Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 30/07/2021, 23:48


Home / Featured / Πόσα εισιτήρια δικαιούνται οι αναπληρωτές με το ΜΙ. Όσα θέλετε να ξέρετε για το μεταφορικό ισοδύναμο

Πόσα εισιτήρια δικαιούνται οι αναπληρωτές με το ΜΙ. Όσα θέλετε να ξέρετε για το μεταφορικό ισοδύναμο

Δημοσιεύτηκε: 10:42 πμ Ιούλιος 25th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Σε ισχύ τίθεται το μεταφορικό ισοδύναμο που θα σημαίνει φθηνότερα εισιτήρια για τους κατοίκους των νησιών. Χθες δημοσιεύτηκε και η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις διαδικασίες για τη χορήγησή του. Το μεταφορικό ισοδύναμο ενδιαφέρει και τους αναπληρωτές καθώς και αυτοί εντάσσονται στους δικαιούχους:

Οι αναπληρωτές δικαιούχοι:

Μόνιμοι κάτοικοι νησιού, για τους σκοπούς και την εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., θεωρούνται οι παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων, εφόσον έχουν αναλάβει υπηρεσία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο, και για όσο χρόνο υπηρετούν εκεί πραγματικά:
α) Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α’ 199)
καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), και εκπαιδευτικοί συνεργάτες – επισκέπτες καθηγητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α’ 204).

Ποιος είναι δικαιούχος; Είναι και τα μέλη της οικογένειας των αναπληρωτών;

Στις περιπτώσεις της παρ. 2, δικαιούχος χρήσης των εισιτηρίων, για τα οποία καταβάλλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αποκλειστικά το πρόσωπο που φέρει τις εν λόγω ιδιότητες και όχι τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν αφορά σε υπηρεσιακές μετακινήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

Το ότι δεν δικαιούνται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας επιβεβαιώνεται και από το ακόλουθο σημείο:

4. Σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ανήκει σε ειδική κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 4 (σχόλιο: αφορά τους αναπληρωτές) :
α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον αυτά δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού εισιτηρίων, για τα οποία δικαιούται Α.ΝΗ.ΚΟ.
β) Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξή του στην ειδική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουργείο στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo. gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ποια είναι η διαδικασία;

 

1. Η διαδικασία της πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. του άρθρου 5 του ν. 4551/2018
(Α’ 116) είναι ηλεκτρονική και απαιτεί τη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης
υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, η παραπάνω αίτηση πιστοποίησης υποβάλλεται από καθέναν/καθεμία χωριστά και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της.

2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίηση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακόλουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων:

α) όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, αύξων αριθμός (ΑΑ) φορολογικής δήλωσης,
β) στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτούντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο, ανιών, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης
Α.ΝΗ.ΚΟ.,
γ) στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός Κώδικας Νομός – Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός),
δ) φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω.
Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας σε ηλεκτρονική αίτηση που έχει τη δυνατότητα να προεπισκοπήσει ο αιτών/η αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα παραπάνω στοιχεία, ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον:
α) τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών/ η αιτούσα είναι ο πρώτος δικαιούχος, και την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος/ της αιτούσας, πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, τα ΙΕΚ και τα ΣΔΕ

4. Σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ανήκει σε ειδική κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 4:
α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον αυτά δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού εισιτηρίων, για τα οποία δικαιούται Α.ΝΗ.ΚΟ.
β) Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξή του στην ειδική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουργείο στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ελέγξει και αποδεχτεί την ακρίβεια των
στοιχείων, αυτός/ή μπορεί να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών/ η αιτούσα οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και των στοιχείων που καταχωρεί ο ίδιος και έπειτα να προχωρεί σε υποβολή της
αίτησης. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι., όπως αυτό περιγράφεται στο ν. 4551/2018 και στην παρούσα.

6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών/ η αιτούσα λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service/ SMS), με το οποίο πληροφορείται:
α) εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση, για τη λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ.,
β) τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.) για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας,
γ) το συνολικό αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται η ωφελούμενη μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

7. Ο M.A.N. κάθε μέλους της ωφελούμενης μονάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http://
metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή/και QR code, προς διευκόλυνση των δικαιούχων.

