Home / Featured / Πολύτεκνοι «Ή ξεχωριστή πρόσληψη 20% ανά κλάδο και πρόταξη ή 120 μόρια στον κάθε πολύτεκνο»

Πολύτεκνοι «Ή ξεχωριστή πρόσληψη 20% ανά κλάδο και πρόταξη ή 120 μόρια στον κάθε πολύτεκνο»

Δημοσιεύτηκε: 9:10 πμ Ιανουάριος 6th, 2019  


Συντονιστικό Όργανο Αδιόριστων Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών

Κύριε  Υπουργέ,

Εκπροσωπώντας την μεγάλη, ευαίσθητη και προστατευόμενη – από το Σύνταγμα (Άρθρο 21, παρ.2) και τους νόμους – κοινωνική ομάδα, αυτή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και ενόψει της αλλαγής στον τρόπο διορισμών και κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) την οποία προωθείτε με νομοσχέδιο, σας εκθέτουμε τις αντιρρήσεις μας καθώς και τις προτάσεις μας. Γνωρίζοντας την προσωπική ευαισθησία και το ενδιαφέρον σας για τις μειοψηφικές ομάδες –όπως αυτή των πολυτέκνων- σας αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή. Θέλουμε να αναλογιστείτε τις συνέπειες που θα έχει η κατάργηση ενός επιπλέον μέτρου στήριξης των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.

Πόσες πολύτεκνες οικογένειες με 4 και άνω παιδιά θα βρεθούν σε οικονομική ένδεια;

Πώς οι γονείς αυτοί θα ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες τους;

Πόσες πολύτεκνες οικογένειες θα προστεθούν σ΄ αυτές  που διαβιώνουν κάτω από το όριο της φτώχιας;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα αντιμετωπίσετε με την ανάλογη ευαισθησία τα αιτήματά μας , τα οποία –όπως θα διαπιστώσετε- βασίζονται πάνω σε αιτιάσεις νομικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου και θα προστατέψετε ως Υπουργός Παιδείας, τα παιδιά μας, τα οποία κυρίως θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες από την ριζική αλλαγή των εργασιακών δικαιωμάτων μας, βάσει του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου «Κριτήρια αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης» αναφέρονται τα μοριοδοτούμενα κριτήρια κατάταξης των εκπαιδευτικών. Ανάμεσα στα κριτήρια αυτά είναι και τα κοινωνικά στην κατηγορία των οποίων –φυσιολογικά- εμπίπτει η από το Σύνταγμα προστατευόμενη κοινωνική ομάδα των πολυτέκνων.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η μοριοδότηση ως προς τα παιδιά, συνίσταται σε δυο (2) μόρια για κάθε παιδί, ήτοι οχτώ (8) μόρια για έναν/μια πολύτεκνο/η εκπαιδευτικό. Το μέγιστο των μορίων είναι 260 μόρια (120 προϋπηρεσία, 120 ακαδημαϊκά, 20 κοινωνικά). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα 8 μόρια στο σύνολο των 260 μορίων δεν πραγματώνουν –σε καμία περίπτωση- την ειδική πρόνοια, την οποία επιτάσσει το Σύνταγμα στο άρθρο 21, παρ. 2, αντιθέτως δε μάλλον τα εισπράττουμε ως εμπαιγμό των πολυτέκνων, καθότι τα μόρια αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό!

Επιπρόσθετα, τα μόρια αυτά δεν τα λαμβάνουν μόνο οι πολύτεκνοι, αλλά όλοι ανεξαιρέτως οι έχοντες τέκνα , ρύθμιση η οποία προφανώς και δεν σχετίζεται με την επιβαλλόμενη ιδιαίτερη πρόνοια του κράτους προς τους πολυτέκνους.

Το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει : «Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.» Το περιεχόμενο της έννοιας της ειδικής φροντίδας έρχεται να μας το αναλύσει η θεωρία, η νομοθετική πρακτική, η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και η πάγια πρακτική της Διοίκησης.

Ξεκινώντας από την ακαδημαϊκή  θεωρία ο κ. Χρυσόγονος αναφέρει: « οι πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να απολαμβάνουν αυξημένων κοινωνικών παροχών …πρέπει να παρέχεται προνομιακή μεταχείριση στις θέσεις εργασίας στο δημόσιο… (Χρυσόγονος Κ., Το ελληνικό Σύνταγμα και η οικογένεια, ΕλλΔνη 1997, σελ. 739). Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος – έγκριτος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου – στις 05/11/2017 δήλωσε τα εξής: «Θυμίζω προς κάθε κατεύθυνση … ότι η Πολύτεκνη Οικογένεια έχει δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. Καθιερώνει ένα ειδικό κοινωνικό δικαίωμα. Και το δικαίωμα προσδιορίζει, ταυτοχρόνως, τις υποχρεώσεις που έχουν εκείνοι προς τους οποίους απευθύνεται η άσκηση του δικαιώματος».

Προχωρώντας στην νομοθεσία, η οποία εξειδικεύει το περιεχόμενο της συνταγματικής επιταγής, παρατηρούμε τα εξής:

Α) Το άρθρο 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 1910/1944 όπως αυτός τροποποιήθηκε (Β.Δ 19-9/22-10-1953, Ν.860/1979, Ν. 3454/2006) ρητά ορίζει ότι «Πολύτεκνοι καὶ τέκνα αὐτῶν προτιμῶνται ἐπὶ ἴσοις ὅροις εἰς κρατικὰς νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου ὑπηρεσίας καὶ κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς μετὰ τοὺς ἀναπήρους καὶ θύματα πολέμου» και «Πολύτεκνοι ἢ τέκνα αὐτῶν δημόσιοι ὑπάλληλοι τοποθετοῦνται εἰς τὸν τόπον τῶν συμφερόντων αὐτῶν…»

Β) Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο άρθρο 3 παρ.2 ορίζει ότι : «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνα γι’ αυτό και παίρνουν για το σκοπό αυτόν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.

Γ) Ο Ν.3454/2006, «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006, στο άρθρο 1, παρ. 3, στοιχ. Δ , ορίζει : «Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6, του άρθρου 14, του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1, του άρθρου 1, του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’), αντι­καθίσταται ως εξής: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσό­µενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νοµαρχιακή Αυτο­διοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών.»

Δ) Ο Ν. 4440/2016 στο άρθρο 25, παρ.1, στοιχ. β ορίζει : «Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσό­µενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Αυτο­διοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών.»

Όμως και πληθώρα δικαστικών αποφάσεων συντείνουν στο εξής νομολογιακό δεδικασμένο: «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.» (Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 2216/1975, 4062/1990, 4070/1990, 4069/1990, 2781/1991, 2773/1991 κ.α.)

Ως προς την Διοίκηση –φυσικά αναφερόμενοι στο Υπουργείο Παιδείας- στους δυο τελευταίους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών:

α) Προκήρυξη (Αριθμός 10Π/2006) ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 500, 24 Αυγούστου 2006,

β) Προκήρυξη (Αριθμός 3Π/2008) ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 516, 8 Οκτωβρίου 2008,

