Home / Featured / Σχετικά με την 3404/2017 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ για μερική ακύρωση των Υ.Α.  που αφορούν στις υποχρεωτικές μετατάξεις

Σχετικά με την 3404/2017 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ για μερική ακύρωση των Υ.Α.  που αφορούν στις υποχρεωτικές μετατάξεις

Δημοσιεύτηκε: 8:49 μμ Φεβρουάριος 11th, 2018  


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με την με αριθμό 3404 / 2017 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για την μερική ακύρωση των Υπουργικών Αποφάσεων  που αφορούν στις υποχρεωτικές μετατάξεις του Ν. 4172 / 2013. 
Αριθμός 3404/2017

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Ιανουαρίου 2017, με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Θ. Τζοβαρίδου, Δ. Εμμανουηλίδης, Σύμβουλοι, Γ. Ζιάμος,
Β. Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 4 Νοεμβρίου 2013 αίτηση των:

 1) Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Κ.Π.Ε.)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Ο.Β. και

 2) 15 αιτούντων καθηγητών των κοινών ειδικοτήτων, (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Ο. Β..

κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήδη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με την Α. Κ. , Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και

κατά των παρεμβαινόντων μεταταχθέντων καθηγητών από την Δ.Ε. στην Π.Ε. κατά της αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως και υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων: των 1)……. κ.λπ. οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Κ. Χ. .
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδίωξαν να ακυρωθούν:

1) η υπ’ αριθμ. 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Γ΄ 986/3.9.2013),

2) η υπ’ αριθμ. 111967/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, (ΦΕΚ Β΄ 1977), 3) η υπ’ αριθμ. 144051/Δ1/8.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2531/8.10.2013) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Στη δίκη παρενέβησαν επίσης 140 πρόσθετα παρεμβαίνοντες εκπαιδευτικοί –  καθηγητές της Π.Ε. των κοινών κλάδων με τους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε.  (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) υπέρ της αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως και κατά των προσβαλλόμενων πράξεων  οι: 1) …… κ.λπ. οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Ο.Β. .

Ακολούθησε η έκδοση αποφάσεως και σε δημόσια συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε η απόφαση με αριθμό 3404/2017.

Κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό της η εν λόγω απόφαση αναφέρει επί λέξει : 

«Δ ι ά τ α ύ τ α
Καταργεί την δίκη ως προς τους 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15 και 16 από τους αιτούντες.
Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους 5, 6, 9 και 12 από τους αιτούντες.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση ως προς τους 1 και 13 από τους αιτούντες, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

Απορρίπτει τις παρεμβάσεις.

Ακυρώνει εν μέρει τις 119655/Δ1/30.8.2013 (Γ΄986/3.9.2013),  148439/Δ1/11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 (Γ΄ 1186/2013), 14509/Δ1/ 3.2.2014, 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ΄ 175/2014), 39669/Δ1/17.3.2014 (Γ΄ 570/ 2014), 88895/Δ1/6.6.2014 (Γ΄ 714/2014) και 209304/Ε1/22.12.2014 (Γ΄ 1780/2014) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους αιτούντες, ως προς τους οποίους έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση.

Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων».

Από τον  συνδυασμό του διατακτικού και του σκεπτικού της   προαναφερθείσας απόφασης  συμπεραίνεται ότι Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ  των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  οι οποίες εκδόθηκαν για την υλοποίηση των υποχρεωτικών μετατάξεων του Ν. 4172 / 2013  ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στους  εκπαιδευτικούς των κοινών κλάδων (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας). Η μερική ακύρωση αποφασίστηκε  ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΟΤΙ, (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 της απόφασης και αποτελεί τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ),   οι πράξεις των μετατάξεων των λόγω ειδικοτήτων  έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

 Πρόκειται καθαρά ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΨΗ οφειλόμενης ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ενέργειας  από  την  τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για την  οποία φυσικά οι εμπλεκόμενοι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, η οποία και δύναταικαθώς υφίσταται νομική ευχέρεια προς τούτο με πολλαπλές επιλογές ως εκ του λόγου της μερικής ακύρωσης των μετατάξεων – και πρέπει να θεραπευθεί από την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου στα πλαίσια της  χρηστής διοίκησης  και της συνέχειας του κράτους ώστε διοικούμενοι – μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί –  να μην υποστούν δυσμενέστατες συνέπειες,  (πέντε περίπου έτη μετά την μετάταξη τους), για παραλείψεις διαδικαστικών ενεργειών αποκλειστικής αρμοδιότητος της Διοίκησης εν προκειμένω του Υπουργείου Παιδείας για τις οποίες όχι μόνο δεν υπέχουν ευθύνη, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και δεν γνώριζαν και δεν μπορούσαν να αποτρέψουν.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ περαιτέρω από την εν λόγω απόφαση και τα παρακάτω αποσπασματικά  αναφερόμενα σημεία του σκεπτικού της  προκύπτουν  τα εξής :

«10. Επειδή, την υπό κρίση αίτηση ασκούν

α) η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και

 β) καθηγητές της Π.Ε., κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, των οποίων οι αιτήσεις μετάθεσης, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, σε διευθύνσεις της Π.Ε., απορρίφθηκαν, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στις διευθύνσεις αυτές.

  1. Επειδή, με τις προσβαλλόμενες πράξεις μετατάσσονται σε Διευθύνσεις της Π.Ε. εκπαιδευτικοί της Δ.Ε., οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, οι οποίοι είναι κοινοί με τους αντίστοιχους κλάδους στους οποίους ανήκουν εκπαιδευτικοί της Π.Ε., και στους κλάδους ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, οι οποίοι, όπως προεκτέθηκε, συστάθηκαν το πρώτον με την 50200/Δ1/4.5.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής) και οι θέσεις των οποίων επρόκειτο να πληρωθούν, όπως οριζόταν στην απόφαση αυτή, με μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε..

Όπως συνάγεται από την υπό κρίση αίτηση, με αυτή ζητείται                     η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, μόνον κατά το μέρος που αφορά μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. κοινών κλάδων με τους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) σε θέσεις, στις οποίες και μόνον μπορούσαν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και όχι κατά το μέρος που αφορά σε μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε άλλους κλάδους». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΝΟΕΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΤΙ το δικαστήριο περιορίστηκε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΜΟΝΟ στην εξέταση ακύρωσης των μετατάξεων από την Δ.Ε. στην Π.Ε. των εκπαιδευτικών των κοινών κλάδων (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας), ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ  τους  εκπαιδευτικούς των ΜΗ κοινών – νεοεισερχόμενων κλάδων  ( ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής ), για  τους οποίους  η Ο.Κ.Π.Ε.  και η 13η  από τους αιτούντες,  η Σ. Σ. του Α. ,  δεν είχαν ζητήσει με την Αίτηση Ακύρωσης τους την ακύρωση των υποχρεωτικών μετατάξεων τους  που πραγματοποιήθηκαν με το  καθεστώς του Ν. 4172 / 2013.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα σημεία 17 και 18 του σκεπτικού της με αριθμό 3404/2017απόφασης του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. , πράγματι  η μερική ακύρωση  των Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες αφορούν στις μετατάξεις των εκπαιδευτικών  των κοινών κλάδων (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας),  αποφασίστηκε ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΟ  ΟΤΙ, «οι πράξεις των μετατάξεων των λόγω ειδικοτήτων  έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης», βλέπε αναλυτικά παρακάτω:

«17. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η 111966/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δ.Ε. και οι κενές θέσεις στην Π.Ε., ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ναι μεν επικαλείται στο προοίμιό της εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην τέτοια εισήγηση δεν προκύπτει ότι έχει εκδοθεί.

 Όπως, εξάλλου, προκύπτει από το σώμα του σχεδίου της απόφασης αυτής, η μεν Διεύθυνση Δ.Ε. του Υπουργείου είχε διαφωνήσει με την επίμαχη ρύθμιση «διότι το πλεονάζον προσωπικό Δ.Ε. δεν έχει προκύψει με βάση την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως προβλέπεται από το ν. 4172/2013», η δε Διεύθυνση Π.Ε. είχε εκφράσει την επιφύλαξη ότι «δεν έγινε επεξεργασία των στοιχείων από την υπηρεσία μας στο μέρος που μας αφορά η παρούσα απόφαση, δηλαδή ως προς τις προκύπτουσες κενές θέσεις της Α/θμιας Εκπ/σης».

