Home / HEADER-NEWS / Διαγωνισμός για 158 διοικητικούς υπαλλήλους στην Ε.Ε

Διαγωνισμός για 158 διοικητικούς υπαλλήλους στην Ε.Ε

Δημοσιεύτηκε: 8:05 μμ Μάρτιος 9th, 2018  


Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εν λόγω διαδικασία επιλογής.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς.
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 158

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο οι περισσότεροι πτυχιούχοι ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, ένα από τα τρία
βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ:
1. διαμόρφωση πολιτικών,
2. παραγωγή έργου,
3. διαχείριση πόρων.
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από δύο τμήματα, καθένα από τα οποία έχει τη δική του προθεσμία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του πρώτου τμήματος της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους όρους:

1) Γενικοί όροι:
— Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
— Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
— Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των μελλοντικών καθηκόντων τους

2) Ειδικοί όροι — γλώσσες:
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης.

Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/
european-language-levels-cefr.

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:
— Γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για κάποιες από τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
— Γλώσσα 2: γλώσσα που χρησιμοποιείται για το δεύτερο τμήμα της αίτησης, τη δοκιμασία εκτίμησης καταστάσεων, την άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το κέντρο αξιολόγησης και την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, η EPSO προτίθεται να προτείνει ως γλώσσα 2 τις 5 γλώσσες που δηλώνονται συχνότερα από τους υποψηφίους σε επίπεδο B2 ή ανώτερο, στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Γιατί πρέπει να επιλέξω τη γλώσσα 2 από περιορισμένο αριθμό γλωσσών;

Για πρακτικούς και οργανωτικούς λόγους, δεν είναι εφικτό να προταθούν δοκιμασίες σε 24 γλώσσες σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Η μεθοδολογία του κέντρου αξιολόγησης προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι οι υποψήφιοι εργάζονται σε ομάδες και αξιολογούνται από μια κοινή επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από περιορισμένο αριθμό μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση.

Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων κατά τη σύγκριση των υποψηφίων και τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητάς τους, η EPSO και η εξεταστική επιτροπή θα εργαστούν σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας.

Τέλος, οι προσπάθειες και οι πόροι που απαιτούνται για κάθε επιπλέον γλώσσα θα πρέπει να είναι ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον υποψηφίων που θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για τον διαγωνισμό εάν είχε προταθεί μια επιπρόσθετη γλώσσα.

Για τους λόγους αυτούς, η EPSO και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν ότι ως γλώσσα 2 μπορούν να προσφερθούν μέχρι 5 γλώσσες κατ’ ανώτατο όριο.

Για τους ίδιους λόγους, είναι εύλογος ο περιορισμός της γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση και των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας, στη γλώσσα 2 που επέλεξε κάθε υποψήφιος.

Πώς καθορίστηκαν οι γλώσσες που πρέπει να επιλεγούν ως γλώσσα 2;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ απαιτούν από τους νεοπροσληφθέντες να είναι αμέσως ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία με έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων τους, φορέων και συμπολιτών τους. Διαφορετικά, θα μπορούσε να διαταραχθεί σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων.

Προκειμένου να συμπεριληφθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αιτούντων που κατέχουν μία από τις πέντε γλώσσες επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω, οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ τις οποίες γνωρίζουν, συμπεριλαμβανομένης της κύριας γλώσσας τους. Η EPSO στη συνέχεια θα συγκεντρώσει όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητας που έχουν επικυρωθεί έως την πρώτη προθεσμία, προκειμένου να κατατάξει κατά φθίνουσα σειρά τις γλώσσες που έχουν δηλωθεί σε
επίπεδο B2 ή ανώτερο και να τις συγκρίνει με τις ανάγκες των υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη αντιστοίχιση. Οι 5 γλώσσες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία εκτίμησης καταστάσεων, η δοκιμασία εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το κέντρο αξιολόγησης (γλώσσα 2) θα προσδιοριστούν στη συγκεκριμένη βάση από την EPSO ως αρμόδια για
τους διορισμούς αρχή και θα σας ανακοινωθεί λίγο μετά την προθεσμία εγγραφής.

3) Ειδικοί όροι — προσόντα και επαγγελματική πείρα:
Πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο (πρέπει να έχει χορηγηθεί
το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2018)
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ για παραδείγματα ελάχιστων τίτλων σπουδών
— Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα

Περισσότερα


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...