Τελευταία Νέα

Κυριακή, 03/07/2022, 17:34


Home / Featured / Φάκελος αναπληρωτές 2018-19: Όσα θέλετε να ξέρετε για τα δικαιολογητικά. Πότε δεν προσκομίζονται εκ νέου. Πότε κατατίθενται αυτοπροσώπως. Πότε ηλεκτρονικά

Φάκελος αναπληρωτές 2018-19: Όσα θέλετε να ξέρετε για τα δικαιολογητικά. Πότε δεν προσκομίζονται εκ νέου. Πότε κατατίθενται αυτοπροσώπως. Πότε ηλεκτρονικά

Δημοσιεύτηκε: 6:56 μμ Απρίλιος 5th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αναπληρωτών δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση πιστοποιητικών για στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του υποψηφίου, τα οποία είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Κατ΄ εξαίρεση, στις παραγράφους, που ακολουθούν, καταγράφονται τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομιστούν ή αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, εκ νέου, για την πιστοποίηση της κατά περίπτωση ιδιότητας.

Οι υποψήφιοι για τους οποίους τα πεδία της καρτέλας «Σπουδές/Προσόντα» δεν είναι συμπληρωμένα ή χρήζουν επικαιροποίησης (βάσει σχετικού μηνύματος που εμφανίζεται στο φάκελο), υποχρεούνται να προσκομίσουν τα βασικά δικαιολογητικά ένταξής τους σε εκπαιδευτικό κλάδο σε μια Δ/νση Εκπ/σης, προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ.

Αμέσως μετά τον τίτλο έκαστου δικαιολογητικού αναγράφεται, εντός πλαισίου, ο τρόπος με τον οποίο οφείλει ο υποψήφιος – κατά περίπτωση – να προσκομίσει το δικαιολογητικό αυτό ή να αποδείξει την ιδιότητα που απορρέει από το δικαιολογητικό αυτό.

Οι τρόποι αυτοί δύνανται να είναι:

  • Κατάθεση του δικαιολογητικού σε Δ/νση Εκπ/σης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης ήδη καταχωρισμένων στοιχείων (μέσω της επιλογής «Μεταβολή Στοιχείων») η κατάθεση του δικαιολογητικού πρέπει να γίνει στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ Δ/νση Χειρισμού Φακέλου. Αντίθετα, κατά την πρώτη καταχώριση στοιχείων (ή επικαιροποίηση στοιχείων) για ένταξη σε κλάδο είναι δυνατή η προσκόμιση του δικαιολογητικού σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης.
  • Αποστολή του δικαιολογητικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη (δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ) Δ/νση Εκπ/σης.

Με την επιλογή στο ΟΠΣΥΔ (από το χρήστη) της Δ/νσης Χειρισμού Φακέλου εμφανίζεται η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Δ/νσης αυτής και ο εκπ/κός οφείλει να αποστείλει το απαραίτητο δικαιολογητικό, μέσω της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που  έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ, και να επιβεβαιώσει την παραλαβή αυτού από την οικεία Δ/νση.

Η εν λόγω επιλογή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση τροποποίησης ήδη καταχωρισμένων στοιχείων.

Παρουσία σε ΔΝΣΗ

 Κατά την πρώτη καταχώριση στοιχείων (ή επικαιροποίηση στοιχείων) για ένταξη σε κλάδο  είναι υποχρεωτική η παρουσία του υποψηφίου σε Δ/νση Εκπ/σης (με το υπό κρίση δικαιολογητικό), προκειμένου αυτό να ελεγχθεί και καταχωριστεί άμεσα στον ηλεκτρονικό φάκελό του.

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο: Το εν λόγω δικαιολογητικό επιδεικνύεται στη Δ/νση κατά την προσκόμιση οιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού (για την ταυτοποίηση του υποψηφίου).

Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών

Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου:

  1. Κατατίθεται σε Δ/νση Εκπ/σης (για την ένταξη σε κλάδο)
  2. Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη (δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ) Δ/νση Εκπ/σης, κατόπιν υποβολής Αιτήματος Μεταβολής Στοιχείων (για την τροποποίηση ήδη καταχωρισμένων στοιχείων του κλάδου).

Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας:

Κατατίθεται σε Δ/νση Εκπ/σης

ή

Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη (δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ) Δ/νση Εκπ/σης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αμέσως μετά τον τίτλο έκαστου δικαιολογητικού αναγράφεται, εντός πλαισίου, ο τρόπος με τον οποίο οφείλει ο υποψήφιος – κατά περίπτωση – να προσκομίσει το δικαιολογητικό αυτό ή να αποδείξει την ιδιότητα που απορρέει από το δικαιολογητικό αυτό.

Οι τρόποι αυτοί δύνανται να είναι:

(i) Κατάθεση του δικαιολογητικού ή αποστολή αυτού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη (δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ) Δ/νση Εκπ/σης σε ένα αρχείο .pdf μέγιστης χωρητικότητας MB.

(ii) Συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων αναζήτησης δικαιολογητικών αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Αποδεικτικά της ιδιότητας της Πολυτεκνίας:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής, συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τη συμπλήρωση (από τον εκπ/κό) των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα:

  • Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνονται τα πεδία «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα».
  • Για το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ συμπληρώνεται το πεδίο «Αριθμός Μητρώου ΑΣΠΕ».

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων ή βεβαίωσης φοίτησης τέκνων σε τμήμα ΑΕΙ, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ Δ/νση

Αποδεικτικά της ιδιότητας του Γονέα ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής, συνοδευόμενο από Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί αναπηρίας του τέκνου σε ποσοστό 67%.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναζητούνται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τη συμπλήρωση (από τον εκπ/κό) των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα:

  • Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνονται τα πεδία «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα».

Για το πιστοποιητικό τέκνου από ΚΕ.Π.Α. συμπληρώνονται τα πεδία «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ (… παιδιού)» και «Αριθμός Επιτροπής (… παιδιού)» .

Αποδεικτικά της ιδιότητας της Τριτεκνίας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής

Το  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  αναζητείται,  αυτεπαγγέλτως,  από  την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν συμπλήρωσης από  τον  εκπ/κό  των πεδίων «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα» στο ΟΠΣΥΔ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ Δ/νση Εκπ/σης.

Αποδεικτικά πάθησης από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική  αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας

Το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. αναζητείται, αυτεπαγγέλτως, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν συμπλήρωσης από τον εκπ/κό των πεδίων «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και «Αριθμός Επιτροπής».

ð Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο εκπ/κός υποβάλει δικαιολογητικά πλην αυτά του ΚΕΠΑ (βλ. Επισήμανση που ακολουθεί για το ποια γίνονται αποδεκτά), όπως π.χ. πιστοποιητικά της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, αυτά υποβάλλονται υποχρεωτικά από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη  δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ Δ/νση Εκπ/σης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το σύνολο των  δικαιολογητικών του παρόντος Κεφαλαίου:

Σημειώνεται ότι:

Α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς, όμως, μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’)], από την 27-09-2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή, μόνον, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και, επιπλέον, φέρουν είτε επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).

Γ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση  στοιχείων/πεδίων του φακέλου του εκπ/κού που αποτελούν κριτήρια κατάταξης ή και  πρόσληψής του, κατά τις κείμενες διατάξεις, και σχετικά δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...