Τρίτη, 23/07/2019, 14:23


Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)

Δημοσιεύτηκε:

8:55 μμ Μάρτιος 15th, 2019

ΘΕΜΑ: «Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3-8-2018), «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
2. Την παρ. 1β και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008(ΦΕΚ199/τΑ΄/2-10-2008 ) «Σχολικές μονάδες»
όπου ορίζεται ότι : «Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» και «Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια είναι ισότιμα με τα επαγγελματικά λύκεια και παρέχουν
ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους»,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4547/2018
(Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»,
5. Την με αρ. πρωτ. 136986/Δ3/20-08-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 3791/03-09-2018) με θέμα: «Ωρολόγια προγράμματα του
Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)»,
6. Το ΦΕΚ 4140/τΒ΄/20-09-2018 με θέμα: «Διόρθωση σφάλματος στην 136986/Δ3/20-08-2018 απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3791/03-09-2018»,
7. Το ΦΕΚ 723/ τΒ΄/4-3-2019 με θέμα: «Διόρθωση σφαλμάτων στην 136986/Δ3/20-08-2018 απόφαση της
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3791/ Β΄/03-09-2018»,
ΑΠΟΦΑΣΗ
2
8. Την με αρ. πρωτ. 25083/18.02.2019 σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη
6/14.02.2019 του Δ.Σ του Ι.Ε.Π.),
9. Την με αρ. πρωτ. Φ4/ 177399/Δ4/22-10-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τα
Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και
πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
11. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
12. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση […] και μετονομασία του […] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, […]»(Α΄ 114),
13. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210)΄,
14. Το Π.Δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37),
15. Την υπ’ αρ. 52935/Υ1/30-3-2018 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη
Τζούφη» (Β΄ 1227), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Y1/158719/24-9-2018 όμοια απόφαση (Β΄ 4222),
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/099/35839/Β1
/07.03.2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6
του ν. 4337/2015 (Α’ 129), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να προκηρύξει άμεσα απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης

Αποφασίζουμε
τον αριθμό των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις όπως επίσης και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., και συγκεκριμένα:

Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μείωση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών – Τι θα ισχύσει με τους σημαιοφόρους

«Ανακοινώνουμε σήμερα τη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς, για να επιστρέψουν ...

Μοιράσου!