την απόφασή του για συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην ΕΑΕ και στη Σχολική Ψυχολογία (Αριθ. Φύλλο 1217, Απόφαση 54929/Ζ1/8-4-2019), εν εξελίξει μάλιστα της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ομαλότητα των πινάκων στους ψυχολόγους και  να  έχουν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις  τόσο στους ψυχολόγους του κύριου όσο και του επικουρικού πίνακα.

 1. Προτάσεις αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

 – Μετατάξεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 64 Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αναφέρεται ότι οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Παρ’ όλα αυτά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος ή και απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

– Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Α. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε ποιος είναι ο προγραμματισμός ενόψει των αποσπάσεων σχετικά με την έκδοση της εγκυκλίου.

Β. Θεωρούμε ότι θα πρέπει  να υπάρξει δημοσίευση του πίνακα λειτουργικών κενών και  κοινοποίηση στους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ και στη ΠΟΣΕΕΠΕΑ για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας

Γ.   Για λόγους ίσης μεταχείρισης των Εκπαιδευτικών , ΕΕΠ ΕΒΠ θα πρέπει να δοθεί και β΄ φάση αποσπάσεων για το ΕΕΠ ΕΒΠ όπως συμβαίνει στους εκπαιδευτικούς μέσα από τη διαδικασία των αιτήσεων όπως προβλέπεται

 – Συνεδριάσεις ΚΥΣΕΕΠ

Να υπάρχει ενημέρωση των μελών του ΚΥΣΕΕΠ από το υπουργείο σχετικά με  τα αιτήματα των μελών δεδομένου ότι  όταν κάποια απορρίπτονται δε γνωρίζουμε τους λόγους γιατί δε φθάνουν προς συζήτηση στο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Ευελπιστούμε  ότι θα υπάρχει  συνεργασία μεταξύ αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ και του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου και  θα ήταν σημαντική η επίσκεψη της Υφυπουργού κατά την επικείμενη συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου 2019.

Διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας

Διεκδικούμε:

 • Τη δέσμευσή σας προκειμένου τα ΚΕΣΥ να μπορέσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζονται ως θεσμός και ως πρότυπες και απαραίτητες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και να καλυφθούν με όλες τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες και προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο
 • Την αναγκαιότητα  το πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ να εφαρμοστεί πλέον σε όλες τις σχολικές μονάδες και να μη παραμείνει επ’ αόριστον «πιλοτικό».
 • Τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ- ΕΒΠ στη γενική εκπαίδευση για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικά μαθητικών  ομάδων, της λειτουργίας της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, των οικογενειών τους και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Να  θεσμοθετηθεί η εκλογή Συντονιστών ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα αναλάβουν, στα πλαίσια των ΠΕΚΕΣ – σχολικών συμβούλων,  να συντονίσουν τη σχετική διαδικασία με γνώση και δίκαιο τρόπο για κάθε ειδικότητα, ενώ παράλληλα και κύρια να συμβάλλουν στην εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων επιμόρφωσης. 
 • Να διευθετηθούν τα ιδιαίτερα θέματα του ΕΒΠ άμεσα δηλαδή: α) να δοθεί η δυνατότητα για παιδαγωγική επιμόρφωση και β) να λυθεί το θέμα της κατάταξης στους κλάδους ΤΕ  («βάση του νόμου 2002).
 • Να καθορίζονται οι λειτουργικές ανάγκες σε ΕΕΠ-ΕΒΠ με τον καθορισμό αριθμητικών κριτηρίων–αναλογίας όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών που υποστηρίζουν ώστε να μην παραλείπεται καμία ειδικότητα.

πηγή: https://poseepea.blogspot.com


 

Ένα σχόλιο

 1. ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

  ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΣΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΜ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΛΛΑΓΗ.ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.ΤΕΛΟΣ.

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τι θα γίνει με όσους δε θέλουν να εμβολιαστούν

O υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, έδωσε συνέντευξη στο ΑΠΕ ΜΠΕ και τόνισε ...