Τελευταία Νέα

Τρίτη, 20/08/2019, 21:54


4 θέσεις πτυχιούχων Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε:

11:35 μμ Μάιος 17th, 2019

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ύστερα από την υπ’ αριθ. 136/2019 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες,
συνολικά έξι (6) ατόμων για την ολοκλήρωση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2018 – 2019 στις πιστοποιημένες δομές ΚΔΑΠ της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 14 /3-4-2019 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) 4 ΑΤΟΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (ΔΕ) 2 ΑΤΟΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις
(άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται).
4. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ..
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994
με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε
περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αποτελέσματα προκαταρκτικών εξετάσεων των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, ΑΕΝ, Λιμενικού και Πυροσβεστικής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση:

Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από Παρασκευή 17/05/2019 έως Σάββατο 25/05/2019 από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. ή να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης «deppath@thermi.gr», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης πρόσληψης.

Αιτήσεις με ταχυδρομική αποστολή δεν θα γίνονται δεκτές.

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Σχολικά βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΑΛΛΑΓΕΣ: ...

Μοιράσου!