Η απόφαση για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων υπογραφών σε ΓΓ, προϊσταμένους κ.α

Δημοσιεύτηκε:

9:26 μμ Μάρτιος 12th, 2018

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση για την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 1

Στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»:

Α) Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών προς όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από αυτό, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δραστηριότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους.

2. Ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

3. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας υπηρεσιών, που υπάγονται σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα.

4. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Διοίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα.

5. Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, επιμορφωτικών αδειών, αδειών χωρίς αποδοχές και λοιπών αδειών, πλην των ειδικών και αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους αυτοτελών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Προϊσταμένους αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, όπως προβλέπεται από το νόμο.

6. Εντολή διενέργειας διοικητικών εξετάσεων, επιθεωρήσεων και διαδοχικών ελέγχων.

7. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας με ή χωρίς αμοιβή.

8. Έκδοση καταλογιστικών πράξεων, για περικοπές αμοιβών που απορρέουν από την εφαρμογή συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού και από προτάσεις των επιτροπών παραλαβής ειδών εξοπλισμού και από οποιαδήποτε άλλη αιτία μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

9. Αποφάσεις ανάθεσης έργου ή προμήθειας και αποφάσεις έγκρισης ή αναγνώρισης κάθε φύσεως δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων από του ποσού των 200.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

10. Αποφάσεις έγκρισης, διάθεσης και αναγνώρισης κάθε φύσης επιχορήγησης ή/και χρηματοδότησης σε Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπούς φορείς από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ποιοι μετακινούμενοι υποψήφιοι των πανελλαδικών δικαιούνται 350 ευρώ

11. Αποφάσεις έγκρισης διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων τους για κάθε φύσης έργα, περιλαμβανομένων και των κτιριακών που πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. όταν ο προϋπολογισμός των έργων αυτών είναι από του ποσού των 200.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

12. Υπογραφή συμβάσεων ποσού από του ποσού των 200.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

13. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, επιτροπών εξέτασης ενστάσεων, επιτροπών παραλαβής και εκτέλεσης έργου ή εργασιών από του ποσού των 200.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

14. Αποφάσεις έγκρισης συγκριτικών πινάκων των εκτελούμενων έργων από του ποσού των 200.000,01
ευρώ μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

15. Προτάσεις στον Υπουργό για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

16. Αποφάσεις έγκρισης κάθε φύσης δαπάνης, έκδοσης και παράτασης ενταλμάτων προπληρωμής όταν το ποσό είναι από 200.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

17. Υπογραφή συμβάσεων με όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

18. Αιτήματα για έγκριση πιστώσεων ανεξαρτήτως ποσού από το αποθεματικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και μεταφοράς πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε άλλους φορείς εκτός ΥΠ.Π.Ε.Θ. Για δαπάνες άνω του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ, η έγκριση αναγκαιότητας παραμένει στον Υπουργό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

19. Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες διατάκτες του Υπουργείου με επιτροπικά εντάλματα, μέχρι του ποσού αρμοδιότητάς του.

20. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή στους υπαλλήλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. πλην των Γενικών Διευθυντών.

21. Χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης θέσης.

22. Αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

23. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, των Συντονιστών Εκπαίδευσης, Επιθεωρητών Ευρωπαϊκών Σχολείων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου απαιτείται.

24. Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, επιμορφωτικών, αναρρωτικών αδειών και αδειών άνευ αποδοχών στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το νόμο.

25. Έγκριση υπερεργασίας υπαλλήλων, προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από εισήγηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση.

26. Έγκριση υπηρεσιακών μεταβολών Συντονιστών Εκπαίδευσης, Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου.

27. Έγκριση προγράμματος φιλοξενίας εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ.) και Διεθνών Οργανισμών.

28. Έγκριση συμμετοχής σχολείων σε εκδηλώσεις, διενέργεια εράνων, ομιλίες και λοιπές εκδηλώσεις.

29. Έγκριση επίσκεψης φορέων στα σχολεία.

30. Αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών εντός του ίδιου ειδικού φορέα ή μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δημόσια φροντιστήρια αγγλικών και υπολογιστών στα Γυμνάσια

31. Εντολές κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και αποφάσεις εντολών πληρωμής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ και μέχρι του ποσού των 5.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) Ο Γενικός/Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβαίνει για θέματα αρμοδιότητάς του, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση δαπανών από το ποσό των 200.000,01 ευρώ και μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ και ενεργεί ως κύριος διατάκτης αυτών. Ειδικότερα, για δαπάνες για ενέργειες που απαιτούνται για τη μεταβολή ή ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού, ενεργεί ως κύριος διατάκτης αυτών μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

Για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν περισσότερες της μίας Γενικές Διευθύνσεις, η υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης θα πρέπει ανεξαρτήτως ποσού να ανατίθεται στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν περισσότερες της μίας Γενικές Γραμματείες η υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης θα πρέπει, ανεξαρτήτως ποσού, να ανατίθεται στον αρμόδιο Υπουργό.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτίμηση της αναγκαιότητας κάθε δαπάνης, η έγκριση αναγκαιότητας για δαπάνες μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ ανατίθεται στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αντίστοιχα, για δαπάνες άνω του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ, η έγκριση αναγκαιότητας παραμένει στον Υπουργό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση νοούνται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Άρθρο 2

Στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» σε θέματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν σε:

Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών προς όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δραστηριότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους.

2. Ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

3. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας υπηρεσιών, που υπάγονται σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις.

4. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Διοίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα.

5. Εντολή διενέργειας διοικητικών εξετάσεων, επιθεωρήσεων και διαδοχικών ελέγχων.

6. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας, με ή χωρίς αμοιβή.

Περισσότερα στο ΦΕΚ: 

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μεγάλο πρόβλημα με τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε νομούς της χώρας

Επειδή έχει προκύψει μεγάλο πρόβλημα σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ...

Μοιράσου!