Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 19/02/2020, 23:54


Home / HEADER-NEWS / Οι διατάξεις για τους διορισμούς εκπαιδευτικών όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή

Οι διατάξεις για τους διορισμούς εκπαιδευτικών όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή

Δημοσιεύτηκε: 6:54 μμ Ιανουάριος 22nd, 2019  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας όπως διαμορφώθηκε μετά την ψήφισή του και αναμένουμε τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 53
Επιλογή µε σειρά προτεραιότητας από το Α.Σ.Ε.Π.
Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές
ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, καλύπτονται µε επιλογή προσωπικού
που διενεργείται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύµφωνα
µε τα επόµενα άρθρα.

Άρθρο 54
Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. – προϋποθέσεις συµµετοχής
1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2)
σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας,
κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για
την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης
πραγµατοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτηµα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το οποίο
διατυπώνεται, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες,
κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διεξαγωγή
της διαδικασίας.
2. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά
τυπικά προσόντα διορισµού στην πρωτοβάθµια ή τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
3. Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων
εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε
πριν από τον διορισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 4,
είτε µετά τον διορισµό, µέσω επιτυχούς παρακολούθησης
ειδικών επιµορφωτικών προγραµµάτων. Οι υποψήφιοι
οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων
που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες
κατάταξης.
4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τµήµα Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή από οµάδες συνεργαζόµενων
Τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι.
σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση οµάδας µαθηµάτων
που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράµµατος
σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από
τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η οµάδα
µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου και καταρτίζεται
τυχόν ειδικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν
φοιτητές και απόφοιτοι Τµήµατος του ίδιου ή άλλου
Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού
στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με όµοια απόφαση
καθορίζεται ο αριθµός των αποφοίτων, καθώς και των
φοιτητών άλλων Τµηµάτων, που παρακολουθούν τα µαθήµατα
αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης
σε παλαιούς αποφοίτους του Τµήµατος χωρίς παρακολούθηση
επιπλέον µαθηµάτων, εφόσον το πρόγραµµα
σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει µε επάρκεια το
περιεχόµενο των ως άνω µαθηµάτων. Τα µαθήµατα προσφέρονται
δωρεάν.
β) Με την κατοχή:
αα) µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος
στις επιστήµες της αγωγής,
ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5
του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152),
γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών
Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµάτων
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τµηµάτων
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τµήµατος
Ειδικής Αγωγής), καθώς και µε την κατοχή πτυχίου
της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
5. Για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδηµαϊκών προσόντων
του προσωπικού της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης:
α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον
έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και αντιστοιχίας
από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
β) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά
διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον
έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και, προκειµένου
για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα
από γνώµη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου
και του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
συναφούς επιστηµονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείµενό
τους εµπίπτει στις επιστήµες της αγωγής.
γ) Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, όπου
αναφέρεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νοείται και ο εκάστοτε αρµόδιος
φορέας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο
της αναγνώρισης της ακαδηµαϊκής ισοτιµίας ή και αντιστοιχίας,
διατάξεις.
Άρθρο 55
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
για τον διορισµό τους ως µόνιµων ή/και
την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωροµίσθιων εκπαιδευτικών
ή µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., µε τον τρόπο
που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π..
Άρθρο 56
Πίνακες κατάταξης
1. Οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη κατατάσσονται
κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά µουσική
ειδίκευση για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ79.01 και
ΤΕ16, στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης,
οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού
έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά
το οποίο έλαβε χώρα η δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως:
α) Πίνακας Α΄(Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης).
β) Πίνακας Β΄ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
– Ε.Α.Ε.).
γ) Πίνακας Γ΄ (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) που αναλύεται περαιτέρω
σε:
αα) Πίνακα Γ1΄ (Ε.Ε.Π.),
ββ) Πίνακα Γ2΄ (Ε.Β.Π.).
2. Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών και Δασκάλων
Ε.Α.Ε., σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α΄199), πραγµατοποιείται
στον Πίνακα Β’ ως εξής:
α) Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.
πραγµατοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων:
αα) ΠΕ61 και ββ) ΠΕ60 που κατέχουν τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3699/2008 προσόντα.
β) Η κατάταξη των υποψήφιων Δασκάλων Ε.Α.Ε.
πραγµατοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων:
αα) ΠΕ71 και ββ) ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3699/2008 προσόντα.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι αξιολογικοί πίνακες
κατάταξης δεν τροφοδοτούνται µε νέα στοιχεία.

