Home / Featured / Τα 18 σημεία προσοχής στην εγκύκλιο αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Τα 18 σημεία προσοχής στην εγκύκλιο αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Δημοσιεύτηκε: 9:00 μμ Απρίλιος 6th, 2018  


1.      Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16/4 /2018 μέχρι 27/4/2018

2.      Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπωςείτε με άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η κάθε ΠΔΕ δύναται να καθορίσει στο πλαίσιο της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας των αιτήσεων τον βέλτιστο τρόπο για την αποστολή των δικαιολογητικών. Επειδή οι θέσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ είναι ενιαίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, εφόσον επιθυμούν, σε μία προτίμηση όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε επίπεδο Νομού.

3.      Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της μίας ΠΔΕ επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες των ΠΔΕ.

4.      Η δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν στην ίδια ΠΔΕ δύναται να επικαιροποιηθεί, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί, κατά το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου (2-13/7) με τρόπο που θα ορίσει η κάθε ΠΔΕ. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν κατατίθενται επιπλέον δικαιολογητικά.

5.      Αποδεικτικό Ελληνομάθειας:Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).

6.      Στον διαδικτυακό χώρο του ΙΕΠ με τίτλο Φόρμα Εγγραφής Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για τη Συνάφεια «φορτώνονται» (upload) σε αρχεία pdf από την οικεία ΠΔΕ οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται από τους εκάστοτε υποψηφίους για πρώτη φορά, ακόμη και αν ο τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν θετική απόδοση συνάφειας σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία

7.      Στην περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει να καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας για πρόσληψη σε άλλη ΠΔΕ από εκείνη που κατέθεσε την προηγούμενη χρονιά (δηλ. για το διδ. έτος 2017-2018) και στην περίπτωση που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου και του είχε αποδοθεί συνάφεια από την Επιτροπή του ΙΕΠ, τότε η ΠΔΕ υποδοχής της αίτησής του κατά τη φετινή χρονιά, αναζητά από την ΠΔΕ αρχικής κατάθεσης την απόδοση συνάφειας που τυχόν του είχε αποδοθεί.

8.      Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) [αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ]. Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος.

9.      Οι ιδιότητες της αναπηρίας του ίδιου, του γονέα ανάπηρου τέκνου, του πολυτεκνίας και της τριτεκνίας πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να κατέχει και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ και κατά την ημερομηνία πρόσληψης (στην περίπτωση που έχουν λήξει πριν από αυτήν την ημερομηνία).

10.  Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Κωφών και Βαρήκοων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι η γνώση της Νοηματικής Γλώσσας και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. η γνώση της Γραφής Braille που πρέπει να αποδεικνύονται με τα κάτωθι πιστοποιητικά Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ωστόσο, μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille θα πιστοποιείται με βεβαιώσεις α) για την Ε.Ν.Γ από: 1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και 2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών β) για τη γραφή Braille από: 1) Πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γραφής Braille από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Γίνεται, επίσης, δεκτό πιστοποιητικό επάρκειας από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης. 2) Βεβαίωση που θα πιστοποιεί την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 3) Βεβαίωση που θα πιστοποιεί την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille» από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

11.  Σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων με τα ανωτέρω ειδικά προσόντα στους πίνακες της οικείας ΠΔΕ, αναζητούνται υποψήφιοι από άλλες ΠΔΕ και στην περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος, δύνανται να προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς τα ανωτέρω ειδικά προσόντα από τους οικείους πίνακες κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

12.  Αναπηρία 67% και άνω: Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ. Πιστοποιητικά υποψηφίων που η ισχύς τους λήγει εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας, γίνονται δεκτά με την υποχρέωση οι υποψήφιοι να προσκομίσουν νέο κατά την πρόσληψή τους. Το πιστοποιητικό από το ΚΕ.Π.Α. αναζητείται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών αριθμών: ΑΜ. ΚΕΠΑ» και «Αρ. Επιτροπής» που αναγράφονται στο πιστοποιητικό προς διευκόλυνση του εκπαιδευτικού (καθώς δεν απαιτείται κατάθεση ή αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν. 3979/2011.

13.  Γονέας ενός ή περισσότερων ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. με 67% και άνω σε ισχύ για τουλάχιστον ένα τέκνο για το οποίο ισχύουν τα άνωθεν αναφερόμενα σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Oι γονείς ενός (1) τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους [άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄) και ισχύει].

14.  Πολυτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια ΠΔΕ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών στοιχείων: «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄). Στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων αυτά υποβάλλονται μαζί με την αίτηση. Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν (άρθρο 6 του ν. 3454/2006):

•        οι γονείς τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων

•        ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα

•        ο ένας από τους γονείς, εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα

15.  Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

•        Tα απορφανισθέντα τέκνα, αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006.

16.  Τριτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -όπου χρειάζεται- αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια ΠΔΕ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών στοιχείων: «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3) παιδιά. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων κτλ, απαιτείται και η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.

Για την απόδειξη της υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας του τέκνου απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί.

17.  Υποψήφιος του ΕΒΠ που κατέχει πλέον του ενός διαφορετικούς τίτλους σπουδών που τον εντάσσουν στον κλάδο και μέσω αυτών έχει αποκτήσει προϋπηρεσία, τότε αυτές προσμετρούνται στο σύνολό τους (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) αρκεί να κατατεθούν οι τίτλοι σπουδών βάσει των οποίων αυτή
18.  Η προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018 υπολογίζεται έως την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης σε πίνακες της παρούσας πρόσκλησης και θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019

Του Βασίλη Βούγια 

Αιρετού ΚΥΣΕΕΠ

http://seepea-stella.blogspot.gr

Αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από 16/4 έως και τις 27/4


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...