 Παρόμοιες επιφυλάξεις των παραπάνω Διευθύνσεων περιέχονται και στο σχέδιο της 111967/Δ2/13.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «καθορισμού του αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ.» και στο σχέδιο της δεύτερης διαπιστωτικής πράξης (144049/7.10.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας), για την οποία έχει εκδοθεί η 144021/Δ1/7.10.2013 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς, ωστόσο, να προκύπτει ότι αυτή βασίσθηκε σε στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την εγκριθείσα από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) 49/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, επιθεωρητές – ελεγκτές του οποίου διενήργησαν έλεγχο στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την εξέταση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 κατά τη διαδικασία των επίμαχων μετατάξεων.

18. Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις μετατάξεων έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα).

Υπό τα δεδομένα αυτά, λαμβανομένου υπόψη και του ότι κατά την προηγηθείσα διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. δεν είχαν διαπιστωθεί αντίστοιχης έκτασης οργανικά κενά, οι επίμαχες μετατάξεις διενεργήθηκαν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των υπηρεσιακών αναγκών που τις επέβαλαν, όπως επιτάσσεται από την κατοχυρούμενη στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.

Και ναι μεν οι παρεμβαίνοντες, με το υπόμνημά τους μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρίζονται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε., λόγω του ότι με την Φ.50/174/84570/Γ1/20.6.2013 (Β΄ 1583) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίσθηκαν 321 νέα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Πλην όμως, ανεξαρτήτως του απαραδέκτου της προβολής του ισχυρισμού αυτού από τους παρεμβαίνοντες το πρώτον με υπόμνημα μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου  ούτε, εξάλλου, ισχυρίζεται η Διοίκηση ότι οι λόγοι που επέβαλαν την διενέργεια των επίμαχων μετατάξεων σχετίζονται με την έκδοση της απόφασης αυτής.

 Για τους λόγους αυτούς, βασίμως προβαλλόμενους με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι συμπροσβαλλόμενες αυτής, κατά τα αναφερόμενα στην σκέψη 8, είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, κατά το μέρος που αφορούν τους αιτούντες.

Κατόπιν τούτων, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ενώ είναι αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Το δικαστήριο, στην κρίσιμη απόφαση, είχε απορρίψει προηγουμένως ΟΛΟΥΣ τους άλλους λόγους ακυρώσεως οι οποίοι αναφέρονταν στο δικόγραφο της κριθείσας Αιτήσεως Ακυρώσεως, ( βλέπε αναλυτικά την συνημμένη   με αριθμό 3404/2017 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. ) και  μεταξύ των άλλων και αυτόν περί αντισυνταγματικότητας των μετατάξεων διαπιστώνοντας την ουσιαστική συνταγματικότητα της διαδικασίας και το σύννομο του τρόπου υλοποίησής της,  κρίνοντας την διάταξη  του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνη με το ισχύον Σύνταγμα – βλέπε αναλυτικά παρακάτω το σημείο 15 του σκεπτικού της απόφασης : 

«15. Επειδή, ο νομοθέτης, κινούμενος εντός του πλαισίου της ρυθμιστικής του ευχέρειας σχετικά με την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική ανακατανομή του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος υποχρέωση για την οργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού.

 Δημοσιονομικοί λόγοι μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο των επιλογών του νομοθέτη για τον ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και την διοικητική αναδιοργάνωσή του, ωστόσο οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει αφενός να εισάγονται με τήρηση των συνταγματικών αρχών, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται να διασφαλίζονται η ορθολογική, αποτελεσματική και διαρκής λειτουργία της Διοικήσεως και η παροχή των υπηρεσιών που επιβάλλεται να εξασφαλίζονται για τους διοικουμένους στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου, και αφετέρου να εναρμονίζονται με τις συνταγματικές εγγυήσεις που αφορούν το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, ήτοι την οργάνωση και στελέχωση της Διοίκησης με μονίμους υπαλλήλους, την ίση μεταχείριση αυτών και την θέσπιση κανόνων με αντικειμενικά κριτήρια (βλ. Σ.τ.Ε. Ολ. 3354/2013 σκ. 6, 3169/2014 σκ. 10, 2151/2015 σκ. 6, 652-656/2016 σκ. 6).

