Home / Featured / Πώς θα λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών

Πώς θα λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε: 12:35 μμ Απρίλιος 25th, 2019  


Το Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών  (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) θα είναι νέος φορέας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και θα λειτουργεί ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ε.Α.Π, µε έδρα την Αθήνα. Στις αρμοδιότητες του,  είναι η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, ο προγραμματισμός επιμορφώσεων, η τεκμηρίωση νέων καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Για την επίτευξη των σκοπών του θα συνεργάζεται με το ΙΕΠ, με τις αρμόδιες υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και με άλλα ανώτατα ιδρύματα. Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 240 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή

Άρθρο 240

3. Ύστερα από το άρθρο 9 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)

1. Στο Ε.Α.Π. ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Αθήνα.

2. Σκοπός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτίµηση επιµορφωτικών προγραµµάτων, που πραγµατοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων µελών των κατηγοριών αυτών, προσωπικού.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε.:

α) Εφαρµόζει σύγχρονες επιµορφωτικές µεθόδους, µε τη µελέτη και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων ηλεκτρονικής µάθησης, εξ αποστάσεως διδασκαλία και εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

β) Εφαρµόζει µεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών για τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των επιµορφωτικών προγραµµάτων.

γ) Εκπονεί µελέτες και διενεργεί έρευνες σε θέµατα που σχετίζονται µε τον σκοπό του και παρέχει τα πορίσµατα και συµπεράσµατα αυτών στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

δ) Συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον σκοπό του.

ε) Καταγράφει, αναπτύσσει και τεκµηριώνει καινοτόµες µεθόδους, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε θέµατα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

στ) Συµβάλλεται µε άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς που ανήκουν στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς, και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στα ως άνω ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης και στους ως άνω φορείς.

4. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Τµήµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

5. Το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. διοικείται από εννεαµελές Συµβούλιο που συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την οποία ορίζονται και ο Πρόεδρος και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι µεταξύ των µελών του. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Τα µέλη του Συµβουλίου είναι µέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύµατος, κατά προτίµηση µε εµπειρία σχετική µε τις δράσεις του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., όπως ιδίως στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή των υποψήφιων εκπαιδευτικών στη µάθηση από απόσταση ή στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στη χρησιµοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και στην παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο Πρόεδρος και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρµοδιότητες των παραγράφων 8 και 9, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που τους ανατίθεται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου, και απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στο Ε.Α.Π.. Η κατοχή των θέσεων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Ε.Α.Π..

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου που ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης.

7. Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ε.Κ.ΕΠ.Ε.,

β) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,

γ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου,

δ) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητες του Κέντρου,

ε) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση του σκοπού του Κέντρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας.

8. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου συγκαλεί το Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του, εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος του Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε..

9. Οι Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου µεριµνούν για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου στον τοµέα ευθύνης τους, ο οποίος καθορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου.

10. Ως διδάσκοντες στα επιµορφωτικά προγράµµατα απασχολούνται µέλη Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. του ιδρύµατος.

11. Για την παρακολούθηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων, οι επιµορφούµενοι µπορεί να καταβάλουν οικονοµική συµµετοχή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5.

12. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Ε.Κ.ΕΠ.Ε. χώροι και εξοπλισµοί του Ε.Α.Π. για την εγκατάσταση και λειτουργία του.

13. Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνιστάται Γραµµατεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

14. Πόροι του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Ε.Α.Π. ειδικά για τη λειτουργία του Ε.Κ.ΕΠ.Ε.,

β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελληνικού Δηµοσίου,

γ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση µελετών για λογαριασµό τρίτων,

ε) οικονοµική συµµετοχή των επιµορφούµενων, εφόσον προβλέπεται για την παρακολούθηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων,

στ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε..

15. Η οικονοµική διαχείριση των πόρων του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 16. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Κέντρου.

Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας καθορίζονται:

α) ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., καθώς και τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία σχεδιασµού, υλοποίησης, αξιολόγησης και αποτίµησης των επιµορφωτικών προγραµµάτων,

β) η διάρκεια των επιµορφωτικών προγραµµάτων και ο τύπος των απονεµόµενων πιστοποιητικών,

γ) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου,

δ) οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και του Συµβουλίου,

ε) η διαδικασία παύσης του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών µελών του Συµβουλίου,

στ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του Ε.Κ.ΕΠ.Ε.,

ζ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του προσωπικού,

η) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απασχολουµένων στο Ε.Κ.ΕΠ.Ε.,

θ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων του κέντρου,

ι) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,

ια) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,

ιβ) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ιγ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., την εύρυθµη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.

17. Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο Ε.ΚΕ.Π.Ε., ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαµβάνουν αµοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύµατος. Τα λοιπά µέλη του Συµβουλίου δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του, εκτός από οδοιπορικά έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησης, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Δ.9 της παραγράφου Δ. του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ. του ίδιου νόµου.

18. Για την υποστήριξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. µπορεί να απασχολείται προσωπικό σύµφωνα µε την παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136). ».

4. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 10 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., ο οποίος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.».

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη συγκρότηση του Συµβουλίου του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως η παράγραφος αυτή προστίθεται µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5. Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15 ως εξής:

«14. Έως τη συγκρότηση σε σώµα της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., το Συµβούλιο του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και λοιπά µέλη του Συµβουλίου ορίζονται µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄, επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους ή ερευνητές, κατά προτίµηση µε εµπειρία σχετική µε τις δράσεις του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου απαλλάσσονται των διδακτικών καθηκόντων τους στα οικεία Α.Ε.Ι..»

15. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. της παραγράφου 16 του άρθρου 9Α καταρτίζεται το αργότερο σε εννέα (9) µήνες από τη συγκρότηση του Συµβουλίου του Κέντρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.»


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...