Home / HEADER-NEWS / Mαθητικός  διαγωνισμός  – εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Mαθητικός  διαγωνισμός  – εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Δημοσιεύτηκε: 10:56 μμ Μάρτιος 16th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Υπουργού Παιδείας απόφαση για μαθητικό  διαγωνισμό  – εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά:

1. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (ΓΓΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΠΕΘ), στο πλαίσιο του από 22-1-2014 Μνημονίου Συνεργασίας με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (EMΕ), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής, δύναται να διοργανώνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ψηφιακών οπτικοακουστικών έργων (ταινιών), με θεματολογία η οποία θα αφορά σε ιστορικές πτυχές του Ολοκαυτώματος, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς – Μπίρκεναου» στην Πολωνία.

2. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου και δύναται να προκηρύσσεται είτε πανελλαδικά, είτε εντός των ορίων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ).

3. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν ιδίως στο περιεχόμενο και στους όρους του διαγωνισμού, στα στάδια υλοποίησης της διαδικασίας, στην πραγματοποίηση των προβλεπόμενων μετακινήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από το τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της
ΓΓΘ, κατόπιν πρότασης της Κοινής Επιτροπής Εργασίας (ΚΕΕ) του σημείου Β.1 του Μνημονίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Το πρόγραμμα του EMΕ στο οποίο δικαιούνται να συμμετάσχουν οι διακριθέντες στο διαγωνισμό συμπεριλαμβάνει μετακινήσεις μαθητών και συνοδών-εκπαιδευτικών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα: α) προπαρασκευαστική συνάντηση (σεμινάριο) που προηγείται της επίσκεψης στο εξωτερικό, β) εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία και γ) απολογιστική συνάντηση που έπεται αυτής και στην οποία δύνανται να απονέμονται και οι τίτλοι διάκρισης στον διαγωνισμό. Η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών και απολογιστικών συ-
ναντήσεων του EMΕ που πλαισιώνουν την εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό είναι υποχρεωτική για όσους συμμετάσχουν σε αυτήν.

Προκήρυξη

1. Το αργότερο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ, εκδίδεται προκήρυξη από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της ΓΓΘ, στην οποία ορίζονται οι ΔΔΕ που αφορά ο διαγωνισμός, το θέμα, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνιζόμενων έργων, τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής και η υπηρεσία παραλαβής των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες διάκρισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων ΙΕΚ

2. Η προκήρυξη διαβιβάζεται προς τις σχολικές μονάδες στις οποίες αφορά ο διαγωνισμός μέσω των οικείων ΔΔΕ και παράλληλα αναρτάται και διαδικτυακά.

3. Το ΥΠΠΕΘ για σπουδαίο λόγο και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της ΚΕΕ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση του, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας
συμμετοχής καθώς και επέκτασης του διαγωνισμού σε περισσότερες ΔΔΕ, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του.

Υποβολή έργων

Για τη διευκόλυνση υποβολής του ψηφιακού υλικού και την περαιτέρω προβολή και εκπαιδευτική αξιοποίηση των διακριθέντων έργων, το τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων κατά την κρίση του και υπ’ ευθύνη του, δύναται να χρησιμοποιεί σχετικές προσφορές δωρεάν παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως α) «υπολογιστικού νέφους» (cloud) για
την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση ψηφιακού υλικού και β) προβολής οπτικοακουστικού περιεχομένου, δημιουργώντας και διατηρώντας αντίστοιχους διαδικτυακούς λογαριασμούς χρήστη.

Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Τα έργα των έγκυρων υποψηφιοτήτων αξιολογούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη
κριτήρια, από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν πρότασης της ΚΕΕ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Η Επιτροπή επιλέγει τα έργα των οποίων οι δημιουργοί δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της παρ. 4 του άρθρου 1, τον αριθμό και τη σειρά κατάταξης επιλαχόντων και αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα. Τα πρακτικά συνεδριάσεων υποβάλλονται αμελλητί στο τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής διακριθέντων μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

1. Το τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων ενημερώνει εγγράφως τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες αναφορικά με: α) τους διακριθέντες μαθητές, β) τους επιλαχόντες, γ) τις ημερομηνίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των μετακινήσεων, δ) την κατανομή των μετακινούμενων μαθητών σε περισσότερες διασχολικές ομάδες, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος, ε) τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και τους αναπληρωτές
τους, τους αρχηγούς και στ) κάθε άλλο συναφές θέμα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Παράνομη η απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση - ποινή 3.000 ευρώ στους παραβάτες

2. Εν συνεχεία, οι διακριθέντες μαθητές, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, καθώς και οι οικείοι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν ρητά το τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικων Σχέσεων για τη συμμετοχή τους σε όλες τις προβλεπόμενες μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού του εκπαιδευτικού προγράμματος.

3. Στο προπαρασκευαστικό σεμινάριο και στην απολογιστική συνάντηση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι διακριθέντες μαθητές καθώς και οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί. Δύνανται δε να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν, και γονείς/κηδεμόνες διακριθέντων μαθητών, με την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας.

Για την παρακολούθηση της προπαρασκευαστικής και απολογιστικής συνάντησης του ΕΜΕ, καθήκοντα συνοδών εκπαιδευτικών αναλαμβάνουν οι επιβλέποντες εκάστης συμμετοχής. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης επιβλέποντος εκπαιδευτικού, τη συνοδεία των μαθητών αναλαμβάνουν οι λοιποί επιβλέποντες εκπαιδευτικοί της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 της αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 681 Β΄).

4. Στις μετακινήσεις της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 1, η υπηρεσία μεριμνά ώστε να αναλαμβάνουν τη συνοδεία εκάστης διασχολικής ομάδας επιβλέποντες εκπαιδευτικοί, μόνιμοι ή αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, κατά προτεραιότητα από σχολικές μονάδες της περιφέρειας και, ει δυνατόν, από κάθε συμμετέχουσα Δ.Δ.Ε.. Προς τούτο, συνεκτιμώνται υποχρεωτικά η επιμόρφωση σε σεμινάρια του ΕΜΕ, του Yad Vashem και σε λοιπά σεμινάρια υπό την Αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη διδασκαλία του
Ολοκαυτώματος, καθώς και το πλήθος των διακριθέντων μαθητών εκάστης σχολικής μονάδας. Επί ομοίων περιπτώσεων, καλείται ο εκπαιδευτικός που έχει συνοδεύσει τις λιγότερες φορές στο παρελθόν.

5. Εφόσον συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των συνοδών και εκπαιδευτικός που έχει συνοδεύσει ξανά σε προηγούμενη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Άουσβιτς, ορίζεται υποχρεωτικά αρχηγός της εκδρομής, σε διαφορετική περίπτωση ορίζεται αρχηγός σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Συνοδοί οι οποίοι αδυνατούν να συμμετάσχουν, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αμελλητί στο Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος ενημερώνει άμεσα το τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.

7. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, καθ’ όλη τη διάρκεια των μετακινήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας το κάτωθι παράρτημα:


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Η απόφαση για την Ενισχυτική Διδασκαλία των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Ειδικών Μαθημάτων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή, ...