 Στο πλαίσιο αυτό, η επίμαχη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και αντιστρόφως, μετά από προσδιορισμό των λειτουργικών αναγκών και των κενών οργανικών θέσεων στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος.

 Εξάλλου, η διάταξη αυτή, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης),  θεσπισθείσα σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη διενέργεια μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκει στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν έχει την έννοια της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή και της εξ υπαρχής ρύθμισης του τρόπου πλήρωσης των θέσεων αυτών, αλλά της κάλυψης των τυχόν εναπομεινασών κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν με την προηγηθείσα διαδικασία ή που τυχόν ανέκυψαν μεταγενεστέρως, μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο παραμένει πλεονάζον».

 «Με τα δεδομένα αυτά, η διάταξη αυτή, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης),   ενόψει και του εξαιρετικού της χαρακτήρα, αναφερόμενη σε ένα μόνο σχολικό έτος (2013-2014), δεν συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία πρόκειται να μεταταγεί υποχρεωτικά το ως άνω εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θίγει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στον τόπο των συμφερόντων τους.

Συνεπώς, η διάταξη αυτή, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης),  δεν έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν αντιστοίχως τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, ούτε όμως και με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, εφόσον, όπως προεκτέθηκε, ο νομοθέτης δεν κωλύεται, στα πλαίσια οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική κατανομή του διδακτικού προσωπικού, χωρίς να δεσμεύεται κατ’ αρχήν από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

 Οι λόγοι δε ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το Γ΄ Τμήμα του ΣΤΕ με την με αριθμό 3404/2017  απόφαση του ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ τους αιτούντες  και κατ’ επέκταση τους εκπαιδευτικούς των προϋφιστάμενων ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δια της εκδικασθείσας Αίτησης Ακυρώσεως καθώς  ΔΕΝ  ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ  την ανάκληση των μετατάξεων από την Δ.Ε. στην Π.Ε. των εκπαιδευτικών των κοινών κλάδων – ειδικοτήτων για λόγους αντίθεσης  του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 σε Συνταγματικές διατάξεις, ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ το Υπουργείο Παιδείας  να λάβουν αυτοί,  (οι εκπαιδευτικοί των προϋφιστάμενων ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), δεσμευτικά μετάθεση στη θέση των μεταταχθέντων  και στους τόπους όπου πραγματοποιήθηκαν  μετατάξεις εκπαιδευτικών με τον Ν. 4172 / 2013.

Έτσι στη συγκεκριμένη δε περίπτωση καθώς ξεκαθαρίζεται από την εν λόγω απόφαση του Σ.τ.Ε. και θεωρείται πλέον  δεδομένο ότι η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ανεξάρτητη από αυτή των υποχρεωτικών μετατάξεων, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Στο σημείο 18 του σκεπτικού αναφέρεται χαρακτηριστικά α.«Υπό τα δεδομένα αυτά, λαμβανομένου υπόψη και του ότι κατά την προηγηθείσα διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. δεν είχαν διαπιστωθεί αντίστοιχης έκτασης οργανικά κενά…………………….» και β. «Εξάλλου, η διάταξη αυτή, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης),  θεσπισθείσα σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη διενέργεια μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού…………………………»), η μερική ακύρωση των μετατάξεων δεν συνεπάγεται την αναδρομική ικανοποίηση των αιτήσεων μεταθέσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν ικανοποιηθεί, ούτε εγγυάται τη μελλοντική ευόδωση ανάλογων αιτήσεών τους ( βλέπε την υπ’ αρ. 1672/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

Αντίθετα, επιπροσθέτως, το Γ΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε. με την με αριθμό 3404/2017  απόφαση του, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ του Υπουργείου Παιδείας να  καλύπτει τις κατά τόπους εκπαιδευτικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με μεταθέσεις, με μετατάξεις, με προσλήψεις μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού ή αναπληρωτών σημειώνοντας χαρακτηριστικά  όπως προαναφέρθηκε στο σημείο 18 του σκεπτικού  στην εν λόγω απόφαση του , «ο νομοθέτης, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας ),  δεν κωλύεται, στα πλαίσια οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπως π.χ. μετατάξεις εκπαιδευτικών από την Δ.Ε. στην Π.Ε. ή και αντιστρόφως ), για την ορθολογική κατανομή του διδακτικού προσωπικού, χωρίς να δεσμεύεται κατ’ αρχήν από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τέλος το δικαστήριο λαμβάνοντας μάλιστα όλα τ’ ανωτέρω υπόψη αποφασίζει στο σημείο 19:

 «Επειδή, ενόψει την εν μέρει νίκης και εν μέρει ήττας των διαδίκων, το δικαστήριο συμψηφίζει μεταξύ τους τη δικαστική δαπάνη».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

 Σύμφωνα με τα  παραπάνω το Γ΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε.  δέχεται την αίτηση της 1ης των  αιτούντων  ( της Ο.Κ.Π.Ε. ), και της 13ης  των  αιτούντων (της Σ. Σ. του Α.), ως εχόντων έννομο συμφέρον και με την εν λόγω με αριθμό 3404/2017 απόφαση του   : 

 ΠΡΩΤΟ

ΑΚΥΡΩΝΕΙ

  1. ΑΚΥΡΩΝΕΙ εν μέρει τις 119655/Δ1/30.8.2013 (Γ΄986/3.9.2013),  148439/Δ1/11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 (Γ΄ 1186/2013), 14509/Δ1/ 3.2.2014, 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ΄ 175/2014), 39669/Δ1/17.3.2014 (Γ΄ 570/ 2014), 88895/Δ1/6.6.2014 (Γ΄ 714/2014) και 209304/Ε1/22.12.2014 (Γ΄ 1780/2014) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό μόνον κατά το μέρος που αφορούν μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. κοινών κλάδων με τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας ), δηλαδή σε θέσεις, στις οποίες και μόνον μπορούσαν να μετατεθούν προϋφιστάμενοι εκπαιδευτικοί των εν λόγω ειδικοτήτων στην Π.Ε., και όχι κατά το μέρος που αφορά σε μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε άλλους κλάδους και θέσεις για τους οποίους δεν υπήρχε ταύτιση.
  2. Η μοναδική πλημμέλεια που ανιχνεύεται στη διάρθρωση και υλοποίηση της εξαιρετικής διαδικασίας των επίμαχων μετατάξεων, που αποτελεί και τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΟ για τον οποίο αποφάσισε μερική ακύρωση των μετατάξεων το Σ.τ.Ε., εντοπίζεται σε ένα τυπικό σφάλμα, ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ,  οι πράξεις των μετατάξεων των λόγω ειδικοτήτων  έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΨΗ δηλαδή οφειλόμενης ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ενέργειας  από  την  τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την οποία, (παράληψη),  οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί και δεν γνώριζαν και δεν μπορούσαν να αποτρέψουν και  φυσικά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.
  3. Είναι γνωστό ότι η απόφαση Σ.τ.Ε. που εκδίδεται επί ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως είναι οριστική και επομένως δεν μπορεί να ανακληθεί, ακυρωθεί ή μεταβληθεί.

Η ακυρωτική απόφαση έχει αναδρομικά αποτελέσματα· η διοικητική πράξη που ακυρώθηκε κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε ποτέ.

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 95 §5 του Συντ. και 50 §4 του ΠΔ 18/1989, η ακύρωση της διοικητικής πράξης επαναφέρει την υπόθεση στο χρόνο έκδοσης της πράξης που έχει ακυρωθεί.

 

Η ακύρωση όμως διοικητικής πράξης – απόφασης  λόγω έλλειψης ουσιώδους τύπου, ( όπως στην προκειμένη  περίπτωση ), επιτρέπει στη Διοίκηση δηλαδή το ΥΠ.ΠΕ.Θ. να εξετάζει για δεύτερη φορά μια υπόθεση χωρίς να υφίσταται ουδεμία δέσμευση εκ μέρους του Δικαστηρίου  (διάβαζε Σ.τ.Ε.) ως προς τον τρόπο με τον οποίο το διοικητικό όργανο θα χειρισθεί στη συνέχεια την υπόθεση. Βλέπε, Μιχάλης Πικραμένος. Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 [σελ. 354].

Έτσι αν η διοικητικές πράξεις – αποφάσεις ακυρώθηκαν λόγω έλλειψης ουσιώδους τύπου, ( όπως αποφαίνεται η εν λόγω απόφαση του Σ.τ.Ε. ) :

 

Α. Η Διοίκηση δηλαδή το ΥΠ.ΠΕ.Θ. μπορεί να επανεκδώσει νέες πράξεις αποφάσεις με το ίδιο περιεχόμενο με τις μερικώς ακυρωθείσες, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία για την έλλειψη της οποίας ελέγχθηκε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, οι οποίες να διαφυλάσσουν τις θέσεις των μεταταγμένων εκπαιδευτικών οι μετατάξεις των οποίων ακυρώθηκαν.

 

Περαιτέρω, κάθε νέα πράξη ομοίου περιεχομένου με τις μερικώς ακυρωθείσες που τυχόν εκδίδει η Διοίκηση δηλαδή το ΥΠ.ΠΕ.Θ.  ανατρέχει αναγκαίως στο χρόνο εκείνο και διέπεται καταρχήν από το νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε τότε και όχι από το ισχύον κατά το χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες συμμόρφωσης προς την ακυρωτική απόφαση, (ΣτΕ 862/1992, 1385/1987 κ.ά), αλλά και  ΣτΕ 138/2009  όπου κρίθηκε ότι σε περίπτωση ακύρωσης σύνθετης διοικητικής ενέργειας η Διοίκηση επιλαμβανόμενη εκ νέου της υπόθεσης, πρέπει να κρίνει από το σημείο στο οποίο αναφέρεται η ακύρωση υπό το νομικό και πραγματικό καθεστώς του χρόνου έκδοσης της ακυρωθείσας πράξης.  Βλέπε, Μιχάλης Πικραμένος. Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 [σελ. 353].

Β. Η Διοίκηση δηλαδή το ΥΠ.ΠΕ.Θ. μπορεί να εκδώσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία να διαφυλάσσονται οι θέσεις και η υπηρεσιακή κατάσταση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών οι μετατάξεις των οποίων ακυρώθηκαν, ( λαμβανομένης υπόψη της παρόμοιας περίπτωσης των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ).

 

  1. Η παραπάνω αναφερθείσα μοναδική πλημμέλεια που ανιχνεύεται στη διάρθρωση και υλοποίηση της εξαιρετικής διαδικασίας των επίμαχων μετατάξεων, η οποία, τονίζεται, αποτελεί και τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΟ για τον οποίο αποφάσισε μερική ακύρωση των μετατάξεων το Σ.τ.Ε. και δύναται – καθώς υφίσταται νομική ευχέρεια προς τούτο με πολλαπλές επιλογές ως εκ του λόγου της μερικής ακύρωσης των μετατάξεων– και  πρέπει να θεραπευθεί  από την σημερινή ηγεσία του ΥΠ.ΠΕ.Θ. στα πλαίσια της  χρηστής διοίκησης  και της συνέχειας του κράτους, για λόγους που ανάγονται και στην εφαρμογή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος τη στιγμή που θίγονται δικαιώματα καλόπιστων τρίτων – όπως στην προκειμένη περίπτωση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών των οποίων ακυρώθηκε η μετάταξη τους για λόγο για τον οποίο δεν υπέχουν ευθύνη για παραλείψεις δηλαδή διαδικαστικών ενεργειών αποκλειστικής αρμοδιότητος της Διοίκησης εν προκειμένω του Υπουργείου Παιδείαςτηνστιγμή κατά την οποία  βάσει των μετατάξεων δημιουργήθηκαν πραγματικές καταστάσεις, (μετά από πέντε χρόνια), με ισχυρή επίδραση στη προσωπική και οικογενειακή ζωή των εν λόγω εκπαιδευτικών, οι οποίοι την έχουν ήδη προσαρμόσει  αποβλέποντας στη διατήρηση της νομίμως κτηθείσας θέσης τους, (όπως προκύπτει επί της ουσίας από την απόφαση του Σ.τ.Ε.) και η  ανατροπή τους συνεπάγεται υπέρμετρη αναστάτωσή της με δυσμενέστατες δραματικές συνέπειες.
  2. Θα πρέπει να τονιστεί τέλος ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση και με δεδομένο ότι η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ανεξάρτητη από αυτή των υποχρεωτικών μετατάξεων, (όπως αναφέρθηκε αναλυτικά παραπάνω), η μερική ακύρωση των μετατάξεων δεν συνεπάγεται την αναδρομική ικανοποίηση των αιτήσεων μεταθέσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν ικανοποιηθεί, ούτε εγγυάται τη μελλοντική ευόδωση ανάλογων αιτήσεών τους (ιδ. adhoc την υπ’ αρ. 1672/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), τυχόν  εκπορευόμενη από άλλης μορφής πιέσεις- αντίληψη της υποχρέωσης συμμόρφωσης στο διατακτικό της απόφασης, θα οδηγούσε σε μη ανεκτή, σφοδρή ανατροπή μίας παγιωθείσας κατάστασης, πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας εγνωσμένης νομιμότητας όπως αποφάνθηκε επί της ουσίας  με την απόφαση του το Γ΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε. εντοπίζοντας ΜΟΝΟ  ένα τυπικό σφάλμα, την ΠΑΡΑΛΗΨΗ δηλαδή οφειλόμενης ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ενέργειας  από  την  τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ

 ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ

  1. Τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με το καθεστώς του Ν. 4172 / 2013 σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ. διότι οι Υπουργικές Αποφάσεις  για τις μετατάξεις  θεωρεί το δικαστήριο, ( Γ΄ Τμήμα Σ.τ.Ε. ), ότι προσβάλλονται  με την Αίτηση Ακυρώσεως ΜΟΝΟ κατά το σκέλος που  καθορίζουν τον αριθμό των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως προκύπτει από τα εκτιθέμενα στο σημείο 8 του σκεπτικού :

«8.Εξάλλου, όπως συνάγεται από την υπό κρίση αίτηση, η (β΄ προσβαλλόμενη) 111967/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ., επίσης ενσωματωθείσα στην ως άνω 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του αυτού Υπουργού, προσβάλλεται μόνον κατά το μέρος που καθορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού».

  1. Τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών  από την Δ.Ε. στην Π.Ε.  των μη κοινών – νεοεισερχόμενων κλάδων  ( ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής ), για  τους οποίους  η 1η από τους αιτούντες Ο.Κ.Π.Ε.  και η 13η  από τους αιτούντες,  η Σ. Σ. του Α. ,  δεν είχαν ζητήσει με την Αίτηση Ακύρωσης τους την ακύρωση των υποχρεωτικών μετατάξεων τους  που πραγματοποιήθηκαν με το  καθεστώς του Ν. 4172 / 2013 όπως προκύπτει από τα εκτιθέμενα στο σημείο 11 του σκεπτικού :

«11. ……Όπως συνάγεται από την υπό κρίση αίτηση, με αυτή ζητείται                     η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, μόνον κατά το μέρος που αφορά μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. κοινών κλάδων με τους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) σε θέσεις, στις οποίες και μόνον μπορούσαν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και όχι κατά το μέρος που αφορά σε μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε άλλους κλάδους»

 

Στέλλα Λεονάρδου

Εκπαιδευτικός ΠΕ05


 

Ένα σχόλιο

  1. Με αλλα λογιΑ ακυρωνονται οι μεταταξεις των κοινων ειδικοτητων. Κι οι εκπαιδευτικοι που προσφευγουν δικαστικα δικαιωνοντΑι ως προς την ανιση μεταχειριση των κοινων ειδικοτητων. Απλα περασαν 5 χρονια μεχρι να τις ακυρωσουν μακρυα απο τις οικογενειες τους. Αυτους τους ανθρωπους ποιος νομος θα τους δωσει πισω ολα αυτα που εχασαν εδω και 5 χρονια αναρωτιεμαι..

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...