Home / HEADER-NEWS / Οδηγίες για την αποζημίωση των εξεταστών του ΚΠΓ

Οδηγίες για την αποζημίωση των εξεταστών του ΚΠΓ

Δημοσιεύτηκε: 7:23 μμ Μάιος 15th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε οδηγίες για την αποζημίωση των εξεταστών του ΚΠΓ ως ακολούθως:

 Αποζημίωση Μετακίνησης Εξεταστών προφορικού λόγου

 

 • Η μετακίνηση καθώς και η εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης καθορίζεται από τον Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», Υποπαράγραφος Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΦΕΚ 94 τ. Α’/14-08-2015).

 

Εφιστάται η προσοχή των μετακινούμενων στα εξής:

 

Καμία δαπάνη δεν θα καταβάλλεται εάν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του αντιτίμου κάθε δαπάνης από τον ίδιο τον μετακινούμενο, σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Ελλιπείς φάκελοι οι οποίοι θα υποβάλλονται προς εξόφληση θα επιστρέφονται στους μετακινούμενους.

 

Η μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η απόφαση μετακίνησης. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα καταβάλλεται η αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας.

 

Οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας που αποζημιώνονται είναι:

 

 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (αντίτιμο εισιτηρίων ή δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, δαπάνη διοδίων και ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) οχήματος).

 

Ως ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ θεωρείται η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινουμένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί.

 

Για τους δημοσίους υπαλλήλους ορίζεται ως ανώτατο όριο εκτός έδρας μετακίνησης οι εξήντα (60) ημέρες ετησίως.

 

Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα εξής:

 

Ως τρόποι μετακίνησης αναγνωρίζονται:

α)  η μετακίνηση με όλα τα μέσα συγκοινωνίας,

β)  η μετακίνηση με ιδιωτικής χρήσης όχημα.

Α)  Σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο, ΚΤΕΛ, τρένο και πλοίο, θα πρέπει:

 • στο εισιτήριο είτε να αναγράφεται το όνομα του μετακινούμενου, είτε το εισιτήριο να συνοδεύεται από ονομαστική απόδειξη,
 • αν πρόκειται για αεροπορικό εισιτήριο επιπλέον απαιτούνται οι κάρτες επιβίβασης (boarding passes), το έγγραφο ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) και η ονομαστική εξοφλητική απόδειξη,
 • σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου από τον εξεταστή με χρήση πιστωτικής κάρτας, πρέπει να προσκομίζεται θα πρέπει να προσκομίζεται  φωτοτυπία με αριθμό 4ψηφίων που να αποδεικνύει τον κάτοχο της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

 

Β)  Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ., θα πρέπει να προσκομίζονται:

 • φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου,
 • φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
 • βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του μετακινούμενου στον τόπο μετάβασής του,
 • πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής διοδίων.
 • Δεν θα δίδεται στον μετακινούμενο η χιλιομετρική αποζημίωση εφόσον  η διαδρομή έχει διόδια και  δεν αποσταλούν στην Υπηρεσία μας.
 • Στην περίπτωση όπου στη διαδρομή δεν υπάρχουν διόδια, θα δηλωθεί και θα κατατεθεί στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.
 • πρωτότυπα εισιτήρια πορθμείου (να αναγράφεται ημερομηνία μετακίνησης και όνομα μετακινούμενου) μόνο στις περιπτώσεις εγκεκριμένης διαδοχικής μετακίνησης.

 

Ο μετακινούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνον το δικό του αυτοκίνητο ή του/της συζύγου του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επιπλέον να προσκομιστεί ένα αποδεικτικό για την πιστοποίηση της συζυγικής σχέσης π.χ. φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της κοινής φορολογικής δήλωσης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Στην  περίπτωση αυτοκίνητου ιδιωτικής χρήσης  συγγενικού (γονέων κ.τ.λ) ή άλλου τρίτου προσώπου, δεν θα καταβληθεί χιλιομετρική αποζημίωση, αλλά θα δοθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής (προσκομίζοντας οπωσδήποτε πλέον των διοδίων και βεβαίωση του αντίστοιχου συγκοινωνιακού φορέα και τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας).

 

Η χιλιομετρική αποζημίωση ορίζεται στα 0,15 ευρώ/χλμ..

