Home / HEADER-NEWS / Τροπολογίες και νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας για το Πανεπ. Δυτικής Αττικής

Τροπολογίες και νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας για το Πανεπ. Δυτικής Αττικής

Δημοσιεύτηκε: 1:53 μμ Φεβρουάριος 26th, 2018  


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Διατάξεις για τις μετεγγραφές

Αντικαθίσταται η υποπερίπτ. iv της περίπτ.  ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 που προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου, προκειμένου να ενσωματωθούν οι κατά προτεραιότητα επιλογές των φοιτητών που βρίσκονται σε απόλυτη οικονομική δυσχέρεια και θα ζητήσουν από κοινού με τα αδέρφια τους τη μετεγγραφή τους σε άλλο αντίστοιχο Τμήμα

Άρθρο …

Τροποποίηση του π.δ. 46/2016

Τροποποιείται το π.δ. 46/2016 για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών του ΓΕ.Λ., καθώς κρίθηκαν ως αναγκαία α) η τροποποίηση αυτής της διαδικασίας μετά την ανατροφοδότηση που έλαβε το ΙΕΠ στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς («Συνοπτική Αποτίμηση της υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το Σχολικό Έτος 2016-17 – Προτάσεις για την υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών κατά το Σχολικό Έτος 2017-18», Απόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ του ΙΕΠ 30/27-07-2017), καθώς το ΙΕΠ εισηγήθηκε την ένταξη της διαδικασία υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών στα επιμέρους μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης, β) ο περιορισμός του χρόνου που αφιερώνεται στις εξεταστικές διαδικασίες και η αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία, μεγάλη επιβάρυνση προκαλεί το γεγονός ότι στην τελευταία τάξη ΓΕ.Λ. οι μαθητές/τριες έχουν διπλές εξετάσεις (απολυτήριες και εισαγωγικές) και γι’ αυτόν τον λόγο μειώνονται σε τέσσερα τα μαθήματα που συμμετέχουν στις απολυτήριες εξετάσεις του ΓΕ.Λ. (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Βιολογία), ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα που εξετάζονταν στις απολυτήριες προβλέπεται δεύτερο ωριαίο υποχρεωτικό διαγώνισμα στο Β΄ τετράμηνο, γ)  η προσαρμογή του περιεχομένου της προαγωγικής εξέτασης, αφενός διότι προστέθηκε στη διδακτέα ύλη της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου το κείμενο του Επιταφίου του Θουκυδίδη, αφετέρου επειδή οι φετινές οδηγίες διδασκαλίας δίνουν έμφαση στην κειμενοκεντρική προσέγγιση, δ) ο περιορισμός του χρόνου που αφιερώνεται στις εξεταστικές διαδικασίες και η αύξηση του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία, μεγάλη επιβάρυνση προκαλεί το γεγονός ότι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου οι μαθητές/τριες έχουν διπλές εξετάσεις (απολυτήριες και εισαγωγικές) και γι’ αυτόν τον λόγο μειώνονται σε τέσσερα τα μαθήματα που συμμετέχουν στις απολυτήριες εξετάσεις του ΓΕ.Λ.: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Βιολογία. Τέλος, στις απολυτήριες εξετάσεις υιοθετείται η κοινή τρίωρη εξέταση των δύο κλάδων των Νέων Ελληνικών (της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), δηλαδή η λογική του τρόπου αξιολόγησης που ακολουθείται ήδη στο Γυμνάσιο και στο ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο …

Με το άρθρο 2 του π.δ. 72/2013 (Α΄ 119) και το άρθρο 2 του π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργήθηκε το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, με τα π.δ. 88/2013 και 72/2013 ουδεμία ρητή ρύθμιση εισήχθη για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα προέκυπταν από τη συγχώνευση των δύο Τμημάτων, ούτε και προβλέφθηκε ρητώς η κατάργηση των κατευθύνσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ απουσιάζουν και μεταβατικές ρυθμίσεις ως προς τους φοιτητές που είχαν ενταχθεί στις κατευθύνσεις αυτές και παρακολουθούσαν πρόγραμμα σπουδών οργανωμένο με βάση τις κατευθύνσεις αυτές, με συνέπεια το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να εξακολουθήσει, και μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 88/2013, να λειτουργεί με βάση τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο π.δ. 363/1996 και να απονέμει αντιστοίχως τίτλους σπουδών. Ενόψει τούτων, παρίσταται αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για την άρση της σχετικής νομικής αμφισβήτησης καθώς και για τη νομική κατοχύρωση της λειτουργίας των κατευθύνσεων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται το ενιαίο πτυχίο που απονέμει το Τμήμα, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 88/2013.

Με την παρ. 2 δίνεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κοινή υπουργική απόφαση της αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Με την κατάργηση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων όχι μόνο του Προέδρου, αλλά και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Δεδομένου ότι πρόκειται για θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και λόγω του ιδιάζοντος και πολλαπλού χαρακτήρα καθηκόντων αυτής, κρίνεται σκόπιμο η καταβολή αμοιβής που δινόταν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να δίνεται πλέον στον Πρόεδρο του ΔΣ, μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι τα δικαιώματα και οι παροχές που προβλέπονται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, διατηρούνται και κατά το διάστημα της τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης.

Με την παρ. 4 ορίζεται ένα μέγιστο ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι. και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τους μαθητές και αποφοίτους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και πλήττεται σοβαρά η περιοχή τους από φυσικές καταστροφές. Το ποσοστό αυτό συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κατανέμεται μεταξύ των εκάστοτε πληγέντων.

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι αυτοδύναμη είναι μια Σχολή αρκεί να έχει ένα Τμήμα αυτοδύναμο.

Με την παρ. 6 δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής φοιτητών προερχόμενων από τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, στην εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με την παρ. 7 καλύπτεται νομοθετικό κενό στη διάταξη περί διαδικασίας διορισμού μελών Δ.Ε.Π..

Με την παρ. 8 επέρχεται βελτίωση στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Με τις παρ. 9 και 10 καθορίζεται το επίπεδο πτυχίου πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. και των πτυχίων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

Με την παρ. 11 ορίζεται ότι πέραν από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει και τους Αντιπροέδρους της. Προβλέπεται επίσης ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και οι τρεις Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, διότι τα πρόσωπα αυτά έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες.

Άρθρο …

Μετεγγραφές Κληρικών στα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των κληρικών που ήδη φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας αλλά υπηρετούν ως εφημέριοι σε άλλη περιφερειακή ενότητα, γεγονός που καθιστά την παρακολούθηση και συνεπώς την ολοκλήρωση των σπουδών τους αδύνατη. Ο στόχος στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και ειδικά στο Ιερατικό Τμήμα  είναι να αναδείξουν ιερατικούς λειτουργούς, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο. Το δικαίωμα μετεγγραφής των φοιτητών αυτών συνάδει με το σκοπό αυτό και δίνει τη δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες εφημέριους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας με την καλύτερη δυνατή κατάρτιση.

 

 

 

Άρθρο …

Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 ιδρύεται θέση βοηθού Επισκόπου για την άσκηση επιτελικών καθηκόντων και της εκπροσώπησης της Εκκλησίας της Ελλάδος στον τομέα των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. Προβλέπεται ότι ο εκλεγόμενος, είτε είναι ήδη Επίσκοπος, είτε πρεσβύτερος, που χειροτονείται στον βαθμό του Επισκόπου, συνεχίζει να λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές, που λάμβανε πριν την εκλογή του στην θέση, συνεπώς η θέσπιση της τελευταίας δεν συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 προβλέπεται η διατήρηση των δύο θέσεων βοηθών Επισκόπων, οι οποίες είχαν συσταθεί πριν την έναρξη ισχύος του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος  (Ν. 590/1977, Α΄ 146). Ειδικότερα οι κατέχοντες τις θέσεις αυτές Επίσκοποι Ευρίπου και Αχελώου διατηρήθηκαν ως κανονικοί Επίσκοποι και ήδη, παραμένοντας στις θέσεις αυτές, έχουν «ανυψωθεί» σε τιτουλάριους Μητροπολίτες με την από 8.5.2000 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 1 εδαφ. γ του ν. 590/1977. Σκοπός της ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση των αυξημένων ποιμαντικών αναγκών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Προβλέπεται ότι οι επόμενοι Επίσκοποι, που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές, είτε είναι ήδη Επίσκοποι, είτε πρεσβύτεροι, που χειροτονούνται στον βαθμό του Επισκόπου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές που είχαν και πριν την εκλογή τους, συνεπώς η διατήρηση των θέσεων δεν συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο …

Με την παρ. 1 ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός απαρτίας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μέχρι τον ορισμό των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πάγια διαδικασία και σε κάθε περίπτωση ισχύει για έξι (6) μήνες.

Με την παρ. 2 επιχειρείται ο εξορθολογισμός της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο πλαίσιο των ερευνητικών και λοιπών έργων που υλοποιούνται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και από τα ερευνητικά κέντρα. Και τούτο, δεδομένης της ανάγκης για ευέλικτη και διαφανή διαδικασία διαχείρισης των κονδυλίων των ερευνητικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, με τις επίμαχες διατάξεις επιχειρείται ο διαχωρισμός της διαδικασίας ανάλογα με το ύψος των δαπανών: ενώ για τις δαπάνες άνω των 2.500 ευρώ η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, για τις δαπάνες έως 2.500 ευρώ η απόφαση ανάληψη υποχρέωσης εκδίδεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο, σε συνέχεια του προβλεπόμενου οικονομικού ελέγχου από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Μάλιστα, για τις δαπάνες έως 2.500 ευρώ ορίζεται, για τη συντόμευση της διαδικασίας, ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνιστά και απόφαση απευθείας ανάθεσης, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς.

Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης εντάσσονται και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στις προβλέψεις του σχεδίου νόμου για τα Ε.Π.Ι. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι απαραίτητη εν όψει της ομοιότητας των στόχων και του καθεστώτος λειτουργίας των Ε.Π.Ι. και των Κ.Τ.Ε. καθώς και της ανάγκης ρύθμισης των διαδικασιών αξιολόγησής τους προκειμένου να αποφασιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους.

Αθήνα,       .2.2018

 Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Φωτάκης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο …

Διατάξεις για τις μετεγγραφές

 

 1. Η υποπερίπτ. iv της περίπτ. ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 που προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«iv. Εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια, τα αδέρφια μπορούν από κοινού, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τμήμα:

αα. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

ββ. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης και

γγ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει  στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο ….

Τροποποίηση του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74)

 Το άρθρο 34 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 34

Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου

 1. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς. Για την Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου την Ερευνητική εργασία (Project) και τη Φυσική Αγωγή και για την Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου τη Φυσική Αγωγή.»

 1. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 3 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες:

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα  μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

δ) Η ομάδα Δ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

 1. Τα μαθήματα της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα  μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.»

 1. Στο άρθρο 4 του π.δ. 46/2016 προστίθεται παρ. 2, η οποία έχει ως εξής:

«2. Στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου το μάθημα «Νέα Ελληνικά» χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Νεοελληνική Γλώσσα

β) Νεοελληνική Λογοτεχνία

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. O τελικός βαθμός του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.»

 1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 46/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α. τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ. την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

δ. τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι,

ε. τον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο μάθημα της ενότητας.

Στην Α΄ και Β΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διενεργείται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μια (1) υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο τετράμηνο.

Στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διενεργείται μόνο μια υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο τετράμηνο. Στα μαθήματα των υπόλοιπων Ομάδων διενεργούνται δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου με εξαίρεση το μάθημα Φυσική Αγωγή στο οποίο δεν διενεργείται καμιά γραπτή δοκιμασία. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, και η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου δεν πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο, τότε διενεργούνται και οι δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο δεύτερο τετράμηνο.

 1. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος».

 1. Το άρθρο 8 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Δημιουργικές Εργασίες

α) Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

Οι Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα μαθήματα Α΄ και Β΄ τάξης Ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να είναι και ατομικές.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες καλούνται:

αα) είτε να επιλύσουν με τρόπο δημιουργικό ένα πρόβλημα/ερώτημα που τους κινεί το ενδιαφέρον και το οποίο σχετίζεται με κάποιο θέμα της διδασκόμενης ύλης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα ή/και αναπλαισιώνοντάς τες με τρόπο κριτικό, πρωτότυπο, ευρηματικό,

ββ) είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι από κάποια ενότητα που έχουν μελετήσει,

γγ) είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια κατασκευή/ένα τέχνημα, που  σχετίζεται με κάποια διδακτική ενότητα.

β) Μορφή

Η μορφή της εργασίας μπορεί να ποικίλει, π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειμένου, παρουσίαση με χρήση προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και αξιοποίηση λογισμικού παρουσίασης, δημιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (όπως λογοτεχνικό/μουσικό/εικαστικό έργο, θεατρικό δρώμενο, γελοιογραφία, κόμικ, κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση) είτε άλλης κατασκευής (όπως μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας), πραγματοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής παρέμβασης.

γ) Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες

Τα προτεινόμενα θέματα (βαθμός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι ανάλογα του διατιθέμενου χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να υλοποιηθούν εντός του σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των μαθητών/-τριών. Τα θέματα των Δ.Ε. προκύπτουν ως αποτέλεσμα συζήτησης ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/-τριες του τμήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους, να τους κινούν την περιέργεια και να τους παρακινούν σε δράση. Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ είναι δυνατόν να καλύπτει και άλλο ή άλλα, προσλαμβάνοντας έτσι διαθεματικό-διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Πυλώνες:

Θεματικός Πυλώνας Ι : Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Καλλιτεχνική Παιδεία,

Θεματικός Πυλώνας ΙΙ : Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

δ) Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά μαθητή/-τρια και ανά εκπαιδευτικό

Οι μαθητές/-τριες εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δ.Ε. και τουλάχιστον μία σε κάθε Θεματικό Πυλώνα.

Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δ.Ε. τουλάχιστον ενός (1) τμήματος σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαμβάνουν τις Δ.Ε. τμήματος του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή επιλέγεται σχολείο μετά από συνεννόηση μεταξύ των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων.

ε) Προετοιμασία υλοποίησης των Δ.Ε.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών στην αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζει ένα/μία  εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών. Στην περίπτωση σχολικών μονάδων με περισσότερα από τέσσερα (4) εμπλεκόμενα τμήματα οι Υπεύθυνοι/ες μπορεί να είναι δύο (2).

Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει στον/στην Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας με  σειρά προτίμησης τα μαθήματα και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να αναλάβει την καθοδήγηση και υποστήριξη της εκπόνησης των Δ.Ε. και προσδιορίζει την περίοδο υλοποίησης, που μπορεί να εκτείνεται στο ένα ή και στα δύο τετράμηνα.

Οι Υπεύθυνοι/ες της διαδικασίας εκπόνησης καταθέτουν εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών όσον αφορά τον προγραμματισμό ανά τμήμα και ανά εκπαιδευτικό. Η τελική διευθέτηση της κατανομής των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικούς ανά τμήμα εναπόκειται στον Σύλλογο των Διδασκόντων/-ουσών κάθε σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος μπορεί να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό, αν προκύψει κάποια αλλαγή των δεδομένων ή αν το κρίνει για κάποιο λόγο σκόπιμο.

στ) Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας και καθοδηγούν τις ομάδες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν.

ζ) Διάρκεια υλοποίησης των ΔΕ

Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. για τα μονόωρα μαθήματα ενδείκνυται να είναι από τρεις (3) έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, ενώ για τα δίωρα, τρίωρα κτλ. να είναι από πέντε (5) έως οκτώ (8) διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση Δ.Ε. που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, τα οποία διδάσκονται από τον/την ίδιο/α ή διαφορετικούς/ές εκπαιδευτικούς και ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς Θεματικούς Πυλώνες, ο χρόνος υλοποίησής τους μπορεί να αυξηθεί αναλόγως του αριθμού των εμπλεκόμενων μαθημάτων, με προϋπόθεση να τηρείται η αναλογία ωρών που θα διατίθενται σε κάθε μάθημα.

η) Εκπόνηση

Η υλοποίηση των Δ.Ε. γίνεται σε τρεις φάσεις: α) σχεδιασμός, β) υλοποίηση και γ) παρουσίαση. Η διάρκεια κάθε φάσης προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.

θ) Αξιολόγηση

Οι Δημιουργικές Εργασίες αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται. Αν μία Δ.Ε. καλύπτει και άλλο/α μάθημα/μαθήματα η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά. Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις  μαθητές/-τριες που συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα.

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων των οποίων δείγματα προτείνονται από το ΙΕΠ. Ανάλογα με το είδος της δημιουργικής εργασίας (απάντηση/λύση σε ερώτημα/πρόβλημα, ή μουσικό/εικαστικό/λογοτεχνικό έργο ή κατασκευή κτλ.) οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα κατάλληλα διαβαθμισμένα κριτήρια.»

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, με εξαίρεση τα Νέα Ελληνικά της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, των οποίων οι δύο (2) κλάδοι (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.»

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 καταργείται.
 2. Η περίπτ. II της Ενότητας Α της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«II. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία του προγράμματος Γενικής Παιδείας της Β ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες, σε φωτοαντίγραφο, απόσπασμα διδαγμένου από το πρωτότυπο κειμένου 12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή και τους ζητούνται τα εξής:

α) Μετάφραση στη Νέα Ελληνική ενός τμήματός του που αποτελείται από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.

β)  Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα και επιχειρήματα, στη στάση, στο ήθος ή στον χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη συσχέτιση του υπό εξέταση κειμένου με γραμματολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος. Οι δύο (2) ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο δοθέν από το πρωτότυπο απόσπασμα.

γ) Απάντηση σε μία (1) ερώτηση που ζητεί τη σύγκριση του εξεταζόμενου κειμένου με παράλληλο κείμενο σε νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο (από τα μεταφρασμένα κείμενα των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) ή αδίδακτο που επιλέγεται από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα. Για τις απαιτήσεις της σύγκρισης δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντίγραφο το εν λόγω κείμενο.

δ) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις επί του δοθέντος από το πρωτότυπο διδαγμένου κειμένου (που είναι δυνατόν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα) από τις οποίες:

 1. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη συσχέτιση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα, κ.λπ. και
 2. μία (1) ερώτηση αποκλειστικά υφολογικού χαρακτήρα (εκφραστικά σχήματα, αισθητικά θέματα, λεξικογραμματικά φαινόμενα), προκειμένου να αναδειχθεί η λειτουργία συγκεκριμένων εκφραστικών επιλογών του συγγραφέα.

Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι δύο (2) ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα βαθμολογούνται με δεκαπέντε (15) μονάδες η καθεμιά, η ερώτηση σύγκρισης του εξεταζόμενου με παράλληλο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και τέλος καθεμιά από τις ερωτήσεις υπό τα στοιχεία δ)i και δ)ii με δεκαπέντε (15) μονάδες.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. IV της Ενότητας Α της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:»

 1. Η περίπτ. 3 της Ενότητας Β της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα του μαθήματος Νέα Ελληνικά της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου συνεξετάζεται με τον κλάδο Νεοελληνική Λογοτεχνία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΙΗ της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού του π.δ.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 3 της Ενότητας Γ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κλάδος Νεοελληνική Λογοτεχνία του μαθήματος Νέα Ελληνικά της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου συνεξετάζεται με τον κλάδο Νεοελληνική Γλώσσα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΙΗ της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού του π.δ.

Για την εξέταση στο μάθημα «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:

