Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 27/02/2020, 07:12


Home / Featured / Όσα θέλετε να ξέρετε για τη μοριοδότηση εκπαιδευτών στα ΚΔΒΜ. Τι αλλαγές έχουμε

Όσα θέλετε να ξέρετε για τη μοριοδότηση εκπαιδευτών στα ΚΔΒΜ. Τι αλλαγές έχουμε

Δημοσιεύτηκε: 7:57 μμ Μάρτιος 29th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο Υφυπουργός Παιδείας για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΚΔΒΜ στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α’ 193.

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Συγκριτικά με την προηγούμενη απόφαση έχει μειωθεί:

 1. Η μοριοδότηση της γνώσης Η/Υ από 3 σε 2 μόρια
 2. Τα άλλα προσόντα λόγω της πιο πάνω αλλαγής από 6 μόρια έγιναν 5 μόρια.
 3. Αφαιρέθηκαν τα σχόλια για μη μοριοδότηση στις ξένες γλώσσες για εκπαιδευτικούς αγγλικών και στους υπολογιστές για εκπαιδευτικούς των κλάδων πληροφορικής
 4. Οι εμπειροτέχνες έχουν 3 μόρια αντί για 5

Ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Δ.Β.Μ. με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΚΔΒΜ.
 2. Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την επιλογή τους στα ΚΔΒΜ θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα δηλώσουν την ειδικότητα και τις Περιφερειακές Ενότητες μίας Περιφέρειας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες των όμορων Περιφερειών.
 4. Οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφερειακή Ενότητα ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης.
 5. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.
 6. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 7. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δημόσιες δομές Διά Βίου Μάθησης, ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιο- ϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. [σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς] ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
 8. Η γνώση Η/Υ του πεδίου 3. αποτελεί απαραίτητο προσόν για τη διδασκαλία στα εξ’ αποστάσεως τμήματα.
 9. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των Κ.Δ.Β.Μ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΚΔΒΜ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Υπουργείο Παιδείας: Σύγχρονες δεξιότητες, νέα εφόδια για τους μαθητές μας

 

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 24
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

 

18

1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο των προκη- ρυσσόμενων ειδικοτήτων (διδασκόμενα μαθήματα). 9
1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.)

(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

 

6

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. και Δ.Ε.)

(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα σπουδών και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου).

 

5

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος
1.1.β Μεταπτυχιακό 6
1.1.γ Διδακτορικό 9
•  Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

•  Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

•  Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

•  Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.

Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β και 1.1.γ δεν μοριοδοτούνται.

 

3

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) (Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες,

Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκ- παιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

 

6

1.2.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 3
1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

3
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει τα 15)

15
2.1. Στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. (πρώην ΓΓΔΒΜ, πρώην ΓΓΕΕ, πρώην ΓΓΛΕ)

(1 μόριο ανά 100 ώρες)

 

10

2.2. Σε δομές της Διά Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και Σ.Δ.Ε.) και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(1 μόριο ανά 200 ώρες)

 

10

2.3. Σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης

[Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την αριθμ. υπουργική απόφαση ΓΠ/200082 (Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β΄/23-10-2012)]

Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό τα 5 μόρια για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης.

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 )

(1 μόριο ανά έτος)

 

 

 

5

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10
Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 10 μόρια)

(Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία. Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία

πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5
4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2) 2
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5
4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 0,75
4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2) 1
•  Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

•  Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμ- φωνα με ΑΣΕΠ

 

2

ΣΥΝΟΛΟ: 54
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

5.1. ΑΝΕΡΓΙΑ Από 0-6 μήνες Από 6-12 μήνες Από 12-18 μήνες Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8 %

10 %

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα) Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

10%

10%

10%

10%

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου.


 

Ένα σχόλιο

 1. Πότε επιτέλους θα ανοίξουν τα ΚΔΒΜ;

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους

Η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε τις απολύσεις τριών εκπαιδευτικών μετά από αποφάσεις πειθαρχικών ...