Home / Featured / 437 προσλήψεις αναπληρωτών έδωσε η Εναλλακτική Ενισχυτική

437 προσλήψεις αναπληρωτών έδωσε η Εναλλακτική Ενισχυτική

Δημοσιεύτηκε: 9:34 μμ Απρίλιος 4th, 2019  


Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόζεται στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

– Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα «Νέα
Ελληνικά» και «Μαθηματικά», η οποία πραγματοποιείται εντός του ωρολόγιου προγράμματος με
τη μορφή της συνδιδασκαλίας από δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στον χώρο της τάξης και έχει
ως στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού τους γραμματισμού.

– Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και
θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της
περιοχής τους.

– Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» για βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ
των μαθητών και του κλίματος στην σχολική κοινότητα.

– Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων «project» που προωθούν την καινοτομία
και τη δημιουργικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον
πολιτισμό.
– Εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας
και συνεργασίας μεταξύ των σχολείων σε κοινές δράσεις.
– Δικτύωση των σχολείων μέσα από πλατφόρμες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την
επικοινωνία των σχολείων μεταξύ τους αλλά και των σχολείων με υποστηρικτικές δομές της
περιοχής τους.
– Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία και των ψυχολόγων
από ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές.

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2017-18 σε
εννέα (9) Επαγγελματικά Λύκεια, αξιοποιώντας εμπειρίες και πρακτικές που ήδη εφάρμοζε η
εκπαιδευτική κοινότητα σε σχολικές μονάδες. Από το σχολικό έτος 2018-19 το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στα 400 ΕΠΑΛ της χώρας. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα είναι  συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για 4 χρόνια.

Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων για την επέκταση του προγράμματος, τα
αποτελέσματα είναι ήδη σημαντικά:

1. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με εκδήλωση παρουσίασης-αποτίμησης της πιλοτικής φάσης του
προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς των 9 σχολείων και την επιστημονική επιτροπή, στις
04/09/2018 στο Υπουργείο Παιδείας.

2. Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο (Διατάξεις Νόμων και Υπουργικές Αποφάσεις) το οποίο
ρυθμίζει το συντονισμό και την ανάπτυξη του προγράμματος, τη δημιουργία Επιτροπών και
Ομάδων (Συντονιστική Επιτροπή Έργου, Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, Ομάδα Συντονιστών από τα
σχολεία που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση, υπεύθυνοι ΜΝΑΕ στα ΠΕΚΕΣ). Υπογράφηκε
σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΕΘ και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων για την
υποστήριξη – εποπτεία των ψυχολόγων και δημοσιεύτηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση.

3. Με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου, που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2018,
πραγματοποιήθηκαν 8 ενημερωτικές συναντήσεις για τους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και των
Εργαστηριακών Κέντρων σχετικά με το σύνολο των δράσεων του προγράμματος [Αθήνα (2
συναντήσεις), Τρίπολη, Ηράκλειο, Λάρισα, Κομοτηνή, Πάτρα, Ιωάννινα]. Με τον τρόπο αυτό
ενημερώθηκαν οι διευθυντές του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας.

4. Ορίστηκαν υπεύθυνοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για το πρόγραμμα στα 24 ΠΕΚΕΣ της
χώρας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις δράσεις του προγράμματος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Επίσης, ορίστηκαν διοικητικοί υπεύθυνοι στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Για τις ανάγκες της ψυχοκοινωνικής στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσλήφθηκαν 222 αναπληρωτές/τριες ψυχολόγοι. Πραγματοποιήθηκαν 4 ενημερωτικές συναντήσεις με τους
ψυχολόγους που προσλήφθηκαν στα ΕΠΑΛ, από τους ψυχολόγους της ομάδας εμπειρογνωμόνων
του προγράμματος.

6. Για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα «Νέα Ελληνικά» και στα
«Μαθηματικά» προσλήφθηκαν 437 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

7. Ολοκληρώθηκε η υποβολή σχεδίων δράσης από τα ΕΠΑΛ στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε κάθε προσδοκία για την πρώτη
φορά εφαρμογής και ανήλθε σε 306 σχέδια δράσης στο σύνολο των 400 ΕΠΑΛ της χώρας.
Σημειώνουμε ότι το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”» είναι
εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΠΕΘ και έχει οριστεί ως δικαιούχος της Πράξης με αντικείμενο την
υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και καλών πρακτικών που υποβάλλονται από το σύνολο των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας. Για τον σκοπό αυτό το “ΝΟΗΣΙΣ” λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις από την αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αποτελεί και το φορέα λειτουργίας της Πράξης (https://mnae.noesis.edu.gr/).

8. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία και στο ρόλο του
σύμβουλου καθηγητή, όπως και η αντίστοιχη επιμόρφωση των ψυχολόγων, έχει ανατεθεί στο ΙΕΠ.

9. Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα (https://mnaepal.wordpress.com/) για το πρόγραμμα από τα σχολεία της πιλοτικής φάσης, στην οποία υπάρχει πλούσιο και αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ
αξιοποιούνται το κοινωνικό δίκτυο (facebook).

Την παρούσα χρονική περίοδο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται μια σημαντική δράση για την επέκταση του προγράμματος, η οποία συνίσταται στη μεταφορά της εμπειρίας από τους εκπαιδευτικούςσυντονιστές των ΕΠΑ.Λ. της πιλοτικής φάσης εφαρμογής του προγράμματος, σε συνεργασία με τους υπευθύνους ΜΝΑΕ στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ όλης της χώρας.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έργο οι εκπαιδευτικοί-συντονιστές των σχολείων της
πιλοτικής φάσης:
 συνεργάζονται μεταξύ τους και αναλαμβάνουν δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικής
κουλτούρας ως εργαλείου προώθησης του προγράμματος
 προωθούν και ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια των σχολείων και τη δικτύωση μεταξύ τους

συνεργάζονται με δίκτυα σχολείων, μέσω συναντήσεων, του διαδικτύου και τηλεδιασκέψεων,
για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια εφαρμογής της
επέκτασης του προγράμματος

 οργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις σε όμορες σχολικές μονάδες και σχολικές μονάδες
που επιλέγονται σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που είναι υπεύθυνος
για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με σκοπό την λεπτομερέστερη ανάπτυξη παραμέτρων
του προγράμματος και τη μετάδοση της εμπειρίας τους.

Δημοσιεύτηκε, επίσης, η Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται η σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εποπτών/τριών – Ψυχολόγων από το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.). Έργο του/της «Επόπτη/τριας – Ψυχολόγου», μέλους της Ομάδας Εποπτών/τριών-Ψυχολόγων είναι η υποστήριξη και εποπτεία του έργου των Ψυχολόγων, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας, στο πλαίσιο επέκτασης του προγράμματος ΜΝΑΕ, με στόχο την ενίσχυση και στήριξη του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα. Το πλαίσιο εποπτείας έχει τον χαρακτήρα συμβουλευτικής μεταξύ ομολόγων και ομοτίμων.

Ο/η «Επόπτης/τρια Ψυχολόγος» δεν υποκαθιστά τον εποπτευόμενο στο έργο του. Στηρίζει,
συμβουλεύει, προτείνει, αλλά η ευθύνη υλοποίησης παραμένει στον/στην Ψυχολόγο, που στελεχώνει την συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
καλούνται να διευκολύνουν στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων τις παραπάνω δράσεις. Οι
υπεύθυνοι του προγράμματος των ΠΕΚΕΣ θα πρέπει να ενημερώνουν για τις δράσεις που σχεδιάζουν τόσο το ΠΕΚΕΣ στο οποίο υπάγονται όσο και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...