Προκήρυξη για πρόσληψη 3 νηπιαγωγών

Δημοσιεύτηκε:

8:39 μμ Ιανουάριος 10th, 2018

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (μερικής απασχόλησης) για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δημοτικού Νομικού Προσώπου, που εδρεύει στο Βελεστίνο Μαγνησίας, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού 3 (Τριών) ατόμων, για την εξής ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό – Νηπιαγωγοί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

1.       Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας (Σε περίπτωση προσκόμισης τίτλου της αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ).

2.      Προϋπηρεσία    στην    δημιουργική απασχόληση

παιδιών και νηπίων.

3.      Προϋπηρεσία στον Φορέα.

4.      Ειδικά πρόσθετα προσόντα (Γνώση Η/Υ, Ξένες γλώσσες κλπ.)

5.      Εντοπιότητα

6.      Ανεργία

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι η προϋπηρεσία στον Φορέα προστίθεται αθροιστικά.

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε.

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
Τίτλοι σπουδών: Βασικές σπουδές 25%
Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 10%
Προϋπηρεσία στον Φορέα (ΚΔΑΠ) 35%
Ειδικά πρόσθετα προσόντα 10%
Εντοπιότητα 15%
Κοινωνικά κριτήρια: Χρόνος ανεργίας 5%

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Βαθμολόγηση τυπικών και ειδικών προσόντων Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια
 

Τίτλοι σπουδών

Βασικός Τίτλος Σπουδών (συναφείς με την ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη)  

25 μόρια

Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο Διδακτική προϋπηρεσία έως 1 έτος 5 μόρια
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο Διδακτική προϋπηρεσία από 1 έτος έως 3 έτη (προστίθενται) 2 μόρια
Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο Διδακτική προϋπηρεσία άνω των 3 ετών (προστίθενται) 3 μόρια
Προϋπηρεσία στον φορέα Έως 1 έτος 15 μόρια
Προϋπηρεσία στον φορέα Από 1 έτος έως 3 έτη (προστίθενται) 10 μόρια
Προϋπηρεσία στον φορέα Άνω των 3 ετών (προστίθενται) 10 μόρια
 

Ειδικά πρόσθετα προσόντα

Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά & Γερμανικά) & Γνώση Η/Υ 10 μόρια
 

Εντοπιότητα

Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου

αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν.3463/2006.

 

15 μόρια

 

Κοινωνικά κριτήρια

 

Χρόνος ανεργίας

5 μόρια

(από 2,5 μόρια για κάθε συμπληρωμένο 6μηνο)

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος (άρθρο 13 του Ν.3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βάσει του άρθρου 279 του Ν.3463/2006.
 7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται:
  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
  • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
 • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δομών του Νομικού Προσώπου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία:

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία αυτού, στο Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου (ισόγεια αίθουσα) – Πεζόδρομος Βελεστίνου – ΤΚ 37500, τηλέφωνο 24253-50213 – αρμόδιοι Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος και Μάρθα Δημ. Γκουγιάννου, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα

(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του Νομού Μαγνησίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη μαζί με το έντυπο αίτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από 3μελής επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Η επιτροπή θα συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ.1 περ. θ.) του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ.1 του Ν.3463/2006.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αξιολόγηση διευθυντών-υποδιευθυντών από τους εκπαιδευτικούς με ανώνυμα ερωτηματολόγια
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τι αλλαγές έχουμε για την ώρα σίτισης-χαλάρωσης στα Δημοτικά

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu  Αλλαγές έχουμε στο ΠΔ 79/2017 καθώς στο νομοσχέδιο για τις ...

Μοιράσου!