 

Είναι υποχρεωτική η διέλευση από τις νέες εθνικές οδούς, γεγονός που θα προκύπτει από τα παραστατικά των διοδίων. Σε περίπτωση που, για κάποιο λόγο είναι κλειστά τα διόδια ή η διέλευση δεν μπορεί να γίνει από νέα εθνική οδό ή η διαδρομή  δεν έχει διόδια ο μετακινούμενος θα πρέπει να προσκομίσει μια Υ.Δ. στην οποία θα βεβαιώνεται τι ακριβώς συμβαίνει.

 

Οι μετακινούμενοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για χρήση ταξί παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα – με βεβαίωση του συγκοινωνιακού φορέα – η μετακίνηση δεν καλύπτεται  από αυτόν.

 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ (το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος)

Διανυκτέρευση επιτρέπεται, όταν:

 • η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης όχημα,
 • η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο,
 • η απόσταση μετακίνησης από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.
 • Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

 

Η αποζημίωση διανυκτέρευσης ορίζεται κατά ανώτατο όριο στα 60,00 € και υπάρχει προσαύξηση κατά 20% για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

Δικαιολογητικά Διανυκτέρευσης:

Το τιμολόγιο του ξενοδοχείου, στο οποίο θα αναφέρονται τα κάτωθι:

Ο αριθμός  του/των ατόμων/κλινών.( Η αποζημίωση δίνεται ατομικά για μονόκλινο). Ακόμα και στην περίπτωση συζύγων, θα πρέπει να προσκομίσει ξεχωριστή απόδειξη ο καθένας για να αποζημιωθεί.

– Τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου του πελάτη .

– Αν στην χρέωση συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό (το οποίο δεν αποζημιώνεται).

– Να αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής. (Μετρητά η με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Σε περίπτωση εξόφλησης με πιστωτική η χρεωστική  κάρτα, η κάρτα αυτή  πρέπει να  ανήκει αποκλειστικά στον μετακινούμενο. Στην ανωτέρω περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται  φωτοτυπία με αριθμό 4ψηφίων που να αποδεικνύει τον κάτοχο της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.).

Στην περίπτωση όπου ο η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω πρακτορείου θα προσκομίζεται η απόδειξη για τον τρόπο κράτησης και  πληρωμής και οπωσδήποτε το voucher του ξενοδοχείου/καταλύματος , με όλα τα προαναφερόμενα .

Η διανυκτέρευση σε φιλικό σπίτι η οποία δηλώνεται στην Υ.Δ που επισυνάπτεται δεν αποζημιώνεται.

 

 Όλα τα παραστατικά μετακίνησης (εισιτήρια, διόδια, εξοφλητικές αποδείξεις κλπ)   και διανυκτέρευσης πρέπει να είναι πρωτότυπα και να επισυνάπτονται και φωτοτυπίες τους. Σε αντίθετη  περίπτωση δεν αποζημιώνονται .

 

 1. η ημερήσια αποζημίωση (το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας).

Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ και καταβάλλεται:

α)    Ολόκληρη (40,00 €):

 • Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης,
 • Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι,
 • Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν μέσα στο συγκοινωνιακό μέσο,
 • Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

β)    Κατά το ήμισυ (20,00 €):

 • Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης όχημα ή μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.

γ)  Κατά το ένα τέταρτο (1/4) (10,00 €) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις, δηλαδή για μετακινήσεις άνω των 50 χιλιομέτρων με αυθημερόν επιστροφή στην έδρα του υπαλλήλου.

 

Αν η απόσταση μετακίνησης είναι μικρότερη των 50 χιλιομέτρων ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ημερήσια αποζημίωση.

 

 

Ως ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ θεωρείται το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

 

Τα δικαιολογητικά καθώς και τα σχετικά υποδείγματα, αποστέλλονται εις διπλούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αυτοτελής Δ/νση Συγκέντρωσης και Υποβολής παραστατικών εξετάσεων και λοιπών θεμάτων.

Τμήμα Β΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι

ή κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ισόγειο, γραφείο 103)

 

Πληρωμή των απασχολούμενων στις εξετάσεις του ΚΠγ

 

Oι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των δαπανών:

 • των εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου
 • των βαθμολογητών ΚΠγ του Βαθμολογικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (για τις γλώσσες Γαλλική και Ιταλική)
 • των μελών των επιτροπών εξέτασης ατόμων με ειδικές ανάγκες (πλέον και του ιατρού), σύμφωνα με την: Κ.Υ.Α. 222807/B1/2016 (ΦΕΚ4294 Β/30-12-2016)

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...