Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 27/05/2020, 03:46


Home / Featured / Το ΦΕΚ του διορισμού 28 εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας

Το ΦΕΚ του διορισμού 28 εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 9:01 μμ Δεκέμβριος 22nd, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Με την 219117/Ε1/13.12.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α΄), των άρθρων 12, 14 και 15 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄), του άρθρου 39 παρ. 1 και 2 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4.9.2009 τ.Α΄), των άρθρων 1, 4 και 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ.Α΄), του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/2.12.2016 τ.Α΄), την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/308Α/20548/1.8.2008 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. και την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18.5.2016 (ΑΔΑ:6ΡΩΘ465ΦΘΕ-3ΛΘ) – (ΦΕΚ 1411/2016 τ.Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζονται 2 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, 4 κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, 3 κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας, 1 κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής και 4 κλάδου ΠΕ19 – Πληροφορικής σε θέσεις μόνιμων
εκπαιδευτικών στις περιοχές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες, κατά περίπτωση, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τίθενται στη διάθεση των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου και θα τοποθετηθούν βάσει των οικείων διατάξεων σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής.

Όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους εκτός αν αυτά υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 9420/14.12.2017).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Με την 221123/Ε2/15.12.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, των παρ. 14 και 20 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύουν, της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), όπως ισχύουν, των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), των άρθρων 1, 4 και 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύουν, τις αριθμ. 1034/28.8.2017, 1035/28.8.2017, 1052/30.8.2017, 1053/30.8.2017 και 1192/3.10.2017 αποφάσεις τμημάτων του ΑΣΕΠ περί διάθεσης επιτυχόντων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού έτους 2008 για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων διοριστέων, την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/308Α/20548/1.8.2008 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 33/2006 Π.Υ.Σ. και την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18.5.2016 (Β΄ 1411) απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί των κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ12.01(02), ΠΕ13, ΠΕ17.01, ΠΕ18.02(03), ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ32, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, στις περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, κατά περίπτωση, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο επίκεντρο της συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Προεδρείο και εκπροσώπους του ΙΕΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με τις αριθμ. 219117/Ε1/13.12.2017 (ΑΔΑ:

) και 221123/Ε2/15.12.2017 (ΑΔΑ: 
) υπουργικές αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1337 τ. Γ΄ στις 21.12.2017, διορίζονται συμπληρωματικά, σε θέσεις μονίμων, 14 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και 14εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, κλάδων/ειδικοτήτωνΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ17.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32 και ΠΕ60.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω υ.α., οι διορισθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, από σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018.

Όσοι/ες εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης, ως προσωρινοί/νές αναπληρωτές/τριες πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διανομή συγγραμμάτων κατ’ οίκον, έγκαιρα και διπλασιασμός ηλεκτρονικών συγγραμμάτων σε σχέση με πέρυσι

Διανομή συγγραμμάτων κατ’ οίκον, έγκαιρα και διπλασιασμός ηλεκτρονικών συγγραμμάτων σε σχέση με ...