Home / HEADER-NEWS / Αριστοτέλης – Για τη νέα υπουργική απόφαση για τα «σχολικά γεύματα» Ως πότε το υπουργείο θα αγνοεί την εκπαιδευτική κοινότητα;

Αριστοτέλης – Για τη νέα υπουργική απόφαση για τα «σχολικά γεύματα» Ως πότε το υπουργείο θα αγνοεί την εκπαιδευτική κοινότητα;

Δημοσιεύτηκε: 6:56 πμ Σεπτέμβριος 2nd, 2018  


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

1ου, 3ου, 4ου, 5ου

Γραφείων Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Κόρακα και Παπαναστασίου

Τηλέφωνο – Φαξ: 2108319372    

 e-mail: sylaristo@gmail.com

http://www.sylaristotelis.com                                                                                                                          

Αθήνα, 318-2018

Προς: Τα μέλη του Συλλόγου, ΔΟΕ, Συλλόγους Εκπ/κών  Π.Ε.,  Αιρετούς Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, Αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Αιρετούς ΚΥΣΠΕ, Α’ ΑΠΥΣΠΕ, συμβούλους σχολικής και προσχολικής αγωγής της περιοχής μας

Θέμα: Για τη νέα υπουργική απόφαση για τα «σχολικά γεύματα» Ως πότε το υπουργείο θα αγνοεί την εκπαιδευτική κοινότητα;

Με νέα υπουργική απόφαση με τίτλο Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/ Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης και της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/ Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018) υπουργικής απόφασης, «ξαναχτύπησε» το Υπουργείο αγνοώντας τις ενστάσεις, τις επισημάνσεις και την εμπειρία της σχολικής κοινότητας.

Για μια ακόμα χρονιά, το Υπουργείο θεωρεί ότι εκτός από τα διδακτικά μας καθήκοντα, ένας εκπαιδευτικός πρέπει πια να είναι τεχνολόγος τροφίμων, χημικός, διατροφολόγος αλλά και τραπεζοκόμος! Η ευθύνη για όλα τα παραπάνω, ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών σχολείων και σε εκπαιδευτικούς που θα ενταχθούν στις Επιτροπές Παραλαβής σχολικών γευμάτων που στη νέα υπουργική απόφαση αποκτούν ακόμα πιο «αναβαθμισμένα καθήκοντα»:

 

«Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχο τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα».

Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται καθημερινά κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών καις συνεπώς η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Η Επιτροπή Παραλαβής αποστέλλει μια φορά την εβδομάδα πρακτικό παραλαβής, καθώς και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης) στο/στους Συντονιστή/ ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.»

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Είναι ξεκάθαρο ότι το υπουργείο μας εμπαίζει και προσπαθεί να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών του για ακόμη μία φορά στις πλάτες μας.

Γι’ αυτό αποφασίζουμε:

 1. Επικαιροποιούμε την περσινή μας απόφαση με ημερομηνία 20/11/2017 για το συγκεκριμένο ζήτημα, και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν τα αντίστοιχα πρακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτή, καλύπτοντας τους συνδικαλιστικά.
 2. Καλούμε την ΔΟΕ να επικαιροποιήσει τις περσινές της αποφάσεις.
 3. Το Υπουργείο να εξασφαλίσει στα σχολεία το απαιτούμενο για τη σίτιση προσωπικό και να απαλλάξει τους εκπαιδευτικούς από εργασίες που είναι άσχετες με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και καλύπτονται από τα άλλα επαγγέλματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

           Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος

Επισυνάπτουμε την περσινή απόφαση που περιέχει και τα αντίστοιχα πρακτικά

………………………………………………………………………………………………

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

1ου, 3ου, 4ου, 5ου

Γραφείων Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Κόρακα και Παπαναστασίου

Τηλέφωνο – Φαξ: 2108319372    

 e-mail: sylaristo@gmail.com

http://www.sylaristotelis.com                                                                                                                          

Αθήνα, 20-11-2017

 

Προς: Τα μέλη του Συλλόγου, ΔΟΕ, Συλλόγους Εκπ/κών  Π.Ε.,  Αιρετούς Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, Αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Αιρετούς ΚΥΣΠΕ, Α’ ΑΠΥΣΠΕ, συμβούλους σχολικής και προσχολικής αγωγής της περιοχής μας

Θέμα: Σχετικά με τη νέα υπουργική απόφαση υλοποίησης του προγράμματος σίτισης «σχολικά γεύματα»

 

Στις 9/11 στάλθηκε νέο έγγραφο στα σχολεία το οποίο περιλαμβάνει τις οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος «σχολικά γεύματα» σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Μάθαμε λοιπόν ότι εκτός από τα διδακτικά μας καθήκοντα, ένας εκπαιδευτικός πρέπει πια να είναι τεχνολόγος τροφίμων, χημικός, διατροφολόγος αλλά και τραπεζοκόμος! Μην ανησυχείτε υπάρχουν σαφείς οδηγίες ως προς αυτό. Η ευθύνη για όλα τα παραπάνω, ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που θα ενταχθούν σε τριμελείς επιτροπές:

 

«Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των μακροσκοπικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και το χρώμα, η υφή, η οσμή και η γεύση τους να είναι χαρακτηριστικά του είδους και των συστατικών τους. Γεύματα τα οποία παρουσιάζουν σημάδια σήψης, ευρωτίασης (μούχλας) ή άλλης αλλοίωσης πρέπει να αποκλείονται από την κατανάλωση»!

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Είναι ξεκάθαρο ότι το υπουργείο μας εμπαίζει και προσπαθεί να μετατοπίσει το βάρος των ευθυνών του για ακόμη μία φορά στις πλάτες μας. Ψάχνει για εξιλαστήρια θύματα που θα γίνουν αποδέκτες της  οργής των γονιών σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Δεν θέλει να πάρει την ευθύνη, όπως όφειλε και βάζει υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς για μια ευθύνη που δεν έχουν καμία γνώση για να την πάρουν!!!

Τονίζουμε ότι:

 • Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ούτε τις γνώσεις ούτε την πιστοποίηση που απαιτείται έτσι ώστε να προβαίνουν σε «ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων».
 • Τίποτε από τα παραπάνω δεν υπάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών.
 • Ο χρόνος υλοποίησης όλων των παραπάνω δεν υπάρχει, αφού οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στις τάξεις και οι διευθυντές είναι επιφορτισμένοι με άλλα καθήκοντα που το ίδιο το Υπουργείο τους αναθέτει.

Τα ερωτήματα με την τακτική του ΥΠΕΘ και του Υπουργείου Εργασίας είναι πολλά. Αποφεύγεται να γραφεί επισήμως ότι πρόκειται για γεύματα ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ που ξαναζεσταίνονται. Η ποιότητα και η προέλευση των γευμάτων δεν μπορεί να είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών που παραλαμβάνουν τα γεύματα! Σε περίπτωση που κάποιο παιδί πάθει τροφική δηλητηρίαση την αποκλειστική ευθύνη προς τον μαθητή και τους γονείς του, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, φέρει η τριμελής επιτροπή που δεν έκανε τον απαραίτητα έλεγχο!

Την ίδια στιγμή, έχουν αγνοηθεί πλήρως οι όροι υγιεινής και ασφάλειας που επισημαίνουν τα σχολεία. Η διαδικασία σίτισης στα πλαίσια του σχολείου προϋποθέτει υποδομές (αίθουσες σίτισης, εξοπλισμός εστίασης, χώροι καθαριότητας) και απαιτεί προσλήψεις εργαζόμενων (τραπεζοκόμους, προσωπικό καθαριότητας). Οι μαθητές/τριες θα σιτίζονται στις αίθουσες που πριν έκαναν μάθημα χωρίς αυτές και τα θρανία να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί όπως προβλέπουν οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής! Αλλά και για όλα αυτά τα σχολεία πρέπει να εισηγηθούν τα μέτρα που πήραν ώστε αυτό να καταστεί δυνατό. Τους προσκαλούμε στην περιοχή μας, που μέχρι και η τελευταία αίθουσα έχει καταληφθεί για εκπαιδευτικές ανάγκες και η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει χώρους για τη σίτιση ούτε καν των παιδιών των ολοημέρων, τα οποία καλούνται να φάνε στα ίδια θρανία που πριν έγραφαν, χωρίς καν να έχουν προλάβει να καθαριστούν!

Τέλος, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι που προσπαθεί να στήσει το Υπουργείο και η κυβέρνηση εναντίον «των εκπαιδευτικών που αρνούνται να σιτιστούν οι μαθητές τους», να θυμίσουμε σε όλους τους πολιτικούς παράγοντες πως το ζήτημα της σίτισης των μαθητών, σε εποχές βαθιάς οικονομικής κρίσης όπως αυτή που ζούμε, είναι εξαιρετικής σημασίας. Τα φαινόμενα υποσιτισμού μαθητών, ως αποτέλεσμα των ασκούμενων μνημονιακών πολιτικών περικοπών και λιτότητας της σημερινής, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, παίρνουν δραματική μορφή σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών και οικονομικών μεταναστών. Το ΔΣ του συλλόγου μας επανειλημμένα έχει τονίσει την ανάγκη σίτισης των μαθητών της περιοχής από φορείς όπως ο Δήμος ή το υπουργείο Παιδείας και όχι από προγράμματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως του Λάτση ή του Νιάρχου.

 

Με βάση τα παραπάνω καλούμε  το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει την εγκύκλιο και:

 • Να περιλάβει στις δηλώσεις των γονέων την επιλογή οι μαθητές κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο να παίρνουν μαζί τους το φαγητό, εφόσον αυτό φτάνει στις σχολικές μονάδες συσκευασμένο, ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους.
 • Να φροντίσει για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των σχολείων για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.
 • Να προχωρήσει στη θεσμική συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, για τα σχολεία όλης της χώρας, διασφαλίζοντας τους απαραίτητους χώρους  εστίασης, την πρόσληψη τραπεζοκόμων και  προσωπικού καθαριότητας.
 • Η παράδοση των γευμάτων να είναι στην ευθύνη του αναδόχου, στον οποίο το Υπουργείο ανέθεσε το έργο και εξυπακούεται ότι έχει φροντίσει ώστε να διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις αναγκαίες πιστοποιήσεις
 • Να αναλάβει το ίδιο την ανάληψη της ευθύνης για την ποιότητα και καταλληλότητα των γευμάτων με ελέγχους στην πηγή της παραγωγής και διανομής των γευμάτων από πραγματικά αρμόδιους και όχι από τους εκπαιδευτικούς.

 

Ταυτόχρονα, δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε την καταστρατήγηση των διδακτικών μας καθηκόντων και την παραβίαση του εργασιακού μας ωραρίου. Το ΥΠΕΘ μάλλον τρολάρει όταν θεωρεί ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα, να καθαρίζουμε θρανία, να ελέγχουμε τη θερμοκρασία, να στρώνουμε τραπέζια, να μοιράζουμε γεύματα, να μαζεύουμε και να καθαρίζουμε αμέσως μετά και την ίδια στιγμή να ενημερώνουμε, να συνεδριάζουμε, να παραδίδουμε βαθμούς. Δεν είμαστε πολυεργαλεία, κ. Γαβρόγλου! Η εικόνα των μεγάλων τραπεζαριών που τα παιδιά τρώνε ευχαριστημένα το μεσημεριανό τους, το οποίο προσφέρουν οι τραπεζοκόμοι, είναι της φαντασίας σας. Δεν θα γίνουμε άλλο λάστιχο. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού.

Καλούμε:

 • τους συλλόγους διδασκόντων:

 

Στη συνεδρίαση που αφορά στη διαδικασία σίτισης, να επικαιροποιήσουν το πρακτικό, καταγράφοντας τα προβλήματα που προκύπτουν και δηλώνοντας ότι δεν συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές, καθώς οι αρμοδιότητες που τους ανατίθενται δεν εμπίπτουν στα διδακτικά και διοικητικά μας καθήκοντα. Το Πρόγραμμα θα μπορούσε να λειτουργήσει με διανομή των γευμάτων στους μαθητές-τριες για να τα παίρνουν στο σπίτι τους, εφόσον αυτά έρχονται συσκευασμένα. Την ευθύνη ομαδοποίησης και διανομής στους μαθητές-τριες θα πρέπει να έχει η ίδια η Εταιρεία που τα φέρνει.

Να ενημερώσουν τους γονείς σχετικά με τις συνθήκες που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Να τους καλέσουν από κοινού να διεκδικήσουν την διασφάλιση κάθε κανόνα υγιεινής και ασφάλειας από εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό (τεχνολόγοι τροφίμων, τραπεζοκόμοι, προσωπικό καθαριότητας).

 • Τους διευθυντές να συνταχθούν και να υλοποιήσουν την απόφαση των συλλόγων διδασκόντων, και να μην προβούν σε αντιδημοκρατικές ενέργειες ορίζοντας την τριμελή επιτροπή ερήμην των εκπαιδευτικών, αλλά έχοντας πρακτικό όπου κανείς δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή, να μεταφέρουν το θέμα στο διευθυντή εκπαίδευσης, που έτσι κι αλλιώς με βάση την Υπουργική Απόφαση παίρνει την τελικά απόφαση.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ  ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ……. / ……-11-2017

Στη …………………..και στο γραφείο του ………….Δημοτικού Σχολείου …………….σήμερα ημέρα……………………, ….-10-2017 και ώρα ………, συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας συμμετεχόντων των  κ.κ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ύστερα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας του Σχολείου μας με θέμα:

«Εφαρμογή του Προγράμματος των σχολικών γευμάτων κατά το έτος 2017-18»

Το θέμα εισηγήθηκε ο/η Πρόεδρος-Διευθυντής/ντρια. Αναφέρθηκε αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1 της 21-03-2017 και στο γεγονός ότι με βάση αυτή θα πρέπει να καθοριστούν στο σχολείο μας αίθουσες σίτισης και εκπαιδευτικοί που ημερησίως θα εποπτεύουν τη διαδικασία σίτισης και στην εγκύκλιο Φ.14/ΦΜ/16744/Δ1 της 6-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας με βάση την οποία θα πρέπει οι γονείς να επιτρέψουν να σιτίζονται τα παιδιά τους στο σχολείο από τις 13.15 ως τις 13.45.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του ότι

 1. Δεν υπάρχουν στο σχολείο μας αίθουσες σίτισης με κατάλληλες υποδομές παρά μόνο αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο και γραφεία.
 2. Στο προβλεπόμενο 5λεπτο μεταξύ λήξης έκτης ώρας και έναρξης σίτισης δεν προλαβαίνουν οι αίθουσες διδασκαλίας να καθαριστούν και να ετοιμαστούν για σίτιση και υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των μαθητών.
 3. Δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό τραπεζαρίας και καθαριότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Από τους μαθητές-τριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα των δωρεάν σχολικών γευμάτων να σιτίζονται στο σχολείο μόνο οι μαθητές του Ολοήμερου όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιποι μαθητές-τριες να παίρνουν το γεύμα στο σπίτι τους όπως προβλεπόταν στην προηγούμενη σχετική Υ.Α.

Το πρακτικό αυτό αφού γράφτηκε και διαβάστηκε  υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο/Η  Πρόεδρος-Διευθυντής/ντρια                       Τα      Μέλη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ……. / ……-11-2017

 

«Ορισμός εκπαιδευτικ… στην Επιτροπή Παραλαβής σχολικών γευμάτων»

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώθηκε και συζήτησε αναλυτικά επί της Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017(ΦΕΚ 3870 Β’ /3-11-2017) Υπουργικής Απόφασης καθώς και επί της  Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-2017 εγκυκλίου του  Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υ.Α. (και τη σχετική εγκύκλιο) σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα συστήνεται Επιτροπή Παραλαβής που ως σκοπό έχει «τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων». Στην ίδια Υ.Α. αναφέρεται ότι «Οι Επιτροπές Παραλαβής είναι τριμελείς και αποτελούνται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο και δυο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση. Ο ορισμός των δυο (2) εκπαιδευτικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε.».

Ο Σύλλογος Διδασκόντων στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι δεν υπάρχει στο σχολείο μας εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, κάτι που αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τους κινδύνους που δημιουργούνται για την υγεία των μαθητών αφού  δεν τηρούνται ανάμεσα σε άλλα και οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στην εγκύκλιο Γ1β/Γ.Π/οίκ. 67887 της 7-9-2017 του Υπουργείου Υγείας προς τις Δ/νσεις Υγείας με θέμα τους ελέγχους σε σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί είναι επιστήμονες παιδαγωγοί με έργο τους την αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών και δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες από το νόμο τεχνικές γνώσεις για τον ποιοτικό έλεγχο των γευμάτων.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει ότι:

 

   οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μπορούν, μόνο, να βεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό γευμάτων που ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στη σχολική μονάδα.

   Κανένας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας δεν δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής των σχολικών γευμάτων, με έργο τον ποιοτικό έλεγχο, αφού δεν διαθέτει τις απαιτούμενες από το νόμο τεχνικές γνώσεις.

    Η ευθύνη της ποιότητας ανήκει στον επιλεγμένο προμηθευτή και του αρμόδιου Υπουργείου που του ανέθεσε το έργο και οφείλει με επιτροπές ελέγχου που απαρτίζονται από τεχνικούς υπαλλήλους να ελέγχει και να πιστοποιεί την ποιότητα των γευμάτων. Σύμφωνα, δε, με την Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι επιλεγμένοι προμηθευτές «…διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΤΙ :

Γίνεται αδύνατο να εφαρμοστούν τα όσα ορίζονται στην Υ.Α. 3870/3-11-2017, για την Επιτροπή Παραλαβής, γι΄αυτό  και δεν προχωρά στη σύστασή της.

Με βάση και τις συνθήκες, που ως σύλλογος διδασκόντων έχουμε  περιγράψει σε προηγούμενη συνεδρίασή μας, (έλλειψη αιθουσών σίτισης, προσωπικού τραπεζαρίας και καθαριότητας)  η μόνη πρόσφορη λύση  που  έχουμε προτείνει  είναι να παίρνουν οι μαθητές το φαγητό σπίτι τους κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους .

Το πρακτικό αυτό αφού γράφτηκε και διαβάστηκε  υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Ο/Η  Πρόεδρος – Διευθυντής/ντρια                                                            Τα      Μέλη

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...