Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 27/05/2020, 08:23


Home / Featured / Προκήρυξη που ενδιαφέρει πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων

Προκήρυξη που ενδιαφέρει πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων

Δημοσιεύτηκε: 10:23 μμ Μάρτιος 22nd, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

                                                                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν τριάντα τρία (33) άτοµα µε ειδικότητες όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και για χρονικό διάστηµα από την έναρξη της σύµβασης έως 31/7/2018.

 

 

Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ & ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ
1. Π.Ε. ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ 2
2. Π.Ε. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ 5
3. Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
4. ∆.Ε. ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ 2
5. ∆.Ε. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
6. ∆.Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 18
7. ∆.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΑ 33

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
  3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)

Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1

του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανοίγουν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία την 1η Ιουνίου

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος,

γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος ΑΕΙ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου.

∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος  σχολικής  µονάδας  της  ηµεδαπής  ή  αλλοδαπής και πτυχίο σχολής χορού αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Πολιτισµού τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Επαναπροκήρυξη πρεσβευτών και αποτελέσματα ορισμού πρεσβευτών etwinning

∆Ε ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο δραµατικής σχολής αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Πολιτισµού σχολής τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή του Εθνικού Θεάτρου, ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε παιδικούς σταθµούς.

∆Ε ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Θα προτιµηθούν υποψήφιοι, κάτοχοι πτυχίου δραµατικής σχολής αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Πολιτισµού σχολής τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή του Εθνικού Θεάτρου και σχετική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε παιδικούς σταθµούς.

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ

 ∆ίπλωµα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή µαθήµατος διδασκαλίας για το οποίο προσλαµβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισµένου ωδείου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής .

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς µουσικοί µε γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόµενες.

Προκήρυξη για πρόσληψη δασκάλου και πτυχιούχου πληροφορικής

 

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διανομή συγγραμμάτων κατ’ οίκον, έγκαιρα και διπλασιασμός ηλεκτρονικών συγγραμμάτων σε σχέση με πέρυσι

Διανομή συγγραμμάτων κατ’ οίκον, έγκαιρα και διπλασιασμός ηλεκτρονικών συγγραμμάτων σε σχέση με ...