Home / Featured / Προκήρυξη που ενδιαφέρει φιλολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, αγγλικής, φυσ.αγωγής, μουσικής, μαθηματικούς

Προκήρυξη που ενδιαφέρει φιλολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, αγγλικής, φυσ.αγωγής, μουσικής, μαθηματικούς

Δημοσιεύτηκε: 11:56 μμ Απρίλιος 5th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» (Δ.Ο.Κ.Α.Π. ΜΕ)

Aνακοινώνει:

την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν από τον ΔΟΚΑΠΜΕ, στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2017 – 2018 για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων ,διάρκεια σύμβασης και τυπικών – ειδικών προσόντων σύμφωνα με τα όσα ορίστηκαν στην αριθμ. 76/2018 απόφαση του Δ.Σ. :

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ: 3 Θέσεις

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Νηπιαγωγών ΠΕ: 1 Θέση

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Δασκάλων ΠΕ: 1 Θέση

Εκπαιδευτικό Κλασσικής Φιλολογίας –ΠΕ: 2 Θέσεις

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Μαθηματικών – ΠΕ: 1 Θέση

Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητές Μουσικής ΠΕ ή TE ή ΔΕ: 3 Θέσεις

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Αγγλικών ΠΕ: 1 Θέση

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα  γραφεία  του  ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» (Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., στην οδό Στρ. Ν. Ρόκα 45 , ΤΚ 19600 , 2ος όροφος , κα Περούλη Σπυριδούλα , τηλέφωνο 2132014936 μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» (Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.) μαζί με την αίτηση ή από το επίσημο site του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (www. mandras- eidyllias.gr )

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα  της  τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της  ανάρτησης  της  στο  χώρο ανακοινώσεων του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» (Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την  παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά  νόμο,  εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την 05/04/2018 (την επομένη της δημοσίευσης)  και θα  διαρκεί  ως και την  17/4/2018 (άνω των δέκα  ημερολογιακών ημερών ). Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα  Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» (Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση . Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή η οποία θα τηρήσει όλη την διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 524/80.

Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν από την ορισμένη με την  υπ΄αριθμ. 75 / 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΑΠΜΕ, τριμελή Επιτροπή, από την Τετάρτη 18/4/2018 έως Παρασκευή 20/4/2018 από 10:00 έως 14:00, στο Δημαρχείο Μάνδρας , στην οδό Στρ. Ν. Ρόκα 45 , ΤΚ 19600 , 1ος όροφος , κατόπιν συνεννοήσεως με τους υποψηφίους, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί κατά  την  υποβολή  της αίτησής τους.

Η παρούσα περίληψη να δημοσιευθεί την Τετάρτη 04/04/2018 στις ημερήσιες τοπικές εφημε- ρίδες Επικαιρότητα και Θριάσιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ


 

Ένα σχόλιο

  1. Επικοινώνησα με την υπεύθυνη και το «Εκπαιδευτικό Κλασσικής Φιλολογίας – ΠΕ: 2 Θέσεις» είναι λανθασμένα διατυπωμένο. Εννοούν «ΠΕ Φιλολόγων», αφού «ΠΕ Κλασσικής Φιλολογίας» δεν υπάρχει.

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Εγκύκλιο (Πρόσκληση), προκειμένου οι  νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν ...