Home / Featured / ΕΟΠΠΕΠ – Πως θα κάνετε ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια ή ΚΞΓ. Έως πότε θα πρέπει να γίνει

ΕΟΠΠΕΠ – Πως θα κάνετε ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια ή ΚΞΓ. Έως πότε θα πρέπει να γίνει

Δημοσιεύτηκε: 9:05 μμ Ιούνιος 3rd, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις Δομές Υποστήριξης οι άδειες διδασκαλίας που έχουν εκδοθεί πριν από την ψήφιση του ν.4093/2012 συνεχίζουν να είναι σε ισχύ.

Οι άδειες αυτές ισχύουν μέχρι 31.12.2019 ημερομηνία μέχρι την οποία ανανεώνονται.

Οι δικαιούχοι οφείλουν μέχρι 30.8.2019 να προβούν σε αίτηση ανανέωσης.

Όσοι έχουν άδεια θα πρέπει να κάνουν αναγγελία έως 31.12.2018 για λόγους ελέγχου από την αρμόδια αρχή.

Τι αναφέρει ο ΕΟΠΠΕΠ στο site του για τη διαδικασία ανανέωσης / αναγγελίας:

Η Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος της Διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον, (στο εξής «Αναγγελία») είναι μια διοικητική διαδικασία που αφορά τους ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να μπορούν να απασχοληθούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, ως διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή να παραδίδουν κατ’ οίκον μαθήματα.

Αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για αναγγελία μπορούν να υποβάλουν Έλληνες πολίτες και πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Αναγγελία υποβάλλετε, αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, τα παρακάτω:

1. Έντυπο Αναγγελίας. Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε 

2.α. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ).

2.β. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται υποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον (ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).

4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

5. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε 

.

6. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, δήλωση του ν. 1599/1986. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε 

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατόν, λόγω της νομικής του μορφής (Ν.Π.Ι.Δ.), να χορηγεί τέτοιου είδους βεβαίωση.

Για να μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση για αναγγελία θα πρέπει ο τίτλος σπουδών του να αντιστοιχίζεται με κωδικό Κλάδου Ειδικότητας – ΠΕ Εκπαιδευτικών. (βλ. παρακάτω).

Για να διδάξετε Ξένη Γλώσσα, θα πρέπει να έχετε:

α) σχετικό τίτλο σπουδών (π.χ. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας), που να αντιστοιχεί σε Κωδικό Κλάδου Ειδικότητας Εκπαιδευτικού – ΠΕ (βλ. σχετ. παρακάτω) ή

β) επάρκεια διδασκαλίας στην ξένη γλώσσα

Επισημαίνεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχει την αρμοδιότητα για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Σχετικά με την επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας, σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 77728/Ν1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562), ισχύουν τα εξής:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Άνοιξη οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Σχολές Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού Σώματος

Α. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών

Β. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, -άλλων από αυτές του σημείου Α- διαθέτουν επάρκεια για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών, εφ’ όσον κατέχουν:

α. πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον ΔΟ.Α.Τ.Α.Π.
β. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, (επιπέδου τουλάχιστον Β2) σε περίπτωση που δεν είναι Έλληνες πολίτες.

Γ. Οι πτυχιούχοι: 
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, 
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης στο πτυχίο τους, 
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 
δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

θα πρέπει να προσκομίσουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την Αναγγελία Έναρξης διδασκαλίας), βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους.

Δ. Στους πτυχιούχους:
α. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ, 
β. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής, 
γ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, 
δ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

η επάρκεια χορηγείται μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας, ίσου με 30 ECTS που θα διοργανωθεί από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής

Ε. Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014, έως και την 8-2-2017, λαμβάνουν την επάρκεια, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Ε.1. Να έχει υποβληθεί αίτηση μέχρι την 8/2/2017.
Ε.2. Ο αιτών να κατέστη κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου το αργότερο έως την 8/2/2017.
Ε.3. Ο αιτών να πληρούσε, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του, τις προϋποθέσεις σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας, σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2).
Ε.4 Εάν ο αιτών δεν είναι Έλληνας πολίτης, να προσκομίσει πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
Ε.5 Ο αιτών να παρακολουθήσει επιτυχώς, Πρόγραμμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν έχει αρμοδιότητα για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας. Σχετικά, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Αυτοτελή Διεύθυνση τμήμα Δ, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα τηλ:

210 34 42 102,
210 34 42 707
210 34 42 233
210 34 42 651

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου σας και να σας χορηγηθεί η αναγγελία. Η αναζήτηση του ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης γίνεται αυτεπάγγελτα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εσείς δεν το αναζητείτε και δεν το υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως Ν.Π.Ι.Δ., δεν δύναται να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Ποινικού Μητρώου.

Η Αίτηση υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή και αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο, στη Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο σχολικό έτος

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

14234 Νέα Ιωνία

αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου «Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας»

Η Αίτησή σας και ο φάκελος των δικαιολογητικών παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πρωτοκολλούνται. Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων. Παράλληλα, συντάσσονται κατάλογοι ανά Περιφέρεια και αποστέλλονται στο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, όπως ορίζεται. Στο στάδιο αυτό, εάν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία. Ο έλεγχος της Αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται όταν παραληφθούν τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και αποσταλεί για κάθε αιτούντα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Για το αποτέλεσμα της Αίτησής σας πληροφορείστε αποκλειστικά από την ενότητα «Κατάλογος Διδασκόντων», όπου αναζητείτε το όνομά σας και τα στοιχεία σας, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης και αποστολής του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου σας και ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Αίτησής σας.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι τίθεται σε λειτουργία νέα εφαρμογή χορήγησης Βεβαίωσης Αναγγελίας Έναρξης Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια,  Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον,

αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:

http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search

(στη διαδρομή: Ψάχνω για –> Διδάσκοντες με εγκεκριμένη αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας).

Η Βεβαίωση θα παράγεται από το σύστημα μόνο εφ’ όσον: α) η αίτηση και ο φάκελος του ενδιαφερομένου είναι πλήρης και β) έχει παραληφθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ το απαιτούμενο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Επίσης, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, λειτουργεί ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου εγκυρότητας των χορηγούμενων Βεβαιώσεων. Εισάγοντας τον μοναδικό κωδικό της κάθε Βεβαίσης, γίνεται αυτόματα ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητάς της.

Ο «Κατάλογος Διδασκόντων» ενημερώντεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάσει των αναγγελιών διδασκαλίας που ολοκληρώνονται ως προς την πληρότητά τους και εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να αναζητήσετε εκπαιδευτικούς με εγκεκριμένη αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας πατήστε εδώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3919/2011 και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 «το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία»

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άδειες διδασκαλίας. Εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το ν.4093/2012. Πότε πρέπει να γίνει αίτηση ανανέωσης


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...