το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αντιμετωπίζει συνταγματικά ορθά την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων και ειδικά προβλέπει τα εξής:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1. Μετά την καταχώριση της γραπτής βαθμολογίας, συντάσσονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού οι πίνακες κατά κλάδο ως εξής: α. Δύο (2) πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εκείνων που έχουν λάβει στις εξετάσεις τελικό βαθμό (μέσο όρο των δύο θεματικών ενοτήτων) πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον μονάδων και πενήντα (50) τουλάχιστον μονάδων σε κάθε θεματική ενότητα. Στον τελικό αυτό βαθμό προστίθενται και οι τυχόν προβλεπόμενες προσαυξήσεις (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος, προϋπηρεσία), που αποτελεί τον τελικό συνολικό βαθμό του διαγωνισμού. Ο ένας πίνακας περιλαμβάνει τους υποψηφίους που είναι γονείς τεσσάρων (4) τουλάχιστον ανήλικων τέκνων ή στρατευμένων ή σπουδαζόντων, οι οποίοι έχουν απόλυτη προτεραιότητα διορισμού. Ο άλλος πίνακας περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Πέραν όμως όλων των προαναφερθέντων νομικών επιχειρημάτων, τα οποία αποδεικνύουν την μέχρι τώρα πρακτική που ακολουθεί το κράτος ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης του για ξεχωριστή, προνομιακή και ειδική μεταχείριση των πολυτέκνων, πρέπει κ. Υπουργέ να τονίσουμε το γεγονός ότι οι Πολύτεκνοι δεν είμαστε, ούτε πρέπει να μας καταντήσετε «ζητιάνους», διότι πανθομολογούμενα, με τις πολυπληθείς οικογένειές μας, στηρίζουμε δημογραφικά αλλά και οικονομικά την «ρημαγμένη» από τα μνημόνια χώρα μας.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο «Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση» (http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=173) υφίσταται μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού, η οποία σημειώθηκε μετά την έναρξη της κρίσης, καθώς από 1,53 εκ. το 2000 μειώθηκε σε 1,49 εκ. το 2009 (-3,1%) και 1,44 εκ. το 2016 (-5.9% συγκριτικά με το 2000), ενώ συνεχίζει : «Οι επιπτώσεις της μείωσης των γεννήσεων, που έχει σημειωθεί από το 2010 και έπειτα και η οποία  συνεχίζεται μέχρι και το 2017, αναμένονται να εκδηλωθούν σταδιακά και εντονότερα τα προσεχή χρόνια και να μεταβάλλουν ριζικά το συνολικό τοπίο του εκπαιδευτικού συστήματος». Συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός των μαθητών από 1,48 εκ. το 2008 θα μειωθεί σε 1,05 εκ. περίπου (29,2% ή 423,3 χιλ. λιγότεροι μαθητές) μέχρι το 2035, όταν δηλαδή θα έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και η πιο πρόσφατη μείωση γεννήσεων που σημειώθηκε το 2017.  Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των σχολικών μονάδων ενδέχεται να μειωθεί έως 10,7 χιλ. το 2035, από 15,5 χιλ. το 2008 (μείωση κατά 30,8% ή 4,8 χιλ. σχολικές μονάδες). Συνεπώς, ο αριθμός των εκπαιδευτικών από 180,3 χιλ το 2009 ενδέχεται να μειωθεί το 2035 σε 110,5 χιλ (μείωση 38,7% στο σενάριο προσαρμογής) και σε 80,7 χιλ. (μείωση 55,2% στο σενάριο της ευρωπαϊκής σύγκλισης).

Σύμφωνα με την μελέτη του ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) (http://www.ekke.gr/xmain.php?id=444), η γήρανση του πληθυσμού είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της οικονομίας και αυτό διότι:

 • Η σημερινή σχέση συνταξιούχων προς εργαζόμενους είναι στο 33,4%, ποσοστό που θα αυξάνεται σταδιακά και σχεδόν θα διπλασιαστεί ως το 2070.
 • Ως αποτέλεσμα, κάθε δεκαετία το έλλειμμα του ασφαλιστικού θα αυξάνεται μεταξύ ενός δισ. και 1,25 δισ.
 • Κι αυτό παρά το γεγονός ότι σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν αυξημένες εισφορές καιφορολογούνται επ΄ αυτές.
 • Οι κυβερνήσεις είναι πιθανόν να κληθούν να αποφασίσουν ανάμεσα σε δύο λύσεις:

α. Στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 73 έτη από τα 67 που είναι σήμερα

β. Αύξηση των εισφορών κατά 35%, δηλαδή στο 27% από 20% που είναι σήμερα για την κύρια σύνταξη και στο 8,1% από 6% για τις επικουρικές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή : « Στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη, ορισμένα κράτη μέλη επισημαίνουν το μεγάλο κίνδυνο φτώχειας ή και αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των παιδιών που δεν τελειώνουν το σχολείο, τον μονογονεικών οικογενειών, των πολυτέκνων οικογενειών…»(Απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) 