8. Στις περιπτώσεις που ο αιτών / η αιτούσα έχει ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του/της δήλωσης, η αίτηση πιστοποίησης για το Μ.Ι. μπορεί να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π. καθώς και σχετική βεβαίωση περί απαλλαγής από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης, προσκομίζει εκτυπωμένο το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου
της χορήγησης του Μ.Ι. έτους και το έντυπο Ε1 της δήλωσης, ώστε να προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία. Τα Κ.Ε.Π. διαβιβάζουν τα αιτήματα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από όπου τα στοιχεία της αίτησης καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο
http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αιτών/ η αιτούσα παραλαμβάνει τον M.A.N. από τα Κ.Ε.Π.

Ποιος είναι ο αριθμός των εισιτηρίων – διαδρομών που δικαιούται ο αναπληρωτής;

Ο αριθμός είναι 14 έως 6 ανάλογα με το νησί (διαφέρει από νησί σε νησί κάτι που πρέπει να το δείτε πριν τη δήλωση περιοχών).

Διαδικασία καταβολής:

1. Κατά την αγορά του εισιτηρίου, ο επιβάτης- δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων τον M.A.N., ο οποίος στη συνέχεια καταγράφεται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτήριο,
όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη μορφή του M.A.N. Το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του
πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., οι οποίοι πραγματοποίησαν ταξίδι, διαβιβάζεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής – Τμήμα Β’ Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., η οποία ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το πρώτο 10ήμερο του μήνα εκδίδει την πράξη έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./ έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). και αιτείται τη χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις
που διέπουν το Π.Δ.Ε. Μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού
συστήματος του Π.Δ.Ε. αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδίδεται η εντολή κατανομής της χρηματοδότησης στο εν λόγω έργο προς την Τράπεζα της Ελλάδας.

3. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί την Ελλάδα, στον Αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του/της ο αιτών η αιτούσα. Η μεταφορά του ποσού γίνεται, επίσης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., ανά μήνα αναφοράς, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης.
Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερώνεται σε κάθε φάση της καταβολής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για το στάδιο που βρίσκεται η καταβολή, κάνοντας χρήση των κωδικών πιστοποίησης του Taxisnet.

4. Ειδικά για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται για την περίοδο από 1η έως 10η Ιουλίου 2018, κατά την οποία δε βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να λάβουν το Α.ΝΗ.ΚΟ., εφόσον:
α) πιστοποιούνται ως δικαιούχοι και λαμβάνουν τον M.A.N. από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου που τίθεται σε λειτουργία από τις 10 Ιουλίου 2018 και
β) υποβάλλουν στη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικό αίτημα, αναγράφοντας τον Μ.Α.Ν και προσκομίζοντας ακέραια τα αποκόμματα των εισιτηρίων τους για διαδρομές από ή προς τα νησιά της πιλοτικής εφαρμογής, στα οποία πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους, όπως αναγράφεται στην πιστοποίηση
τους ως δικαιούχων M.A.N. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
ελέγχει τη συνδρομή των περιπτώσεων α’ και β’ και εντάσσει τους δικαιούχους στον κατάλογο δικαιούχων του σχετικού μήνα αναφοράς, ακολουθώντας τη διαδικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ., όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Που θα εφαρμοστεί;

Ειδικά για την πιλοτική φάση υλοποίησης του μέτρου του Μ.Ι., από τον Ιούλιο του 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι οι κάτοικοι των νησιών: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Άγιος Μηνάς, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιοί, Αρμάθια, Αστυπάλαια,
Γυαλί, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Κίναρος, Κουφονήσια, Κως, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος,
Μαθράκι, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Οθωνοί, Οινούσσες, Πάτμος, Σάμος, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά και Ψέριμος.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέτρο του Μ.Ι. επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της επικράτειας, πλην των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

Περισσότερα:


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Με 158 «ΝΑΙ» και 133 «ΟΧΙ», ψηφίστηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ...