Τελευταία Νέα

Saturday, 04/21/18, 18:30Τι απάντησε ο Υπουργός Παιδείας σε ερώτηση για την παράλληλη στήριξη

Δημοσιεύτηκε:

9:54 μμ Μάρτιος 17th, 2018

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Γραπτή απάντηση  στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασίλειου Γιόγιακα, με θέμα «Έγκριση αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης- συνεκπαίδευσης μαθητών», έδωσε ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή:

Όσον αφορά στις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αναφέρουμε ότι στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ 1& 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 36 παρ. 27 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), ορίζεται ότι:

«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.»

Στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων και επί σχετικών αιτημάτων του ΥΠΠΕΘ εκδόθηκαν:

-η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./120/26183/30-8-2017 απόφαση που αφορά στην κίνηση διαδικασιών πρόσληψης 2.000 εκπαιδευτικών με διάρκεια απασχόλησης 10 μηνών (20.000 πιστώσεις ανθρωπομηνών) με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και

-η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./132/27180/14-9-2017 απόφαση που αφορά στην κίνηση διαδικασιών πρόσληψης 1.250 εκπαιδευτικών με διάρκεια απασχόλησης 10 μηνών (12.500 πιστώσεις ανθρωπομηνών) μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄), για την κάλυψη αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Για το οικείο σχολικό έτος επιπλέον των ανωτέρω για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διατίθενται πιστώσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 για τη χρήση των πόρων αυτών.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πετά το μπαλάκι στο Υπ.Παιδείας το Οικονομικών για τους 1700 απλήρωτους εκπαιδευτικούς της ΠΔΣ των ετών 2008-9-10

Επίσης, στο άρθρο 46 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής» παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) ορίζονται τα εξής: «2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (Α΄ 8), καταργούνται και τίθενται εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και
στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. […] Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης».

Ειδικότερα, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2017- 2018, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της παράλληλης στήριξης:
-για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σημειώνεται ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. Το ΥΠΠΕΘ προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αν δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη, των λειτουργικών αυτών κενών, με την τοποθέτηση μονίμων αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή με τη διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε./ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή με τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων σε δεύτερη ανάθεση ή με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Συνάντηση Γαβρόγλου με εκπροσώπους των ΔΣ τεσσάρων Επιστημονικών Ενώσεων

Η πρόσληψη προσωρινών  αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται τόσο από τις λειτουργικές ανάγκες που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) υ.α και στο άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 & 8 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), οποτεδήποτε αυτές προκύπτουν, όσο και από την έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο (επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει). Σημειώνεται, ότι πολλές φορές συμβαίνει, μερικοί από τους προσλαμβανομένους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθησαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα, μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των διαδικασιών του Υπουργείου έχει ως αποκλειστική μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων εναπομεινασών πιστώσεων.

 

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πολλαπλάσιες θέσεις για τη στελέχωση των Δομών αξιολόγησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών

Εντός των ημερών θα κατατεθεί ένα νέο νομοσχέδιο που καταργεί την τιμωρητική ...

Μοιράσου!