Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 05/08/2021, 13:15


Home / Featured / Προκήρυξη ΜΠΣ που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς

Προκήρυξη ΜΠΣ που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύτηκε: 10:54 μμ Ιανουάριος 19th, 2018  


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις
Φυσικές Επιστήμες».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι τρία εξάμηνα, η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Αλεξανδρούπολη και είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του
ΠΜΣ προβλέπονται στo ΦΕΚ 3441/22-12-2014 (τροπ. 2669/10-12-2015 & 231/01-02-2017).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση masceduc@eled.duth.gr):
(1) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
(2) Αντίγραφα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων εξωτερικού).
(3) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δράση του υποψηφίου.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (Βαρύτητα κριτηρίων):
 Συνάφεια και βαθμός προπτυχιακών σπουδών
 Συνάφεια και βαθμός διπλωματικής/ πτυχιακής εργασίας
 Μεταπτυχιακές σπουδές
 Σχετική ερευνητική δραστηριότητα
 Σχετικές δημοσιεύσεις
 Σχετική επαγγελματική ή/ και επιμορφωτική εμπειρία
 Συνέντευξη αξιολόγησης γνώσεων σε δύο γνωστικά πεδία:
(α) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, (β) Διδακτική
Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται ως μόνιμοι στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αναφορικά με τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν όποιες πηγές κρίνουν κατάλληλες για καθένα από αυτά. Ωστόσο, μια ενδεικτική, σχετική βιβλιογραφία έχει ως εξής:
(α) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 Bryman, A. (2017). Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα: Gutenberg.
(β) Διδακτική Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
 Van de Walle, J.A., Lovin L. H., Karp K. S. & Bay – Williams J. M. (2017). Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο. Αθήνα: Τυπωθήτω/ Δαρδανός.
 Χαλκιά, Κ. (2011). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής, οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(1) Γνήσια αντίγραφα τίτλων σπουδών
(2) Αναλυτική βαθμολογία για τις προπτυχιακές σπουδές
(3) Συστατική επιστολή από άτομο που υποδεικνύει ο/η υποψήφιος/α, με το οποίο συνεργάστηκε στο πλαίσιο των σπουδών του/της ή άλλης επαγγελματικής/ ερευνητικής δραστηριότητας. Η σχετική επικοινωνία γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
(4) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης της αγγλικής γλώσσας (ΦΕΚ 458/30-12-2009, άρθρο 7). Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, εφόσον δεν είναι απόφοιτοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημίου.
(5) Αποδεικτικά τυχόν ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας συναφούς προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.
(6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
(7) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ότι ο/η υποψήφιος/α δεν παρακολουθεί ταυτόχρονα άλλο ΠΜΣ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Παρασκευή 30/7 ανοίγουν τα ραντεβού εμβολιασμού για τους μαθητές 12-15 ετών

Τυχόν αδυναμία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο ακύρωσης της εισδοχής του υποψηφίου και αντικατάστασής του/της από επιλαχόντα/ουσα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν περατώσει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών και διαθέτουν σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Τα δίδακτρα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται σε 3.000 ευρώ, από τα οποία 1.500 καταβάλλονται κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή, Σάββατο και σε ορισμένες περιπτώσεις και Κυριακή.

Επικοινωνία
Διεύθυνση αλληλογραφίας: ΠΤΔΕ/ΔΠΘ, Γραμματεία Τομέα Θετικών Επιστημών (κ. Παπαντή), νέο κτίριο, Γραφείο 33 68100 Ν. Χηλή, Αλεξανδρούπολη. Τηλ. 25510-30033, Fax 25510-30033.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: masceduc@eled.duth.gr
Σημαντικές ημερομηνίες
Αιτήσεις: 15 Ιανουαρίου 2018 – 16 Φεβρουαρίου 2018.
Συνέντευξη: 20-23 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση κατάστασης επιτυχόντων (με σειρά κατάταξης):
Τελευταίο πενθήμερο Φεβρουαρίου 2018.
Εγγραφή και Έναρξη μαθημάτων: Πρώτο δεκαπενθήμερο Μαρτίου 2018.

Περισσότερα


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται ως μόνιμοι στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε συνέχεια του από 2/8/2021 σχετικού δελτίου τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ...