Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 21/10/2021, 14:06


Home / Featured / Προκήρυξη για διοικητικούς υπαλλήλους από την Ευρ. Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Ενδιαφέρει και πτυχιούχους καθηγητικών σχολών, παιδαγωγικών

Προκήρυξη για διοικητικούς υπαλλήλους από την Ευρ. Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Ενδιαφέρει και πτυχιούχους καθηγητικών σχολών, παιδαγωγικών

Δημοσιεύτηκε: 7:58 μμ Μάρτιος 2nd, 2019  


Προθεσμία εγγραφής: 26 Μαρτίου 2019 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ), θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι περισσότερες θέσεις θα είναι σε διάφορες εγκαταστάσεις του ΚΚΕρ (Σεβίλλη, Ισπανία· Petten, Κάτω Χώρες· Ίσπρα, Ιταλία· Geel, Βέλγιο και Καρλσρούη, Γερμανία) και στις ακόλουθες Διευθύνσεις:

Β.

Ανάπτυξη και καινοτομία

Γ.

Ενέργεια, μεταφορές και κλίμα

Δ.

Βιώσιμοι πόροι

Ε.

Διάστημα, ασφάλεια και μετανάστευση

ΣΤ.

Υγεία, καταναλωτές και υλικά αναφοράς

Ζ.

Πυρηνική ασφάλεια και προστασία

Η.

Διαχείριση της γνώσης.

Θ.

Ικανότητες

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

1.

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση/αξιολόγηση του αντικτύπου της πολιτικής

20

2.

Εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων

10

3.

Ανάπτυξη μοντέλων για την πολιτική

10

4.

Ανάπτυξη εφαρμογών διαστήματος, τηλεπικοινωνιών και τηλεπισκόπησης

10

5.

Διαχείριση και επικοινωνία στον τομέα της επιστημονικής γνώσης

10

6.

Πυρηνική έρευνα και παροπλισμός

20

Η παρούσα προκήρυξη αφορά έξι τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για έναν μόνο τομέα . Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Αποστολή του προσωπικού του ΚΚΕρ είναι να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με βάση τις ανάγκες των πελατών, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως υπηρεσία που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΚΚΕρ αποτελεί επιστημονικό και τεχνολογικό κέντρο αναφοράς για την ΕΕ. Ευρισκόμενο πλησίον της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των κρατών μελών, ενώ παράλληλα παραμένει ανεξάρτητο από εμπορικά και εθνικά συμφέροντα.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων και τις σχετικές ειδικές ικανότητες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1)    Γενικοί όροι

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ

Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2)    Ειδικοί όροι — γλώσσες

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ · τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες(https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr).

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

Γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — αξιολογητής ταλέντου), για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και για την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική, η ισπανική ή η ιταλική .

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που προσλαμβάνονται στους συγκεκριμένους τομείς πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον σε επίπεδο B2) της αγγλικής, της γαλλικής, της γερμανικής, της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας. Μολονότι η γνώση περισσότερων γλωσσών μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα, οι σχετικές διευθύνσεις του ΚΚΕρ χρησιμοποιούν την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, την ισπανική ή την ιταλική γλώσσα για τις εργασίες έρευνας, την εσωτερική επικοινωνία καθώς και την επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, τις δημοσιεύσεις και τις εκθέσεις, οπότε, όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, η ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον από τις εν λόγω πέντε αυτές γλώσσες είναι πολύ σημαντική. Η επιλογή υπαγορεύεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και ως εκ τούτου, οι επιτυχόντες που δεν έχουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής, της γερμανικής, της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας δεν θα είναι σε θέση να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντά τους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Παράνομη η απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση - ποινή 3.000 ευρώ στους παραβάτες

3)    Ειδικοί όροι — προσόντα και επαγγελματική πείρα

Επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας , πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) σε σχετικό επιστημονικό πεδίο (βλέπε κατάλογο παρακάτω), ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.

Οι διδακτορικές σπουδές σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που απαριθμούνται κατωτέρω μπορούν να υπολογιστούν ως επαγγελματική πείρα, με ανώτατο όριο τα τρία έτη.

ή

Επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τριετούς τουλάχιστον διάρκειας , πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) σε σχετικό επιστημονικό πεδίο (βλέπε κατάλογο παρακάτω), ακολουθούμενο από τουλάχιστον επταετή επαγγελματική πείρα που συνδέεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.

Οι διδακτορικές σπουδές σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που απαριθμούνται κατωτέρω μπορούν να υπολογιστούν ως επαγγελματική πείρα, με ανώτατο όριο τα τρία έτη.

Ακολουθεί ο κατάλογος των σχετικών επιστημονικών πεδίων τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την εξεταστική επιτροπή:

Γεωπονικές επιστήμες

Αρχιτεκτονική

Βιοχημεία

Βιολογία

Χημεία

Πληροφορική

Οικολογία

Οικονομία

Παιδαγωγικές επιστήμες

Μηχανική

Επιστήμες του περιβάλλοντος

Δασοκομία

Γεωγραφία

Γεωλογία

Υδρολογικές επιστήμες

Βιοεπιστήμες

Επιστήμες των υλικών

Μαθηματικά

Ιατρικές επιστήμες

Μετεωρολογία

Νανοτεχνολογία

Νανο-βιοτεχνολογία

Φυσικές επιστήμες

Πυρηνικές επιστήμες

Διατροφικές επιστήμες

Ωκεανογραφία/Επιστήμες της θάλασσας

Φαρμακευτική

Φυσική

Πολιτικές επιστήμες

Ψυχολογία

Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Στατιστική

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV για παραδείγματα ελάχιστων τίτλων σπουδών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1)    Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2. Ως γλώσσα 1 μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ως γλώσσα 2 η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική, η ισπανική ή η ιταλική. Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον τομέα που επιλέξατε και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τον τομέα (για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου)).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από την ενότητα Talent Screener (Αξιολογητής Ταλέντου) που πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα 2 που επιλέξατε για τους ακόλουθους λόγους: η ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) αποτελεί αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης από την εξεταστική επιτροπή, χρησιμοποιείται ως έγγραφο αναφοράς από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της σχετικής με τον τομέα συνέντευξης στο κέντρο αξιολόγησης, και χρησιμοποιείται επίσης για την πρόσληψη εάν ο υποψήφιος επιτύχει. Είναι, επομένως, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και των υποψηφίων να συμπληρώσουν την ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) στη γλώσσα 2.

Σημειωτέον ότι πρόσβαση σε ολόκληρο το έντυπο της αίτησής σας θα έχουν η εξεταστική επιτροπή (στη διάρκεια του διαγωνισμού) και οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (για την πρόσληψη στην περίπτωση που είστε επιτυχών) που εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας. Εάν επιτύχετε στον διαγωνισμό και το όνομά σας συμπεριληφθεί στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε στις υπηρεσίες πρόσληψης μετάφραση του εντύπου της αίτησης στη γλώσσα 2 (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά ή ιταλικά) εάν έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετική γλώσσα για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα Σχολεία στα οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα .

2)    Έλεγχοι επιλεξιμότητας

Οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας που προβλέπονται στην ανωτέρω ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό» θα ελέγχονται με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων. Η EPSO θα ελέγξει κατά πόσο πληροίτε τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, ενώ η εξεταστική επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους συμμετοχής σύμφωνα με τα τμήματα «Εκπαίδευση και κατάρτιση», «Επαγγελματική πείρα» και «Γλωσσικές δεξιότητες» στην ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων.

3)    Επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — Αξιολογητής ταλέντου)

Προκειμένου να δοθεί στην εξεταστική επιτροπή η δυνατότητα να προβεί σε αντικειμενική αξιολόγηση των συγκριτικών προσόντων όλων των υποψηφίων με δομημένο τρόπο, όλοι οι υποψήφιοι στον παρόντα διαγωνισμό οφείλουν να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις της ενότητας «Talent Screener» (αξιολογητής ταλέντου) της αίτησης υποψηφιότητας στη γλώσσα 2. Η επιλογή βάσει τίτλων διεξάγεται μόνο για τους υποψηφίους που κρίνονται επιλέξιμοι , όπως περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 2, αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Talent Screener». Συνεπώς, στις απαντήσεις σας στην ενότητα «Talent Screener» θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ακόμη και αν τις έχετε ήδη αναφέρει σε άλλα σημεία της αίτησης υποψηφιότητάς σας. Οι ερωτήσεις βασίζονται στα κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για τον κατάλογο κριτηρίων.

Για να επιτελέσει το καθήκον της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή αποδίδει αρχικά σε κάθε κριτήριο επιλογής συντελεστή βαρύτητας που αντικατοπτρίζει τη σχετική σημασία του (1 έως 3), καθεμία δε από τις απαντήσεις του υποψηφίου λαμβάνει από 0 έως 4 μονάδες. Η βαθμολογία πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου και τα γινόμενα προστίθενται για να εντοπιστούν οι υποψήφιοι των οποίων τα χαρακτηριστικά προσιδιάζουν περισσότερο στα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελέσουν.

Μόνον οι υποψήφιοι με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κατά την επιλογή βάσει τίτλων θα περάσουν στο επόμενο στάδιο.

4)    Κέντρο αξιολόγησης

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτό το στάδιο είναι το πολύ τριπλάσιος του επιθυμητού αριθμού επιτυχόντων υποψηφίων για κάθε τομέα. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους και οι οποίοι έχουν λάβει μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες στην επιλογή βάσει τίτλων, θα κληθούν να περάσουν 1 ή 2 ημέρες σε κέντρο αξιολόγησης, πιθανότατα στις Βρυξέλλες , προκειμένου να υποβληθούν σε δοκιμασίες στις γλώσσες 1 και 2 .

Εάν δεν τους δοθούν άλλες οδηγίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στο κέντρο αξιολόγησης ένα κλειδί USB το οποίο να περιέχει σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων τους (συμπεριλαμβανομένου δείγματος δημοσιεύσεων με αξιολόγηση από ομότιμους). Η EPSO θα τηλεφορτώσει τους φακέλους σας κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών στο κέντρο αξιολόγησης και θα επιστρέψει το κλειδί USB αυθημερόν στους υποψηφίους.

Περισσότερα


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ελεύθερες μετεγγραφές, στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές πληγέντων περιοχών

Ελεύθερες μετεγγραφές και μετακινήσεις, καθώς και  στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές ...