Home / HEADER-NEWS / Ποια προβλήματα καταγράφουν οι σχολικοί σύμβουλοι ως προς το εκπαιδευτικό έργο

Ποια προβλήματα καταγράφουν οι σχολικοί σύμβουλοι ως προς το εκπαιδευτικό έργο

Δημοσιεύτηκε: 12:55 μμ Αύγουστος 12th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Δημοσιεύτηκε η έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2018. Στην Έκθεση αυτοί που εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων του 2013-2014 και αναλύει τα όσα καταχωρήθηκαν στο σύστημα από  14.222 σχολεία.  Στο Δεύτερο μέρος αναλύονται εκθέσεις σχολικών συμβούλων και καταγράφονται τα προβλήματα που εντοπίζονται ως προς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατέγραψαν πληθώρα διδακτικών και παιδαγωγικών προβλημάτων τα οποία κατέστησαν αναγκαίες τις παρεμβάσεις τους.

1.Συχνά τα προβλήματα αναδεικνύονταν από γονείς ή συλλόγους γονέων,

2.αλλά και από τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολικών μονάδων.

3.Οι δυσκολίες σχετίζονται άμεσα με εγκατεστημένες στερεοτυπικές στρεβλώσεις και την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας στο ελληνικό σχολείο, οι οποίες δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον προγραμματισμό και την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, καθώς και τη λειτουργία ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση σημαντικών
προβλημάτων της σχολικής μονάδας (π.χ. περιστατικών ενδοσχολικής βίας, προβλημάτων υβριστικής συμπεριφοράς μαθητών, κ.ά.).

4.Ως προβλήματα αναφέρονται, η πληθώρα της ύλης σε συνδυασμό με τον περιορισμένο διδακτικό χρόνο,

5.η αδυναμία των εκπαιδευτικών να παραλείψουν ή και να αντικαταστήσουν διδακτικές ενότητες και ασκήσεις, παρά τις τελευταίες προσπάθειες που έγιναν από το Υπουργείο για την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης,

6.ο τύπος διδασκαλίας που ακολουθείται στην τάξη (κλασικές και μετωπικές μέθοδοι διδασκαλίας με συχνή αξιολόγηση και όχι η ομαδοσυνεργατική ή άλλες μέθοδοι που ενεργοποιούν τον/τη μαθητή/μαθήτρια,) και η διδακτική μεθοδολογία γενικότερα.

7.Συχνά, η οργάνωση της διδασκαλίας πραγματοποιείται με βάση τη σειριακή δομή των εγχειριδίων, αντί της επιλογής και οργάνωσης μαθησιακών στόχων ή μαθησιακών αποτελεσμάτων. 8.Πολλοί εκπαιδευτικοί, αν και συμμετέχουν στις επιμορφώσεις, επιδεικνύουν απροθυμία στην ένταξη των σύγχρονων διδακτικών πρακτικών στην τάξη τους.

9.Υπάρχει δυσκολία ως προς την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών -μετά τις επιμορφωτικές δράσεις- με στόχο την αξιοποίηση των νέων γνώσεων, δεξιοτήτων που προσλαμβάνουν στη διδασκαλία τους.

10.Σημαντικά προβλήματα εντοπίστηκαν στη διδασκαλία σε μικτές τάξεις με γηγενείς και
ρομά/αλλοδαπούς μαθητές ή σε τάξεις με διαφορετικά γνωστικά επίπεδα μαθητών, στην
αξιοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, καθώς ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις (και
κυρίως στη ΣΤ΄) υπάρχει μεγάλη «πίεση» να προετοιμαστούν οι μαθητές/μαθήτριες για
το Γυμνάσιο.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τι θα γίνει με όσους δε θέλουν να εμβολιαστούν

11.Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών με μητρική γλώσσα διαφορετική της ελληνικής. Επίσης, δε λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάποια σχολεία.

12.Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης παρεμποδίζεται από την ύπαρξη των διακριτών γνωστικών αντικειμένων και την κατάργηση των ωρών της Ευέλικτης Ζώνης στις μεγάλες τάξεις.

13.Κάποιοι/Κάποιες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την Ευέλικτη Ζώνη ως «επιπλέον διδακτικό χρόνο», τον οποίο διαθέτουν για να καλύψουν την ύλη της Γλώσσας και των Μαθηματικών και όχι για να εντάξουν διαθεματικά σχέδια εργασίας.

14.Αρκετοί δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαδικαστικό
και όχι στοχοκεντρικό.

15.Ένα επιπλέον πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συχνά
στερούνται παιδαγωγικής κατάρτισης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρόσθετα
προβλήματα στη διαχείριση της σχολικής τάξης.

16.Καταγράφεται επίσης μία τάση αύξησης του αριθμού των μαθητών/μαθητριών που προτείνεται από τους/τις εκπαιδευτικούς για επανάληψη τάξης τα τελευταία χρόνια και αποστασιοποίησης του/της εκπαιδευτικού της  τάξης από τους/τις μαθητές/μαθήτριες με παράλληλη στήριξη.

17.Οι Σχολικοί Σύμβουλοι επισημαίνουν ότι η παιδαγωγική καθοδήγηση και υποστήριξη των συναδέλφων, τόσο των νέων όσο και των έμπειρων, γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική και δύσκολη.

18.Οι παρεμβάσεις των Σχολικών Συμβούλων για τα προβλήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα
εντοπίζονται κυρίως σε δράσεις που αφορούν: (α) στη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών, (β) στη κοινωνική ένταξη και αποδοχή μαθητών/μαθητριών από ευάλωτες ομάδες μαθητικού πληθυσμού (μαθητές με ε.ε.α, αλλοδαπούς ρομά, κ.τ.λ.) Ειδικά οι Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής αναφέρθηκαν σε παρεμβάσεις που αφορούσαν στο ζήτημα της ελλιπούς φοίτησης προνηπίων (κυρίως) ή/και νηπίων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ρομά).

19.Προβλήματα δημιουργούνται και από δυσκολίες που αφορούν στη λειτουργία της
σχολικής μονάδας.

20.Καταγράφεται δυσκολία συντονισμού μεταξύ των σχολικών μονάδων κυρίως ως προς τη διάθεσή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και την κατάρτιση του Ε.Ω.Π.Δ., η οποία ήταν αναμενόμενη, καθώς αυτή ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής του.

21. Καταγράφηκαν δυσκολίες στην σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων, ώστε αυτά να
είναι λειτουργικά, λόγω της εμπλοκής αρκετών ειδικοτήτων ή εμπλοκής μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν επανειλημμένα πολλά ωρολόγια προγράμματα για κάθε σχολείο, γεγονός που συνδεόταν με τις ελλείψεις, τις αλλαγές, τη μετακίνηση και την οριστική τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Άνοιγμα εμπορικών κέντρων, φροντιστηρίων και κέντρων αισθητικής θα εισηγηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης

22.Αν και η στελέχωση με εκπαιδευτικούς του νέου τύπου σχολείου (Ε.Τ.Ο.Δ.) πραγματοποιήθηκε με ικανοποιητικό ρυθμό, παρά ταύτα σημειώνεται η μη έγκαιρη στελέχωση κάποιων σχολικών μονάδων, οι συχνές εναλλαγές στο προσωπικό των σχολικών μονάδων λόγω των επαναλαμβανόμενων φάσεων βελτίωσης θέσης αναπληρωτών και ειδικά των ολιγοθέσιων σχολείων (απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

23.Επιπλέον προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω της μη έγκαιρης στελέχωσης των τμημάτων Ζ.Ε.Π., από τον κακό συντονισμό των υπηρεσιών, υποστηρικτικών φορέων και δομών.

24.Εμπόδια στη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. προκλήθηκαν όχι από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά από τις τοπικές κοινωνίες.

25. Τα Τμήματα Ένταξης, τα οποία προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες, όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά δεν στελεχώνονται μόνιμα από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες αυξήθηκε και η λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας κρίθηκε απαραίτητη.

26.Καταγράφεται επίσης ο ελλιπής εξοπλισμός των σχολείων (κυρίως με εποπτικά μέσα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και  ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο).

27.Στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου παρατηρήθηκε ανεπάρκεια χώρων, κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ανάγκες του.

28. Προβλήματα δημιουργήθηκαν με την κατάργηση των ενδοσχολικών σεμιναρίων στις
ώρες 12.00-14.00 μ.

29.Φαινόμενο της εποχής, που πιθανόν οφείλεται και σε κοινωνικούς λόγους, αποτελούν οι αυξανόμενες παρεμβάσεις των γονέων στο παιδαγωγικό και διδακτικό έργο της σχολικής μονάδας.

30.Σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικών Συμβούλων, ως προβλήματα προτάσσονται η
υποστελέχωση των Γραφείων (έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης),

31.η δυσκολία μετακίνησης (μη πληρωμή οδοιπορικών για αποστάσεις μεγαλύτερες των 50 χλμ.),

32. η έλλειψη χώρων σε κάποιες περιπτώσεις.

33.Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής έθεσαν επιπλέον το ζήτημα του μεγάλου αριθμού νηπιαγωγείων των οποίων έχουν την ευθύνη, τα οποία ευρίσκονται και σε μεγάλες αποστάσεις τόσο μεταξύ τους όσο και από την έδρα του/της σχολικού/σχολικής συμβούλου.

Δείτε

την έκθεση και διαβάστε αναλυτικά για τα προβλήματα που καταγράφουν οι σχολικοί σύμβουλοι στις σελίδες 120-123.


 

3 Σχόλια

  1. Οι προσεχώς παυθησόμενοι σχολικοί σύμβουλοι είναι παντελώς άσχετοι και άγευστοι του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα σχολεία. Συνεπώς, οι εκθέσεις τους έχουν αξία μικρότερη και από τις συζητήσεις καφενείου.

    • Αγαπητέ Ελεύθερε,
      Προσεχώς θα «λογοδοτείς» στους συντονιστές που για καλή σου τύχη θα συναντήσεις τους «παυθησόμενους» σχολικούς συμβούλους… Απορώ τι κατάλαβες… «Ο Μανωλιός έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» και εσύ νόμισες ότι κάτι συνταρακτικό έγινε… Τα ίδια πρόσωπα θα είναι πάλι, απλά με άλλη «ετικέτα»… Είναι αξιολύπητοι όσοι νομίζουν ότι έτσι απλά θα απαλλαγούν από την εποπτεία του έργου που παράγουν μέσα στις τάξεις τους…

  2. Αγαπητέ Ελεύθερε, προσεχώς θα «λογοδοτείς» στους συντονιστές και θα συναντήσεις πάλι τα ίδια πρόσωπα…Οι «παυθησόμενοι» σχολικοί σύμβουλοι θα είναι πάλι εκεί για να εποπτεύουν το έργο που παράγεις στην τάξη σου… Δυστυχώς για σένα «Ο Μανωλιός έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» και πλανάσαι οικτρά αν νομίζεις ότι θα απαλλαγείς από δαύτους…

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς Διευθυντές Σχολείων για τα self-test

Εγκύκλιο με οδηγίες προς Διευθυντές των Λυκείων για τα self-test, απέστειλε σήμερα ...