Η εξέταση αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία, μαζί με τις αναγκαίες σημασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 3 της Ενότητας Δ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ιστορία ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της Ενότητας Ε της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) στίχων και ζητείται από αυτούς:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 2 της Ενότητας ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, καθώς και για την εξέταση στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ως μάθημα Γενικής Παιδείας στις ανωτέρω τάξεις ισχύουν τα εξής:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 3 της Ενότητας Ζ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στα μαθήματα Φυσική και Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 4 της Ενότητας Ζ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, καθώς και για την εξέταση στη Βιολογία Γενικής Παιδείας στις ανωτέρω τάξεις ισχύουν τα εξής:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 1 της Ενότητας Η της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα μαθήματα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες θεμάτων:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 3 της Ενότητας Η της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Κοινωνιολογία της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες ερωτήσεων:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 4 της Ενότητας Η της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 5 της Ενότητας Η της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για το μάθημα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου η εξέταση που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες θεμάτων:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 3 της Ενότητας Θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα των  Θρησκευτικών στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες ερωτήσεων:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 3 της Ενότητας Ι της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και ασκήσεων ή προβλημάτων και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 2 της Ενότητας ΙΑ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση των ξένων γλωσσών για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου συνίσταται στα εξής:»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 2 της Ενότητας ΙΕ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα επιλογής Ιστορία της Τέχνης στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης γίνεται με ερωτήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 1 της Ενότητας ΙΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Ελεύθερο Σχέδιο η εξέταση για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 2 της Ενότητας ΙΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Γραμμικό Σχέδιο η εξέταση για τους κατ` ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου συνίσταται στα εξής:»

 1. Μετά από την Ενότητα ΙΖ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 προστίθεται Ενότητα ΙΗ ως εξής:

«ΙΗ. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οι δύο (2) κλάδοι των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕ.Λ. εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο (2) κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.

 1. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας:

Δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο, μη διδαγμένο, το οποίο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο. Το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες από τις οποίες:

α) η πρώτη αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο (2) ερωτήματα και βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) μονάδες (σε περίπτωση δύο ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με την δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα) να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και

ββ) να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β) η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου,  μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 25 μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών /-τριών:

αα) είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου,

ββ) είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου,

γγ) είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου,

δδ) είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα,

εε) είτε να ερμηνεύουν λέξεις ή φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

γ)  η τρίτη αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο των μαθητών/-τριών αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση τριακόσιες (300) έως τριακόσιες πενήντα (350) λέξεις.

ΙΙ. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:

Δίνεται λογοτεχνικό κείμενο, διδαγμένο ή αδίδακτο, (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο), το οποίο συνοδεύεται από τρεις (3) δραστηριότητες, από τις οποίες:

α) Η πρώτη αφορά στην ανάγνωση – κατανόηση του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας  περίπου και  βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες. Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών:

αα) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, βασικά θέματα, ιδέες, προβληματισμούς που θέτει το κείμενο, αξίες που προβάλλει, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου

ββ) είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου

γγ) είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.

Από τα δύο ερωτήματα στα οποία μπορεί να αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα (που πρέπει να ελέγχουν διαφορετικές ικανότητες), μόνο το ένα μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από πενήντα (50) έως εξήντα (60) λέξεις.

β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων, η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται (με ερωτήσεις ποικίλων τύπων) η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών:

αα) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής

ββ) είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες που δίνονται (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόημα

γγ) είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόημα του κειμένου.

γ) Η τρίτη αφορά στην ερμηνεία και στην παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή δημιουργικού μετασχηματισμού και βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες. Με τη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους μαθητές /-τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα. Η έκταση του μαθητικού κειμένου κυμαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν πενήντα (150) λέξεις.»

 1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 46/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 4452/2017, τροποποιείται ως εξής: «Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης».
 2. Το άρθρο 23 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 23

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

 1. α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΩΝ Β΄, Γ΄ και Δ΄) με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

γ) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΩΝ Β΄ και Γ΄) και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου,

 1. Για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο μαθημάτων.
 2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.»
 3. Οι περιπτ. Α και Β της παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 46/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«4Α. Οι μαθητές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

α. δεν βαθμολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία» με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

4Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία» με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Άρθρο …

 1. Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 88/2013 (Α΄ 129), λειτουργεί από τη σύστασή του, με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Βαλκανικών Σπουδών, (β) Σλαβικών Σπουδών και (γ) Ανατολικών Σπουδών.Το Τμήμα, απονέμει ενιαίο πτυχίο, που προσδιορίζεται από τις ανωτέρω επί μέρους κατευθύνσεις.
 2. Το άρθρο 4 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) τροποποιείται ως εξής:

α) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.»,

β) η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, τα μέλη αυτού λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών».

