Home / Featured / Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί στην ΕΑΕ ζητούν άμεση τροποποποίηση διάταξης στο νομοσχέδιο προκειμένου να μην αποκλειστούν από τους πίνακες

Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί στην ΕΑΕ ζητούν άμεση τροποποποίηση διάταξης στο νομοσχέδιο προκειμένου να μην αποκλειστούν από τους πίνακες

Δημοσιεύτηκε: 11:12 μμ Ιανουάριος 12th, 2019  


Από

Επιμορφούμενους του Ετήσιου Εντατικού Προγράμματος στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (2018-2019) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προς

  1. κ. Σεβαστάκη Α. Δημήτριο, Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
  2. κ. Μιχελή Ι. Αθανάσιο, Αντιπρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
  3. κα. Αναγνωστοπούλου Π. Αθανασία (Σία), Εισηγήτρια του προς ψήφιση νομοσχεδίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  4. κ. Κέλλα Α. Χρήστο, Εισηγητή του προς ψήφιση νομοσχεδίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  5. Λοιπά μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Α.Ε. ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε,

Αξιότιμοι κ. Εισηγητές,

Αξιότιμα μέλη της Ε.Μ.Υ.,

Με την παρούσα Επιστολή-Αίτημα επικοινωνούμε μαζί σας για να σάς ενημερώσουμε για το παρακάτω εξαιρετικά επείγον ζήτημα.

1) Στις 7.01.2019 κατατέθηκε στο σ/ν υπό τον τίτλο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας με γενικό αριθμό 1900 και ειδικό αριθμό 197, σχετικά με τη «Θέσπιση νέου συστήματος διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

2) Η ψήφιση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή, 11.01.2019.

3) Στην υποπερ. ββ, της περ. β της παρ. 3 του άρθρου με τίτλο: «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.», (σελ 23 της τροπολογίας), σχετικά με την κατάρτιση των Επικουρικών Πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), αναφέρεται το εξής:

«αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και οκτώ (8) μηνών».

4) Η φράση «και οκτώ (8) μηνών», στο τέλος της διάταξης, δεν υπήρχε στο σ/ν που ετέθη προς διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας μεταξύ 23.12.2018 έως 04.01.2019. Με την προσθήκη της φράσης, το Υπουργείο, απολύτως αιφνιδιαστικά και μόλις ελάχιστες ημέρες προτού η τροπολογία γίνει νόμος του κράτους, ορίζει έναν επιπλέον όρο, [πέραν εκείνου των τετρακοσίων (400) ωρών], αυτόν των οκτώ (8) μηνών σχετικά με το ποιά σεμινάρια επιμόρφωσης – εξειδίκευσης θα γίνονται δεκτά στο νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την ένταξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών στους Επικουρικούς Πίνακες Ε.Α.Ε..

5) Με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο Παιδείας, ανατρέπει εντελώς αιφνιδιαστικά το νομικό πλαίσιο που ίσχυε διαχρονικά, τόσο παλαιότερα, [βλ. 1) ν. 3699/08, άρ. 22, παρ. 1, περ. β΄ και 2) ΥΑ 128005/Δ2, ΦΕΚ 2217 Β΄, 13.08.2014, άρ. 2, παρ. 2, περ. Α, στοιχείο ε΄], όσο και το ισχύον πλαίσιο από το 2017 και εξής, (βλ. ΥΑ 61048/Ε2 ΥΑ, 1239 Β΄, ΦΕΚ 10.04.2017, άρ, 2, παρ. 2, περ. α΄), αναφορικά με τα σεμινάρια επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε., για τα οποία ως προϋπόθεση υπήρχε μόνο ο ελάχιστος αριθμός των αποδεδειγμένων τετρακοσίων (400) ωρών παρακολούθησης, αναφορικά με τη διάρκειά τους, και καμία απολύτως αναφορά σε μήνες!

6) Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, είμαστε εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε, στις 3 Σεπτεμβρίου του 2018, Ετήσιο Εντατικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ε.Α.Ε., διάρκειας 500 ωρών σε διάρκεια επτά (7) μηνών (Σεπτέμβριος 2018-Μάρτιος 2019), από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο παρακολουθούν συνολικά περίπου 200 άτομα και το οποίο θα ολοκληρωθεί την 31η.03.2019, ώστε κατόπιν να μπορούσαμε να καταθέσουμε το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, οι οποίες από το 2016 και εξής γίνονται τακτικά κάθε Απρίλιο για να ενταχθούμε στους Επικουρικούς Πίνακες των κλάδων μας.

7) Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι επιμορφούμενοι θα υπερκαλύπτουμε και με το παραπάνω το κατώτατο όριο των τετρακοσίων (400) ωρών, καθώς θα επιμορφωθούμε σε σύνολο πεντακοσίων (500) ωρών συνολικά.

8) Ωστόσο, με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στη βάση και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΟλΣτΕ 527/2015, ΣτΕ 4303/2015 & 1882-1883/2017), ανατρέπεται όλος ο μέχρι πρότινος προγραμματισμός μας, τόσο κατά το μέρος όπου κινδυνεύουμε να μην μπορέσουμε να καταθέσουμε το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης το οποίο θα λάβουμε, αν η επικείμενη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. και οι αιτήσεις για το νέο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών γίνουν Φεβρουάριο ή Μάρτιο, όπως φημολογείται,όσο και από τη νέα ξαφνική ρύθμιση-προσθήκη του Υπουργείου που, πέραν των τετρακοσίων (400) ωρών, ορίζει πως το σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης θα πρέπει να έχει διάρκεια και να υλοποιείται σε διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών.

9) Με τη νέα αυτή προσθήκη, ουσιαστικά το Υπουργείο Παιδείας μάς αποκλείει από το δικαίωμά μας να ενταχθούμε, είτε στην επίκειμενη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. είτε σε μελλοντικές, στους Επικουρικούς Πίνακες των κλάδων μας. Γεγονός που επιφέρει βασιμότατη και πραγματική βλάβη στον προγραμματισμό μας και την επαγγελματική μας πορεία και εξέλιξη. Με την απρόσμενη αυτή ρύθμιση, οι κάτωθι εκπαιδευτικοί θα έχουμε επιμορφωθεί πεντακόσιες (500) ώρες στην Ε.Α.Ε., [αρκετά περισσότερες από το οριζόμενο των τετρακοσίων (400) ωρών], αλλά σε διάστημα επτά (7) μηνών, με αποτέλεσμα να μάς αποκλείει αναίτια και εντελώς απροειδοποίητα από τους Επικουρικους Πίνακες των κλάδων μας.

10) Η ρύθμιση του σεμιναρίου αποδεδειγμένης διάρκειας οκτώ (8) μηνών αντίκειται κατάφωρα προς την αρχή του κράτους δικαίου και τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη διοίκηση, διότι οι υπογραφόμενοι ξεκινήσαμε, τον Σεπτέμβριο του 2018, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης συμμορφούμενοι προς το ισχύον νομικό πλαίσιο ενώ σήμερα βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν το ολοκληρώσουμε και διαπιστώνουμε έκπληκτοι πως η νέα ρύθμιση μάς αποκλείει ρητά από την ένταξή μας στους Επικουρικούς Πίνακες, κάτι που αποτελούσε και τον στόχο για την επίτευξη του οποίου ξεκινήσαμε το εν λόγω Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