Άρθρο 57
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής
Εκπαίδευσης
Ο αξιολογικός πίνακας Α΄καταρτίζεται µε βάση τα ακόλουθα
προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, κατά
φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή
προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων
αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους
κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1)
τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: είκοσι (20) µονάδες.
γγ) Δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας
ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους: οκτώ (8)
µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: για πτυχία µε βαθµολογική
κλίµακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόµενο των µονάδων
που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του βαθµού
του πτυχίου, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο, µε συντελεστή δύο µονάδων και πέντε δεκάτων της µονάδας (2,5) και µε ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) µονάδες. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
στστ) Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά
(7) µονάδες για καθεµία (1) εξ αυτών.
ζζ) Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε
(5) µονάδες για καθεµία (1) εξ αυτών.
ηη) Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3)
µονάδες για καθεµία (1) εξ αυτών.
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Α΄επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου,
Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):
τέσσερις (4) µονάδες.
ιι) Επιµόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων
(300) ωρών που πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον επτά (7) µηνών: δύο (2) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
µία (1) µονάδα ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι
(120) µήνες.
γ) Κοινωνικά κριτήρια:
αα) Αριθµός τέκνων: τρεις (3) µονάδες για κάθε τέκνο
ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική µέριµνα
και επιµέλεια ή άγαµο και δεν έχει συµπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγές ίδρυµα της αλλοδαπής ή
εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει
συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας
του.
ββ) Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου
ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαµος βίος έχει
διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το
γινόµενο των µονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό
του ποσοστού αναπηρίας µε συντελεστή
τεσσάρων δεκάτων (0,4) της µονάδας. Σε περίπτωση αναπηρίας
περισσότερων προσώπων του προηγούµενου
εδαφίου, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ανώτερο ποσοστό
αναπηρίας του ενός εξ αυτών. Η αναπηρία του υποψηφίου
µοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό
σε ψυχικές παθήσεις.

Άρθρο 58
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Β΄ καταρτίζεται µε βάση τα
ακόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια,
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή
προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων
αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα: σαράντα (40) µονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον
ακαδηµαϊκού έτους ή ειδικά για τους κλάδους
ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής
Αγωγής ή Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
µε κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία
ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) µονάδες. Σε περίπτωση
κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του
προηγούµενου εδαφίου, ο υποψήφιος λαµβάνει είκοσι οκτώ
(28) µονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.
γγ) Για τον κλάδο ΠΕ11, πτυχίο µε κύρια ειδικότητα
«Ε.Α.Ε.» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική
Γυµναστική» ή «Προσαρµοσµένη Φυσική
Αγωγή» ή «Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση
σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) µονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) µονάδες.
εε) Ο βαθµός του πτυχίου: για πτυχία µε βαθµολογική
κλίµακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόµενο των µονάδων
που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του βαθµού
του πτυχίου, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο, µε συντελεστή δύο µονάδων και πέντε δεκάτων
της µονάδας (2,5) και µε ανώτατο όριο τις είκοσι
πέντε (25) µονάδες. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι
διαφορετική, ο βαθµός υπολογίζεται µε αναγωγή στην
κλίµακα αυτή.
στστ) Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά
(7) µονάδες για καθεµία εξ αυτών.
ζζ) Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε
(5) µονάδες για καθεµία εξ αυτών.
ηη) Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3)
µονάδες για καθεµία εξ αυτών.
θθ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Α΄επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου,
Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):
τέσσερις (4) µονάδες.
ιι) Επιµόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας
και Θρησκευµάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων
(300) ωρών, που πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον επτά (7) µηνών: δύο (2) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία µοριοδοτείται
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς
Γενικής Εκπαίδευσης

γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής
Εκπαίδευσης.
2. Διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών που αποτελούν ειδικό προσόν διορισµού, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008
(Α΄199), µοριοδοτούνται σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις
αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του παρόντος.
3. Για την εκπαίδευση µαθητών µε προβλήµατα όρασης
ή κωφών και βαρήκοων µαθητών, διορίζονται ή προσλαµβάνονται
κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί
Ε.Α.Ε. οι οποίοι έχουν πιστοποιηµένη επάρκεια στη γραφή
Braille ή στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.),
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008.
4. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται
από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγµένοι
στον αξιολογικό πίνακα Β΄, µπορεί να προσλαµβάνονται
ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται
σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα.
β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα
είναι τα ακόλουθα:
αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεµιναρίου
επιµόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι.
ή άλλον φορέα του δηµόσιου τοµέα που εποπτεύεται από
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις σχολικές μονάδες στην ειδική πρόσκληση

διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που
πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον επτά
(7) µηνών ή
ββ) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους
(10 µήνες) στην Ε.Α.Ε. ή
γγ) Εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών µε ποσοστό αναπηρίας
εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω.
γ) Ο επικουρικός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών
Ε.Α.Ε. καταρτίζεται µε βάση τα κριτήρια του παρόντος
άρθρου, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας,
όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση
των κριτηρίων αυτών.
δ) Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα της προηγούµενης
περίπτωσης, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. πραγµατοποιούνται
από τον αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών γενικής
εκπαίδευσης.
Άρθρο 59
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα µελών Ε.Ε.Π.
1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ1΄ καταρτίζεται κατά φθίνουσα
σειρά συνολικής βαθµολογίας, σύµφωνα µε τα αντικειµενικά
κριτήρια και τη µοριοδότηση που προβλέπονται
για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης. Η
παράγραφος 3 του άρθρου 58 εφαρµόζεται και για τον
διορισµό ή την πρόσληψη µελών Ε.Ε.Π..
2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι
οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία,
η οποία πιστοποιείται είτε µε την κατοχή µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε µε
εµπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) µηνών προϋπηρεσίας
στην πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
ως ψυχολόγοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων
στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

Άρθρο 60
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα µελών Ε.Β.Π.
1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ2΄ καταρτίζεται µε βάση τα
ακόλουθα προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια,
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή
προκύπτει από την αθροιστική βαθµολόγηση των κριτηρίων
αυτών, ως εξής:
α) Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εξήντα τέσσερις (64) µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών
της υποπερίπτωσης ααα΄ και ενενήντα έξι (96) µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου
σπουδών της υποπερίπτωσης βββ΄ της υποπερίπτωσης
αα΄, ως εξής:
αα) Τίτλος σπουδών:
ααα) Ο βαθµός πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου
(Τ.Ε.Ε.), Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου
(Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου: τέσσερις (4)
µονάδες για κάθε βαθµό άνω του δέκα (10), καθώς και
κλάσµατα αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο, ή
βββ) Ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος Ινστιτούτου Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή «Τάξης µαθητείας»
ΕΠΑ.Λ.: επτά µονάδες και δύο δέκατα (7,2) της µονάδας
για κάθε βαθµό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσµατα
αυτών µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος των I.E.Κ. και της
«Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. αναγράφεται στη βεβαίωση
του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός
υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
ββ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπεριπτώσεων
ααα΄ και βββ΄ της υποπερίπτωσης αα΄: δέκα (10) µονάδες.
γγ) Άριστη γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8)
µονάδες.
δδ) Πολύ καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6)
µονάδες.
εε) Καλή γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4)
µονάδες.
στστ) Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού
υπολογιστή Α΄επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειµένου,
Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):
τέσσερις (4) µονάδες.
ζζ) Επιµόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δηµόσιου
τοµέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας
και Θρησκευµάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων
(300) ωρών, που πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον επτά (7) µηνών: δύο (2) µονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία µοριοδοτείται
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς
Γενικής Εκπαίδευσης.
γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής
Εκπαίδευσης.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 εφαρµόζεται αναλόγως
και για τον διορισµό ή την πρόσληψη µελών
Ε.Β.Π. που γνωρίζουν την Ε.Ν.Γ..

Άρθρο 61
Κατάρτιση προσωρινών και τελικών
αξιολογικών πινάκων
1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στην οικεία προκήρυξη τους προσωρινούς αξιολογικούς
πίνακες κατάταξης Α΄, Β΄ και Γ ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), καθώς
και τον προσωρινό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου
4 του άρθρου 58, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες
του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, το
Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να επικοινωνεί µε χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών µε το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, προκειµένου να αναζητεί
στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή
του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον
του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι.
2. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά
των ανωτέρω πινάκων σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους στην
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από τις οικείες περί Α.Σ.Ε.Π. διατάξεις.
3. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται
από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης
Α΄, Β΄ και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), καθώς και ο τελικός επικουρικός
αξιολογικός πίνακας της παραγράφου 4 του
άρθρου 58, οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε την περίπτωση ιε΄ της παρ.
2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131).