 1. Στο ν. 4485/2017 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 33 μετά τις λέξεις «συνεχόμενα εξάμηνα» προστίθεται η φράση «, καθώς και παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ.»,

β) στην περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 45, μετά τις λέξεις «μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ.,», προστίθεται η λέξη «παράτασης»,

γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 μετά τις λέξεις «του πρώτου κύκλου σπουδών,» προστίθεται η φράση «έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης,».

 1. Μετά το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται άρθρο 13Β το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 13Β

 1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α΄ 102).
 2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
 3. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σχολές αποκτούν αυτοδυναμία, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα Τμήματά τους είναι αυτοδύναμο».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) εφαρμόζεται αναλογικά και για την εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 2. α) Στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

β) Η διάταξη της περίπτ. α΄ καταλαμβάνει και εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής ή εξέλιξης.

 1. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) διαγράφονται οι λέξεις «ή της ίδιας Κλινικής».
 2. α)  Η παρ. 10 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«10. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

β) Η ισχύς της παρούσας  αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.».

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) μετά τις λέξεις «ειδικότητα του Τμήματος,» και πριν τις λέξεις «αν στο πρόγραμμα σπουδών» προστίθενται οι λέξεις «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,».
 2. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίστανται ως εξής:

«Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με όμοια απόφαση τρία (3) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.»

β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύματος.

Άρθρο …

Μετεγγραφές Κληρικών στα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται περίπτ. στ΄, η οποία έχει ως εξής:

«στ) Κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης».

Άρθρο …

Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος

 1. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) η φράση «τρεις (3)» αντικαθίσταται από την φράση «τέσσερεις (4)» και μετά το στοιχείο γ΄ της ίδιας περίπτωσης προστίθεται στοιχείο δ΄, το οποίο έχει ως εξής :

«δ) του εκπροσώπου επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος». Ο Βοηθός Επίσκοπος της παρούσας διάταξης εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές, που λάμβανε πριν την εκλογή του στην θέση αυτή, και το ασφαλιστικό καθεστώς του δεν μεταβάλλεται.»

 1. Οι συσταθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) θέσεις Βοηθών Επισκόπων, στις οποίες εξελέγησαν οι Επίσκοποι Αχελώου και Ευρίπου, μετά την κένωσή τους διατηρούνται ως θέσεις Βοηθών Επισκόπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 590/1977 (Α΄ 146). Οι Επίσκοποι, που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές, θα λαμβάνουν όποιες αποδοχές είχαν πριν την εκλογή τους και το ασφαλιστικό τους καθεστώς δεν μεταβάλλεται.

Άρθρο …

 1. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Επιστημονικού Συμβούλιου επαρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, ο Υπουργός ορίζει τόσα μέλη όσα είναι απαραίτητο προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 8 απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν λόγω ορισμός διαρκεί έως τον ορισμό των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών».

 1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου/προγράμματος, ο επιστημονικός υπεύθυνος υποβάλει στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), που έχει προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:

α. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των ετήσιων πιστώσεων του έργου και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό,

β. για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια: αα) της έκδοσης απόφασης ανάληψης εκτέλεσης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ββ) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού,

γ. σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η οποία εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθεσης. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται της απόφασης απευθείας ανάθεσης.

δ. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση δαπανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του φορέα και ότι το άθροισμα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν  το εικοσιπέντε τοις εκατό  (25%) του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισμού  του έργου.  Για τις πιστώσεις που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.

ε. αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζεται η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

στ. με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, εκτός από τις πιστώσεις της παρ. 3,  δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. δεσμευμένες πιστώσεις εγκεκριμένων έργων του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση».

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αυτός εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης.

Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».»

 1. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται στοιχείo ζ΄ ως εξής:

«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για αξία μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ».».

 1. Στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου προστίθεται παρ. 7, η οποία έχει ως εξής:

«7. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των Τ.Ε.Ι.».

Αθήνα,       .2.2018

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Φωτάκης


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...