11) Η στόχευση του Υπουργείου μέσω της συγκεκριμένης διατύπωσης μπορεί να είναι να αποκλείσει σεμινάρια φορέων, οι οποίοι ολοκλήρωναν, κυρίως κατά το παρελθόν, τις οριζόμενες τετρακόσιες (400) ώρες σε διαστήματα τεσσάρων (4) και πέντε (5) μηνών, γεγονός που δύναται να καθιστά τα εκδοθέντα πιστοποιητικά αμφιβόλου επιστημονικής θωράκισης και σαφώς επιβάλλει τη λήψη αυξημένων εγγυήσεων εποπτείας και ελέγχου. Ωστόσο, αυτό αποτελεί διακριτή περίπτωση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποκλείει υποψηφίους οι οποίοι πιστοποιούνται για πεντακόσιες (500) ώρες, πολύ περισσότερες από τις απαιτούμενες τετρακόσιες (400) ώρες, από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και για διάστημα, όχι τεσσάρων (4) και πέντε (5)  μηνών, αλλά επτά (7) μηνών. Παράλληλα, να τονισθεί πως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ακολουθεί τοΕυρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, βάσει του οποίου στο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ορίζονται και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), κατά το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Με βάση όλα τα ανωτέρω,

αιτουμεθα

  1. I.Να απαλειφθεί από την τελική μορφή της υποπερ. ββ, της περ. β της παρ. 3 του άρθρου με τίτλο: «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.» της τροπολογίας η φράση«και οκτώ (8) μηνών», ώστε να απολαμβάνουμε το σχετικό δικαίωμα, που απορρέει από την διάταξη που ίσχυεδιαχρονικά αναφορικά με τα σεμινάρια επιμόρφωσης (όριο μόνο σε ώρες), όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και οι αντίστοιχοι των υπόλοιπων Α.Ε.Ι. της χώρας τα οποία υλοποιούν αντίστοιχα σεμινάρια υψηλής επιστημονικής στάθμης, (βλ. ΕΚ.Π.Α., Α.Π.Θ., ΠΑ.ΜΑΚ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), οι οποίοι παρακολουθούμε Προγράμματα Επιμόρφωσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Είναι ξεκάθαρο πως ο παραπάνω αποκλεισμός, είναι πέρα από σίγουρο πως θα αφορά έναν πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων εκπαδευτικών, οι οποίοι είτε έχουν ήδη παρακολουθήσει, είτε παρακολουθούν κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 επιμορφωτικά σεμινάρια και βρίσκονται πολύ κοντά στο στάδιο ολοκλήρωσή τους, διάρκειας [επτά (7) μηνών] ελάχιστα λιγότερης των οκτώ (8) μηνών, ή

ΙΙ. Να υπάρξει μεταβατική ρύθμιση ή τροποποίηση της διάταξης ώστε να γίνονται δεκτά τα σεμινάρια με διάρκεια τουλάχιστων τετρακοσίων (400) ωρών και επτά (7) μηνών, [ΟΧΙ οκτώ (8) μηνών], με διατηρούμενες τις υπόλοιπες οικείες προδιαγραφές, για όλους τους επιμορφούμενους οι οποίοι ξεκίνησαν να παρακολουθούν Ετήσια Εντατικά Προγράμματα Επιμόρφωσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στηριζόμενοι στο νομοθετικό πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 61048/Ε2 ΥΑ, (1239 Β΄, ΦΕΚ 10.04.2017, άρ, 2, παρ. 2, περ. α΄) ή παλαιότερα, και βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσής τους, χωρίς πλέον να μπορούν να αλλάξουν την επιλογή τους αυτή με σκοπό να προσαρμοστούν εγκαίρως στις απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα νέα ρύθμιση, η οποία τούς προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη αναφορικά με τον προσωπικό τους προγραμματισμό αλλά και τα άμεσα επαγγελματικά τους σχέδια.

Αναμένουμε την ικανοποίηση του αιτήματός μας και την ανακίνηση του ζητήματος που έχει ανακύψει στην Επιτροπή σας και στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την ψήφισή της, καθώς αποτελεί ζήτημα που προσβάλλει τα δικαιώματα εκατοντάδων εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται μέσω σεμιναρίων στην Ε.Α.Ε. κατά το ακαδ. έτος 2018-2019.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ουσιαστική μέριμνα που θα επιδείξετε για το παραπάνω ζήτημα.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια επί των ανωτέρω.

Με εκτίμηση,

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί


 

Ένα σχόλιο

  1. πολύ καλή επιστολή ελπίζω να ακουστούμε εκτός αν θέλουν να βολέψουν τα δικά τους παιδιά

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...