)

Θα μπορούσαμε κ. Υπουργέ να αναφέρουμε και άλλες πολλές παρόμοιες έρευνες και εκθέσεις, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι το δημογραφικό πρόβλημα, εκτός από την προβληματική του ως προς τη διατήρηση ενός ελαχίστου αριθμού ατόμων στην κοινωνία, έχει προεκτάσεις οικονομικές και κοινωνικές. Συνεπώς, οι πολύτεκνοι πρέπει να προστατεύονται, διότι με τα παιδιά τους στηρίζουν την χώρα, την οικονομία της και τον ελληνικό λαό.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Επειδή το άρθρο 21 παρ.2 Συντάγματος, όπως αυτό ερμηνεύθηκε στην θεωρία, στη νομοθετική πρακτική και στη νομολογία των δικαστηρίων, επιβάλλει ειδική φροντίδα, και επειδή ουδεμία ειδική φροντίδα δεν λαμβάνεται στο υπό κρίσιν νομοσχέδιο,

Επειδή κατά τη μακροχρόνια νομοθετική πρακτική, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί προτάσσονταν σε διαγωνιστικές διαδικασίες τύπου ΑΣΕΠ, ενώ στο εν λόγω σχέδιο νόμου, όχι μόνο δεν προτάσσονται αλλά πραγματικά κατακρημνίζονται –μοριοδοτικά-,

Επειδή το κράτος τόσα χρόνια με την προαναφερθείσα πρακτική μας έδωσε κίνητρο να συνεισφέρουμε σε αυτό με τις γεννήσεις των παιδιών μας, μέσω της πρόταξης μας, και τώρα με την ανατροπή αυτής της πρακτικής καταπατά την βασική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εκ μέρους μας προς την διοίκηση, ήτοι το κράτος και συγκεκριμένα το Υπ. Παιδείας,

Επειδή η πάγια νομολογία των δικαστηρίων (ΣτΕ) συντείνει στο συμπέρασμα ότι η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, συνεπώς η πρόταξη των πολυτέκνων είναι άκρως συνταγματική,

Επειδή σύμφωνα με μελέτες ανεξάρτητων φορέων, το δημογραφικό ζήτημα είναι φλέγον και εθνικά-κοινωνικά επιζήμιο, συνεπώς πρέπει να δοθούν κίνητρα γεννήσεων,

Επειδή οι προτάσεις μας –που ακολουθούν- δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος για το κράτος,

ΖΗΤΟΥΜΕ

1) Την διατήρηση της πρόταξης των πολυτέκνων στους ενιαίους πίνακες διοριστέων – αναπληρωτών του εν λόγω σχεδίου νόμου,

2) Άλλως, την ξεχωριστή πρόσληψη των πολυτέκνων με ποσοστό τουλάχιστον 20%, ανά κλάδο ΠΕ/ΔΕ, με παράλληλη πρόταξη τους έναντι των υπολοίπων προσληφθέντων (80%),

3) Άλλως τη μοριοδότηση των οικογενειακών κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:

            α) πρώτο παιδί 10 μόρια

            β) δεύτερο παιδί 10 μόρια

            γ) τρίτο παιδί 30 μόρια

            δ) κάθε επόμενο παιδί 10 μόρια

            ε) πολυτεκνική ιδιότητα 60 μόρια

π.χ. πολύτεκνος με 4 τέκνα θα λάβει:

πρώτο παιδί: 10 μόρια, δεύτερο παιδί: 10 μόρια, τρίτο παιδί: 30 μόρια, τέταρτο παιδί: 10 μόρια, πολυτεκνική ιδιότητα: 60 μόρια

Σύνολο : 120 μόρια

Κλείνοντας κ. Υπουργέ, σας ζητάμε εκ νέου την άμεση ακρόασή μας από εσάς όπως επιβάλλει άλλωστε και η συνταγματική αρχή της προηγούμενης ακροάσεως, ώστε να επεξηγήσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας και να αποσαφηνίσουμε τυχόν ασάφειες.

Μετά τιμής,

Για το Συντονιστικό Όργανο

Πρόεδρος                                                                Αντιπρόεδρος

 

Μόσχος Δημοσθένης                                                     Βλάχος Ιωάννης

ΠΕ 78 Κοινωνικών (Νομικών)                                           ΠΕ 04.01 Φυσικών

Τηλ. 6992004874                                                                 Τηλ. 6942881066

Email: dimmos1983@gmail.com                                      jvlaxos@yahoo.gr


 

15 Σχόλια

 1. Ξεχάσαμε να βάλουμε..
  4) πρώτο παιδί 50.000 ευρώ
  5) δεύτερο παιδί 100.000 ευρώ
  6) κάθε επόμενο παιδί 150.000 ευρώ
  7) διορισμός απευθείας στην θέση (τουλάχιστον) διευθυντή ή υποδιευθυντή..

  Αν σκεφτούμε κάτι ακόμα θα τα γράψουμε..
  Ευχαριστούμε..

  • εβαλες το ονομα που σου ανηκει ακριβως ,αχορταγος γιατι σιγουρα κατι αχορταγα κι εσυ διεκδικεις

   • Άννα εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι:
    – Οι 3τεκνοι και 4τεκνοι είναι απέναντι σε αυτούς που έχουν ένα ή δύο ή κανένα παιδί…
    Είναι εκτός πραγματικότητας-ανεφάρμοστα-ανεδαφικά και σίγουρα προκλητικά!!! προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (και την κοινωνία γενικότερα) αυτά που διάβασα στην παραπάνω ανακοίνωση…Κάπου έχει χαθεί το μέτρο…

  • Σε αυτήν την χώρα τον 80-90% διορίζεται τα 30 τελ.χρονια μέσω γλυψιματος και μεσο γνωστων .Μαθαίνω τα παιδιά μου να αγαπάνε ,να αξίζουν και να σέβονται την ζωή και να βοηθάνε.ομως πως θα τους μάθω να σεβαστούν αυτούς που αναξια τους περνούν το μέλλον την θέση που τους αξίζει .Πως θα τους πω ότι ΕΓΩ θέλω 5 φορές περισσότερο αγώνα για να τα μεγαλώσω και να τα κάνω σωστούς ανθρώπους στην καρδιά οπως και ένας με 1-2 παιδιά ……το ίδιο κάνει .Πωςτου πω ότι ένα παλικάρι 30-40χρόνων με 2-3 μεταπτυχιακά χωρίς δημιουργία ζωής θα αξίζει περισσότερο από έναν γονέα που θα βγαλει στην κοινωνία…3-4- 5-6 «εργάτες» ανάλογα και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας.Μια κοινωνία δεν είναι υγιης αν δεν αναπτύσσεται…..και ανάπτυξη δεν είναι να φεύγουν οι γηρεωτεροι και να μην αναπαραγονται ,ούτε σημαινει να έχουμε καθηγητές σε σχόλεια με 3-4 μεταπτυχιακά .άραγε τα χρειαζόμαστε??είδατε εσείς η ζωή να μπορεί να άλλαξει τραγικά προς το καλύτερο?τι σημαινει οικογένεια?……

   • Εκπαιδευτικός

    Καταρχάς από τα γραφόμενά δε βγαίνει εύκολα νόημα.
    Ποιος παίρνει από τα παιδιά σου τη θέση που τους αξίζει;;; Και γιατί τους αξίζει επειδή είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών;;;; Άλλοι έμαθαν στα έτοιμα εδώ και 30-40 χρόνια και όχι ο απλός λαός.
    Να μάθεις στα παιδιά σου να εργάζονται και να αγωνίζονται για να επιβιώσουν και όχι να τα περιμένουν όλα έτοιμα από το κράτος δηλαδή από τους συμπολίτες τους.
    Και δεν μπορώ να καταλάβω ποια σχέση έχουν τα μεταπτυχιακά με τα παιδιά. Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Επιτέλους δε θα τρελαθούμε κιόλας! Μια θέση εργασίας καταλαμβάνεται με άλλα προσόντα και όχι με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάποιος. Αλλά εδώ στην Ελλάδα κυριαρχεί η απόλυτη παραφροσύνη….
    Και, τέλος, όλοι να ζήσουν θέλουν και να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια…. δε μπορείτε εσείς να τους στερείτε αυτό τους το δικαίωμα!

 2. Στους πίνακες ειδικής εδώ και χρόνια υπάρχουν μόρια και όχι ποσοστό..

 3. Καμία πρόταξη, κανένα ποσοστό, μόνο μοριοδότηση για όλους από το 1ο παιδί! Μια χαρά είναι τα μόρια που παίρνετε, πάψτε πια να τα θέλετε όλα δικά σας. Δε μπορεί οι άλλοι να διορίζονται με ένα κάρο ακαδημαϊκά προσόντα κι εσείς μόνο με τα παιδιά σας. Καιρός να κουραστείτε και λίγο και να μη τα θέλετε όλα έτοιμα. Αυτά που παίρνετε τα στερούνται οι συμπολίτες σας που κάποιοι έχουν και μεγαλύτερες ανάγκες από σας και θέλουν κι αυτοί να κάνουν παιδιά. Αλλά τι σας νοιάζει, όπως πάντα αλαζόνες!

  Στήριξη της ελληνικής οικογένειας από το 1ο παιδί ισότιμα! Όλοι έχουμε δικαιώματα σ’ αυτό το κράτος! Κίνητρα να αποκτήσει το ζευγάρι 1ο και 2ο παιδί. Εκεί θα κερδηθεί το στοίχημα της υπογεννητικότητας. 3ο και 4ο κακά τα ψέματα λίγοι θα αποκτήσουν.
  Καμία ποσόστωση, όχι υπερβολική μοριοδότηση!

 4. Μα γιατί ο πολύτεκνος να δικαιούται διορισμό ως καθηγητής. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες. Ας το διεκδικήσουν. Ας πάρουν επίδομα μεγάλο. Δίκαιο θα είναι. Αλλά πολύτεκνος δεν σημαίνει και άξιος διορισμού. Δεν είναι προσόν διορισμού. Μπορεί να πάει δε μια άλλη θέση διοικητικού ή σε άλλο υπουργείο. Έλεος πια

  • Γιατί ως εκπαιδευτικός δουλεύει χωρίς πτυχίο;Πόσοι ποια είναι αυτοί οι κακοί πολύτενκοι που καταλαμβάνουν «όλες της θέσεις» στα σχολεία και της στερούν από τους άλλους.
   Δες τα ποσοστά ότι είναι μονοψήφια.
   «Έλεος πια» να πούμε εμείς που μας φορτώνεται όλες της αποτυχίες της ελληνικής πολιτείας να απορροφήσει το σύνολο των εκπαιδευτικών και να κάνει μόνιμους διορισμούς εδώ και μια δεκαετία.
   Τα τέσσερα τουλάχιστον παιδιά των πολυτέκνων γεμίζουν αίθουσες που χρειάζονται εκπαιδευτικούς .
   Αυτό δεν σας λέει τίποτα;
   Όταν η Διαμαντοπούλου πήρε πίσω το μέτρο που ίσχυε για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, όλοι μα όλοι αυτοί που και σήμερα φωνάζουν για τα προνόμια των πολυτέκνων χαίρονταν.
   Όμως η πραγματικότητα σας διέψευσε γιατί της θέσεις αυτές (που καταλάμβαναν οι κακοί πολύτεκνοι)δεν της πήρε κανένας γιατί απλά άρχισαν οι συγχωνεύσεις-κλείσιμο σχολείων λόγω ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ τα τμήματα μεγάλωσαν και τόσα άλλα που τα ξέρουμε όλοι.
   Άρα λοιπόν κάτι άλλο φταίει και όχι οι πολύτεκνοι.

   • Εκπαιδευτικός

    Εγώ απορώ πως με τέτοια ορθογραφία μπαίνεις στην τάξη και διδάσκεις! Απαράδεκτο. Αν δεν ήσουνα πολύτεκνος ούτε απ έξω δε θα πέρναγες από σχολείο….

 5. Οι πολύτεκνοι την είχαν εδώ και 10-15 χρόνια αυτή τη δουλειά. ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ την πρόταξη. Και εν μία νυκτί τους την παίρνουν. Και ενώ είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους, μένουν άνεργοι. Χωρίς τουλάχιστον ένα μεταβατικό στάδιο για να προλάβουν ν’ αποκτήσουν αυτά τα ακαδημαϊκά προσόντα.
  Τι εμπάθεια είναι αυτοί που βγάζετε όλοι σας; Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μία κοινωνική ανταμοιβή λόγω της συνεισφορά τους στην επίλυση του δημογραφικού, την πρόταξή τους στους πίνακες με ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που ξαφνικά καταργείται. ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΞΑΦΝΙΚΑ. Δεν πειράζει όμως. Το 2035, ίσως και πιο πριν , που τα σχολεία θα υπολειτουργούν από την υπογεννητικότητα και την έλλειψη μαθητών, τότε θα έρθει η ώρα ν’ απολύσουν κι εσάς. Τότε θα δείτε τι ωραία που είναι…

  • Εκπαιδευτικός

   Αυτό που δεν μπορείς ή δε θες να καταλάβεις εσύ και οι άλλοι πολύτεκνοι είναι ότι αυτή η πρόταξη αδικούσε τους άλλους. Όταν έμπαινες μπροστά με 1 μόριο προϋπηρεσία ΕΠΑΙΡΝΕΣ τη θέση και του δουλειά κάποιου που είχε ξεσκιστεί για να αποκτήσει τα μόριά του και τη θέση του στον πίνακα! Τι δεν καταλαβαίνεις; Έπαιρνε το κράτος τη θέση από μένα για να τη δώσει σε σένα! Γιατί; Γιατί έχεις 4 παιδιά κι εγώ 2. Κι εγώ τι σου χρωστάω;;;;
   Εμείς μπορεί να βγάζουμε εμπάθεια αλλά εσύ δε δείχνεις καθόλου συμπάθεια για τα παιδιά των ανθρώπων που σου παραχωρούν (αναγκαστικά) τη θέση τους!
   Σε πειράζει που σε αποκλείουν ξαφνικά; Έτσι μας αποκλείσατε κι εμάς όταν εμφανιστήκατε από το πουθενά στον πίνακα των Φιλολόγων. Δουλεύαμε τόσα χρόνια κι ερχόταν η άλλη φρέσκια πολύτεκνη με 1 μόρια προϋπηρεσίας και μας έστελνε στον αγύριστο!!!
   Έτσι κι αλλιώς δε βοηθήσατε και πολύ την υπογεννητικότητα όλα αυτά τα χρόνια όποτε ώρα να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Δε γίνεται πλέον να διοριστείς μόνο επειδή έχει 4 παιδιά…
   Το ποιος είναι εμπαθής φαίνεται από την τελευταία φράση σου….

 6. κανει ο αλλος παιδια , εγω πεθαινω στο διαβασμα για το διδακτορικο και θελει να μου φαει την θεση! ε ρε τι αλλο θα ακουσουμε…

 7. εἶμαι 35, κάνω διδακτορικό, ἔχω καί ἕξι παιδιά. σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἡ πολυτεκνία δέν συγκρίνεται μέ κανένα ἀκαδημαϊκό προσόν. τό νά διαπλάσεις ἀνθρώπους εἶναι καί πιό δύσκολο καί βεβαίως πιό ὠφέλιμο γιά τήν κοινωνία μας.

 8. ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!3 ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ..ΗΤΑΝ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΕ 0,5 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΑΝΩ-ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ..ΕΠΙΤΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...