Τελευταία Νέα

Sunday, 03/18/18, 04:55Διακρατικό Μεταπτυχιακό Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Δημοσιεύτηκε:

7:44 μμ Μάρτιος 3rd, 2018

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του κοινού Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πρυτανική Πράξη 169/2015, ΦΕΚ 2619/4.12.2015 τ.Β΄, ΦΕΚ 2400/14.7.2017 τ.Β΄) με τίτλο:

«Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019. εν αναμονή της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης της παρ 4 του άρθρου 85 του Ν. 4485/17.

Απονεμόμενος τίτλος

 Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Στους φοιτητές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, στους φοιτητές του

Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Στον τίτλο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Το Π.Μ.Σ., επίσης, χορηγεί πιστοποιητικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

Αριθμός εισακτέων

 Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί από την Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης σε τριάντα (30) για το Ε.Κ.Π.Α. και τριάντα (30) για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνακόλουθα με την πρόσκληση αυτή προκηρύσσονται οι τριάντα (30) θέσεις που αναλογούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

α. Στο κοινό Διακρατικό Π.Μ.Σ με τίτλο «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

β. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Για δασκάλους οι περισσότερες θέσεις στα ΠΕΚΕΣ. Πόσες οι θέσεις για φιλολόγους και νηπιαγωγούς

γ. Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις κατωτέρω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής:…

 

Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του κοινού Διακρατικού Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2619/4.12.2015 τ.Β΄, το οποίο επισυνάπτεται) καλούνται να υποβάλουν από 20/2/2018 έως 30/3/2018 φάκελο υποψηφιότητας με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:30- 13:30.

Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.

 

Η διάρκεια σπουδών στο ανωτέρω Διακρατικό Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών- Δίδακτρα

 Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στην Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των εργαστηρίων και των πρακτικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται δύο τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα και ώρες 15.00-21.00 (συνήθως Παρασκευή) και 9.00-15.00 (Σάββατο). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, εργαστήριο ή πρακτική άσκηση.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. Τα δίδακτρα του Διακρατικού Προγράμματος Μ.Σ. καθορίζονται στο ποσό των 5.125 ευρώ και για τα δύο Ιδρύματα (Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστήμιο Κύπρου). Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν το ανωτέρω ποσό ως ακολούθως:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις διευθυντών σε δημοτικά, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια, ΣΜΕΑΕ

Α. Το ποσό των 725 ευρώ πριν την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

 

Β. Το ποσό των 1100 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου (1100 € × 4 εξάμηνα).

 

Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

 

  1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

 

 

 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές μονάδες (α.μ.)
Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. – βαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων – διπλωματική ή πτυχιακή εργασία έως 10 α.μ
Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 έως 5 α.μ.
Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι. έως 5 α.μ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης έως 5 α.μ.
Διδακτορικό Δίπλωμα έως 5 α.μ.
Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων έως 10 α.μ.
Συναφή επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας έως 5 α.μ.
Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. 5 α.μ.

 

  1. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης αξιολογείται έως 50 α.μ.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου ψυχοπαιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

 

Περισσότερα ΕΔΩ

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κανένας μόνιμος διορισμός και την επόμενη σχολική χρονιά είπε ο Γαβρόγλου

Αρ. Πρωτ. 572 Αθήνα 17/3/2018Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Για τη ...

Μοιράσου!