Home / Featured / 15 βουλευτές ζητούν παραχώρηση της χρήσης των μη λειτουργικών σχολείων από συγχωνεύσεις και καταργήσεις

15 βουλευτές ζητούν παραχώρηση της χρήσης των μη λειτουργικών σχολείων από συγχωνεύσεις και καταργήσεις

Δημοσιεύτηκε: 8:42 μμ Φεβρουάριος 24th, 2018  


15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν παραχώρηση χρήσης των μη λειτουργικών σχολείων:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
– Εσωτερικών
– Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Αλλαγή χρήσης μη λειτουργούντων σχολικών κτιρίων

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 1894/1990 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992, ορίζεται, ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά κτίρια για τα οποία έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής με τα οικόπεδα τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα.

Επίσης σύμφωνα με τις όμοιες της παρ. 16 του ανωτέρω άρθρου 5 του ίδιου ως άνω Νόμου όπως προστέθηκε με την όμοια του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2009/92 ορίζεται ότι όλα τα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στους Ο.Τ.Α. κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνονται με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνίσταται στην χρησιμοποίηση τους μόνο για την στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των οικείων νομαρχών. Σε περίπτωση δε που παύσει η λειτουργία των ως ανωτέρω σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου , η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου Ο.Τ.Α. και απόφαση του οικείου Νομάρχη.

Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και δη: α) του άρθρου 94 παρ. 4 περ. 24 , προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό τον τομέα στ΄ μεταξύ άλλων και η αρμοδιότητα καθορισμού κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους και β)του άρθρου 285 ορίζεται ότι από την έναρξη της ισχύος του (1-1-2011) καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του. Επίσης από τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 3 του Ν. 1566/85 ορίζεται ότι σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη (και ήδη του δημοτικού συμβουλίου κατ΄άρθρα 65 και 94 παρ. 4 περ. 24 του Ν. 3852/10), για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν συντρέχει κίνδυνος σοβαρών ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4182/13 ως «κοινωφελής σκοπός» ορίζεται κάθε εθνικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και γενικά επωφελής για την κοινωνία εν όλω ή εν μέρει σκοπός.
Τα τελευταία χρόνια στους αγροτικούς Δήμους του Νομού Χανίων, όπως και πανελλαδικά, έχουν αυξηθεί τα μη λειτουργούντα σχολικά κτίρια, ύστερα από τις αλλεπάλληλες καταργήσεις ή συγχωνεύσεις σχολείων, τα οποία, στην πλειοψηφία τους παραμένουν εγκαταλελειμμένα και υφίστανται την φθορά του χρόνου, ενώ οι τοπικοί Ο.Τ.Α αδυνατούν λόγω του υψηλού οικονομικού κόστους και της έλλειψης κονδυλίων να προβούν σε εργασίες συντήρησης τους. Την ίδια ώρα παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από πολιτιστικούς και εξωραϊστικούς συλλόγους, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αλλά και από ιδιώτες, οι οποίοι καταθέτουν αιτήματα στους Ο.Τ.Α. για αλλαγή χρήσης και παραχώρησης (δωρεάν ή με μίσθωση) των ανενεργών σχολικών κτιρίων προκειμένου να στεγάσουν δραστηριότητες ανάδειξης παραδοσιακού πολιτισμού και αναβίωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (διοργάνωση εκθέσεων και σεμιναρίων, πώληση παραδοσιακών προϊόντων μεταποίησης, ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας).

Στις προτάσεις που κατατίθενται περιλαμβάνεται ο όρος της ανάληψης υποχρέωσης της ανακαίνισης των κτιρίων, ιδίοις εξόδοις, αποκατάστασης της αρχικής τους μορφής, με σεβασμό και χωρίς αλλοίωση των αρχικών χαρακτηριστικών του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Οι παραπάνω προτάσεις ωστόσο προσκρούουν στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς και συγκεκριμένα στην ερμηνεία που γίνεται από τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα της έννοιας του «κοινωφελούς σκοπού» με την επισήμανση ότι «αυτός δεν θα πρέπει να αποβλέπει την επίτευξη κέρδους και ότι θα πρέπει να τείνει στην επιδίωξη εξυπηρέτησης όχι ορισμένου προσώπου ή ομάδας προσώπων αλλά του κοινού γενικά» (βλ. σχετική με αριθμ. 100/7-2-2017 απορριπτική απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κατά της 105/2016 απόφασης του Δήμου Καντάνου Σελίνου).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόκειται μάλλον για «στενή» ερμηνεία του νόμου, καθώς σε περίπτωση εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης των κτιρίων, προκύπτει κατά μείζονα λόγο «κοινή ωφέλεια» καθώς αυτή θα γίνει υπό τον όρο της διατήρησης του κτιρίου του διδακτηρίου με την μορφή που προσιδιάζει στον σκοπό που προορίζεται ενώ τα έσοδα από το μίσθιο θα μπορούσαν να διατεθούν από τους Δήμους σε ενέργειες και δραστηριότητες επωφελείς για την τοπική κοινωνία.

Επειδή όπως συνάγεται από τα παραπάνω, οι ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές εφαρμόζονται, περιορίζουν τις δυνατότητες που έχουν οι ΟΤΑ για συντήρηση και αξιοποίηση των μη λειτουργούντων σχολικών κτιρίων. Είναι ανάγκη επομένως να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία ούτως ώστε να προσδιοριστεί διασταλτικά η έννοια του «κοινωφελούς σκοπού» και να περιλαμβάνει την δυνατότητα παραχώρησης τους προς χρήση σε Συλλόγους, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ή και ιδιώτες οι οποίοι προτίθενται να αξιοποιήσουν τα κτίρια για πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς κι εν γένει κοινωφελείς σκοπούς, που θα συνάδουν με τον αρχικό προορισμό τους ως εκπαιδευτήρια.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν στο άμεσο μέλλον προκειμένου να τροποποιηθούν οι διατάξεις που προβλέπουν την παραχώρηση από τους οικείους Δήμους των μη λειτουργούντων σχολικών κτιρίων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παραχώρηση της χρήσης τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σεβαστός ο χαρακτήρας των κτιρίων, για φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς κι εν γένει κοινωφελείς σκοπούς, σε πολιτιστικά σωματεία, συλλογικούς φορείς ή σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βαγιωνάκη Ευαγγελία

Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Δρίτσας Θεόδωρος

Θελερίτη Μαρία

Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπαλωμενάκης Αντώνης

Πάλλης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...