Τελευταία Νέα

Κυριακή, 24/10/2021, 16:08


Home / Featured / Ειδικό Παράρτημα (Α1) για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ από το ΑΣΕΠ

Ειδικό Παράρτημα (Α1) για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ από το ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε: 8:26 μμ Ιανουάριος 22nd, 2019  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ  πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ),

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), . ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services  (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ) Infotest (22.2.2006)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)  

ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS

   CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ –

TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ – INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009)

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

<< GLOBAL CERT>>  (10-4-2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015).

Ιβ) ACTAINFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

 • ECDL Core Certificate
 • ECDL Start Certificate
 • ECDL Progress Certificate
 • ECDL Profile Certificate

β) Vellum Global Educational Services S.A.

 • Cambridge International Diploma in IT Skills
 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
 • Vellum Diploma in IT Skills
 • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

γ) Infotest

 • Internet and Computing Core Certification (IC3)
 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
 • Infotest Certified Basic User (ICBU)
 • Infotest Microsoft Certified Application Specialist.

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

 • ICT Intermediate A
 • ICT Intermediate B
 • ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥCERT

 • Key Cert IT Basic
 • Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.

 • Certified Computer User (CCU)
 • Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

ζ) I SKILLS A.E.

 • Basic I.T. Standard
 • Basic I.T. Thematic
 • Basic I.T. Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ  

   ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ – INFOCERT ΕΠΕ

 • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Infocert Unities
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Από 25 Οκτωβρίου οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές

θ) DIPLOMAΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Basic Office
 • Business Office

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>>

Global Intermediate

 • Global Intermediate A
 • Global Intermediate B
 • Global Intermediate C

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONSΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

Unicert Primary

Ιβ) ACTAINFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε

 • Internet and Computing Core Certification (IC3)
 • Microsoft Office Specialist
 • Infotest Certified Basic User
 • Microsoft Certified Application Specialist.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.

Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).

Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται  δεκτά.

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ελεύθερες μετεγγραφές, στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές πληγέντων περιοχών

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά  περιλαμβάνονται τα εν λόγω αντικείμενα.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται, πέραν των προαναφερομένων, και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),                              ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)

 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–     Πληροφορικής

–     Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

–     Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

–     Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

–     Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

–     Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

–     Επιστήμης Υπολογιστών

–     Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

–     Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

–     Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

–     Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών

–     Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

–     Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

–     Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

–     Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

–     Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

–     Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ

–     Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

–     Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

–     Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–    Πληροφορικής

–    Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

–    Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

–     Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

–     Βιομηχανικής Πληροφορικής

–     Πληροφορικής και Επικοινωνιών

–     Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

–     Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

–     Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

–     Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

–     Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

–     Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

–     Διαχείρισης  Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–   Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα

Πληροφορικής, ή

–   Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):

 1. i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ,
 2. ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών

Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή

–    Απολυτήριος τίτλος:

 1. i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
 2. ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού      Λυκείου, ή

iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,      ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

πηγή: ΑΣΕΠ

 

 


 

7 Σχόλια

 1. TO A ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠΕ TOYΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΤΣΙ;

 2. Καλησπέρα, έχω αποφοιτήσει από το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, και είχα πάρει 4 εξαμηνιαία μαθήματα πληροφορικής. Θεωρείται πιστοποίηση Η/Υ και μοριοδοτείται ή πρέπει να πάρω εκ νέου ecdl ;

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μετεγγραφές 2021: Από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου ...