Home / Featured / Αυστηρές οι οδηγίες που δόθηκαν στις διευθύνσεις για ελέγχους στα δικαιολογητικά των αναπληρωτών

Αυστηρές οι οδηγίες που δόθηκαν στις διευθύνσεις για ελέγχους στα δικαιολογητικά των αναπληρωτών

Δημοσιεύτηκε: 7:39 πμ Απρίλιος 13th, 2018  


Οι αρμόδιοι υπάλληλοι μεριμνούν για την ορθή καταχώριση και επικύρωση των σχετικών στοιχείων στις καρτέλες «Προσωπικά Στοιχεία», «Σπουδές/Προσόντα», «Μουσικές Ειδικεύσεις» και «Προσόντα Ειδικής Αγωγής», κατά περίπτωση…

Nα επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας που περιγράφεται στις   σχετικές προσκλήσεις, ήτοι της παραλαβής, του ελέγχου, της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και της μεταφόρτωσης ή προώθησης/αποστολής (εφόσον απαιτείται) των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, καλεί, με εγκύκλιο,  το υπουργείο Παιδείας τους Προισταμένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ,και δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:

Έγγραφο 57777/Ε1/12-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Ι. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι μεριμνούν για την ορθή καταχώριση και επικύρωση των σχετικών στοιχείων στις καρτέλες «Προσωπικά Στοιχεία», «Σπουδές /Προσόντα», «Μουσικές Ειδικεύσεις» και «Προσόντα Ειδικής Αγωγής», κατά περίπτωση, με σκοπό την πιστοποίηση της ιθαγένειας, την ένταξη του (νέου χρήστη) εκπαιδευτικού σε κλάδο/ειδικότητα/μουσική ειδίκευση, την πιστοποίηση της εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και της επάρκειας στην Ε.Ν.Γ ή την Braille, καθώς και την επικαιροποίηση ήδη καταχωρισμένων στοιχείων χρηστών πριν το 2012.

ΙΙ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οφείλουν να μεριμνήσουν για τη μεταφόρτωση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω δικαιολογητικών:
(α) Δικαιολογητικά πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου από το σχολικού έτος 2012-2013 και εφεξής, ήτοι:

(i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών,
(ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας.
(iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας
(iv) Για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων (παρ. 8 άρθρο 9 του ν.3391/2005) απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (παρ. 2 άρθρο 30 του ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (παρ. 3 άρθρο 10 του ν. 2327/1995).

(β) Αποδεικτικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν υπέβαλαν τα εν λόγω αποδεικτικά κατά την αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου από το σχολικού έτος 2012-2013 και εφεξής.

(γ) Για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας, τριτεκνίας και αναπηρίας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο θα έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την δηλωθείσα Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

(δ) Διδακτορικοί ή/και Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία οι οποίοι, είτε υποβάλλονται για πρώτη φορά είτε υποβλήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 και δεν έλαβαν συνάφεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υ.α. 56262/Ε1/05-04-2018 (ΦΕΚ 1282/Β/11-4-2018, 

)

(ε) Πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΠΕΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που υποβάλλονται για πρώτη φορά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Δεν απαιτείται αποστολή των εν λόγω δικαιολογητικών στην Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ ή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση, όπως συνέβαινε κατά τα προηγούμενα σχολικά. έτη.

ΙΙ. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν μόνο με email, στην αρμόδια Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων το σύνολο των ημερησίως υποβληθέντων κάτωθι δικαιολογητικών, κατά περίπτωση, διατηρώντας ταυτόχρονα στην Υπηρεσία τους όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση:

α. Στη Διεύθυνση Διορισμών Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ομαδοποιημένα κατά κλάδο, και σε ξεχωριστά αρχεία ανά εκπαιδευτικό και αποδεικτικό ιδιότητας:
(α) Δικαιολογητικά για επικαιροποίηση/διόρθωση στοιχείων του φακέλου των υποψηφίων (στοιχεία πτυχίου, πιστοποιητικά ελληνομάθειας, πιστοποιητικά περί στρατιωτικών υποχρεώσεων πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ).
(β) Πέραν των πιστοποιητικών ΚΕΠΑ (τα οποία αναζητούνται από την Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ), πιστοποιητικά από τις παρακάτω επιτροπές:

  1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
  2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
  3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
  4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
  5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

(γ) Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας Δημόσιας ή Ιδιωτικής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που δεν έχει καταχωριστεί ήδη στο ΟΠΣΥΔ. Δεν αποστέλλονται αποδεικτικά δημόσιας προϋπηρεσίας της ημεδαπής του σχολικού έτους 2017-2018.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Δεν παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δικαιολογητικά υποψηφίων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα μεταβολής στοιχείων, για τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις ανωτέρω σχετικές υ.α..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Κατά την παρούσα διαδικασία γίνονται δεκτοί μόνο Διδακτορικοί ή Μεταπτυχιακοί Τίτλοι για την πιστοποίηση της εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των υποψηφίων. Δεν γίνονται δεκτοί και δεν καταχωρίζονται λοιποί Διδακτορικοί ή Μεταπτυχιακοί Τίτλοι (π.χ. στο γνωστικό αντικείμενο κάθε υποψηφίου) δεδομένου ότι δεν αποτελούν κριτήριο ένταξης ή/και κατάταξης στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
  2. Καταχωρίζονται και επικυρώνονται μόνο πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΠΕΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

Ανάλυση σημείο προς σημείο της αίτησης αναπληρωτή και της εγγραφής στο ΟΠΣΥΔ

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...