4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς
πίνακες, σύµφωνα µε τα κριτήρια των προηγούµενων
άρθρων:
α) Ως πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο ιδρύµατος του
πανεπιστηµιακού ή του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης
εκπαίδευσης. Ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ως δεύτερος
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοείται το πτυχίο ή
ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, αντίστοιχα, ο οποίος
δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισµού για τον κλάδο για
τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα.
β) Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προσόν το οποίο αποτελεί
τυπικό προσόν διορισµού για τον κλάδο για τον
οποίο τίθεται υποψηφιότητα, δεν µοριοδοτείται.
γ) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύµφωνα
µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Η γνώση περισσότερων
των δύο (2) ξένων γλωσσών δεν µοριοδοτείται.
Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων
ξένης γλώσσας µοριοδοτείται µόνο ο ανώτερος. Η γνώση
ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισµού
για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν µοριοδοτείται για τους υποψηφίους
των οικείων κλάδων.
δ) Η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή αποδεικνύεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του
άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 ή µε την πιστοποίηση γνώσης
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) Α΄επιπέδου και δεν µοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς
του κλάδου ΠΕ86.
ε) Όπου προβλέπεται η µοριοδότηση επιµόφωσης από
Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
µοριοδοτείται µόνο µία (1) επιµόρφωση. Για τον
υπολογισµό της διάρκειας πραγµατοποίησης επιµορφωτικού
προγράµµατος ή σεµιναρίου λαµβάνονται υπόψη η
ηµεροµηνία έναρξης και λήξης αυτού.
στ) Για τον υπολογισµό των µονάδων εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια
της πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού
αναπληρωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34
του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152), της παρ. 4 του
άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄75) και της παρ. 4 του
άρθρου 23, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 6
και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έχει
πραγµατοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής
κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) µε τον κλάδο για τον οποίο τίθεται
η υποψηφιότητα.
ζ) Η πραγµατική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων
των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών
µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
προσµετράται µόνο εφόσον:
αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση
των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή
τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας και
ββ) έχουν συµπληρώσει κατά την ηµέρα της απόλυσης
συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών µε
πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο ή µε αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό.
Δεν προσµετράται η προϋπηρεσία των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών των οποίων η σχέση εργασίας λύεται
λόγω παραίτησης, καθώς και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
που απολύονται για τους λόγους των περιπτώσεων
δ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 682/1977
(Α΄ 244). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τους οποίους
προσµετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση
σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, δεν διορίζονται αν
κατά το χρόνο του διορισµού δεν έχουν συµπληρώσει υπηρεσία
αναπληρωτή ή ωροµίσθιου σε δηµόσια σχολεία
επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.
η) Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων στον συνολικό
βαθµό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος
έχει περισσότερες µονάδες:
αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συµπίπτουν,
ο υποψήφιος που έχει περισσότερες µονάδες στο
κριτήριο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του
άρθρου 57,
ββ) στα ακαδηµαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συµπίπτουν,
ο υποψήφιος µε το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου,
γγ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή µε βάση τα ανωτέρω
κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση
µεταξύ των ισοβαθµησάντων.

Άρθρο 62
Διορισµός µόνιµων εκπαιδευτικών,
µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄) µπορεί να
διορίζονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα
µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
µελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα
γενικά προσόντα διορισµού και δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό τους κωλύµατα διορισµού στο Δηµόσιο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζεται ο αριθµός
των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και
ειδικότητα ή ειδίκευση. Ειδικά για τις θέσεις Νηπιαγωγών
και Δασκάλων Ε.Α.Ε. καθορίζεται κοινός αριθµός
θέσεων: α) ΠΕ60 και ΠΕ61 που κατέχουν τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3699/2008 προσόντα και β) ΠΕ70 και ΠΕ71 που κατέχουν
τα προβλεπόµενα από την ίδια διάταξη προσόντα,
αντίστοιχα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ο αριθµός, κατά κλάδο
και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισµού,
των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται
οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραµµένοι στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίµησης
για µόνιµο διορισµό σε συγκεκριµένες περιοχές διορισµού,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται
στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίµησης υποβάλεται
άπαξ και είναι αµετάκλητη.
4. Ο διορισµός των εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, βάσει της σειράς κατάταξής
τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς
και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Οι εκπαιδευτικοί
των κοινών κλάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθµια ή στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση ανάλογα µε τις ανάγκες του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 5. Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής
µονάδας της περιοχής διορισµού µε απόφαση του οικείου
Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του
οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
44
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.),
κατά περίπτωση, και υποχρεούνται να παραµείνουν στη
θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή
µεταβολή που επιφέρει µεταβολή της τοποθέτησης αυτής,
όπως απόσπαση ή µετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής
διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα, δεν επιτρέπεται.
Σε περίπτωση διορισµού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η
υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο
νεοδιοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην
Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν
χωρίς να διαθέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία του
διορισµού τους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό των σχολείων μας, νέος σχεδιασμός, νέα φιλοσοφία

7. Οι νεοδιοριζόµενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως
δόκιµοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόµενοι
κρίνονται προκειµένου να µονιµοποιηθούν. Ο τρόπος
και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζοµένων
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Αν νεοδιοριζόµενος
δεν κριθεί κατάλληλος να µονιµοποιηθεί, εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου
Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).
Άρθρο 63
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), καθώς και
στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου
4 του άρθρου 58, µπορεί να προσλαµβάνονται ως
προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως
ενός (1) διδακτικού έτους, προκειµένου να καλυφθούν
λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν
από σχολικές µονάδες εκπαιδευτικοί ή µέλη
Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δηµιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά
κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Αν οι προβλεπόµενες
από το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων
στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής
µετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ (8) και λιγότερες
από δεκαέξι (16) και δεν δικαιολογούν τον διορισµό
µόνιµου εκπαιδευτικού, προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καλούνται κατ’ έτος οι υποψήφιοι που είναι
εγγεγραµµένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες
να υποβάλουν δήλωση προτίµησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές
ή ωροµίσθιοι σε συγκεκριµένες περιοχές
διορισµού, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται
στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίµησης
υποβάλεται άπαξ κατ’ έτος και είναι αµετάκλητη.
3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή µελών
Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, βάσει της σειράς
κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Η τοποθέτηση
των προσλαµβανοµένων σε σχολικές µονάδες
γίνεται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
4. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.
που προσλαµβάνεται ως αναπληρωτής παραµένει εγγεγραµµένος
στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες
και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως
µόνιµος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους, υποχρεούται να παραµείνει στη θέση
που είναι τοποθετηµένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη
του διδακτικού έτους.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειµενικοί
λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού
αναπληρωτή, προσλαµβάνονται, ύστερα από δήλωση
προτίµησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ωροµίσθιοι
εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.
Η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από
τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης βάσει της σειράς κατάταξης
των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων
λόγων δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να προσλαµβάνονται
προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι
υποψήφιοι που είναι ενταγµένοι στους προσωρινούς
αξιολογικούς πίνακες, σύµφωνα µε τη διαδικασία
των προηγούµενων παραγράφων, και µέχρι την έκδοση
των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών
πινάκων, οι συµβάσεις των ήδη προσληφθέντων
που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως,
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης για την
αιτία αυτή.
7. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δηµόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελµάτων (Σ.Δ.Τ.Ε.) για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της µε βάση τα οριζόµενα στην
παράγραφο 3 ή την παράγραφο 5, αντίστοιχα.
8. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε µε την ιδιότητα του
αναπληρωτή ή του ωροµισθίου λογίζεται ως πραγµατική
δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαµβάνεται υπόψη
µετά τον µόνιµο διορισµό στη δηµόσια εκπαίδευση για
κάθε συνέπεια.

Άρθρο 64
Μετατάξεις εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄151) αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου,
είτε εκπαιδευτικών είτε µελών Ε.Ε.Π., για τις οποί45
ες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού,
είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι έχουν
συµπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας
στον κλάδο που υπηρετούν. Οι µετατάξεις του παρόντος
άρθρου διενεργούνται µετά τις µεταθέσεις των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,
Α΄26).»
Άρθρο 65
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων:
α) Καθορίζονται:

αα) τα ακαδηµαϊκά προσόντα τα οποία µοριοδοτούνται
αντί των προσόντων των υποπεριπτώσεων αα΄ έως ιι΄
της περίπτωσης α΄ του άρθρου 57, καθώς και η µοριοδότησή
τους για τους κλάδους των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ,
µε τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκοσι (120)
µονάδων που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή,
ββ) ειδικότερα θέµατα πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, µελών
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
γγ) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και
κάθε θέµα σχετικό µε την εισαγωγική επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π., καθώς και την επιµόρφωσή
τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας ύστερα από τον διορισµό,
δδ) ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας
για µονιµοποίηση των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών,
µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..
β) Συγκροτείται ειδική επιστηµονική επιτροπή, η οποία
απαρτίζεται από τέσσερα (4) µέλη Διδακτικού – Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και έναν (1) εκπρόσωπο
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., µε σκοπό:
αα) τον καθορισµό των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών
και µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών µε τα αντικείµενα
της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας,
ββ) τη διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών
Προγραµµάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της ηµεδαπής και της
αλλοδαπής µε τα ανωτέρω αντικείµενα και
γγ) τη διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών
τίτλων σπουδών της ηµεδαπής και της αλλοδαπής µε τα
ίδια αντικείµενα. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται
ο πρόεδρος της επιτροπής µεταξύ των µελών της, καθώς
και ο γραµµατέας, ο οποίος είναι υπάλληλος ή αποσπασµένος
εκπαιδευτικός της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Η ίδια Γενική Διεύθυνση αναλαµβάνει
τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής. Για τα θέµατα
των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της παρούσας περίπτωσης
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της επιτροπής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Α.Σ.Ε.Π., µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της
διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου:
α) Η προκήρυξη της παραγράφου 1 του άρθρου 54 εκδίδεται
το αργότερο εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής
εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που
ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου παρατείνεται
έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων,
εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι
πίνακες αυτοί. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται
στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται
σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, προσλαµβάνονται
ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου, η οποία µπορεί να διαρκεί έως
τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
γ) Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν
για τα τρία (3) σχολικά έτη, που έπονται της λήξης του
σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δηµοσίευσή
τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Για τον διορισµό και την πρόσληψη στους κλάδους
του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου που
δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται
µαζί µε τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν
την επάρκεια αυτή και επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία του
διορισµού τους.
2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
54 εφαρµόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα
Α.Ε.Ι. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής.
Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη
του ακαδηµαϊκού έτους 2013 – 2014, για τη συµµετοχή
τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών
πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τον διορισµό
ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση ισχύουν οι κείµενες, πριν την ισχύ
του ν. 3848/2010, διατάξεις.
β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 54 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδηµαϊκά
έτη 2013- 2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές,
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3194/2003 (Α΄267).
γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
54 όσοι κατά τη δηµοσίευση του ν. 4547/2018 (Α΄102) είχαν
λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειµε παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3848/2010 (Α΄71), όπως ίσχυε έως τη δηµοσίευση
του ανωτέρω νόµου, ή είχαν εισαχθεί σε Τµήµατα
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της ίδιας παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν
την ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018.
4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, η πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για
την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση.
5. Η διαπίστωση της συνάφειας των αντικειµένων δι46
δακτορικών ή µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύµφωνα
µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 65
δεν απαιτείται, εφόσον η συνάφεια έχει κριθεί µε απόφαση
της επιστηµονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου
28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή της Διεύθυνσης
Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης
της συνάφειας διατάξεις.
Άρθρο 67
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται
σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου
και ιδίως οι ακόλουθες:
α) η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
β) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, η
παράγραφος 2.1 του άρθρου 20, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 21 και το άρθρο 22 του
ν. 3699/2008,
γ) τα άρθρα 1 έως 4, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου
4Α, τα άρθρα 5 και 5Α, τα άρθρα 8 και 9 και το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010,
δ) η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό των σχολείων μας, νέος σχεδιασμός, νέα φιλοσοφία

Ξεκινάμε δυναμικά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας, καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης, ...