Home / HEADER-NEWS / Προσλήψεις παιδαγωγών στη Θεσσαλονίκη

Προσλήψεις παιδαγωγών στη Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύτηκε: 9:00 μμ Νοέμβριος 2nd, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  ανακοινώνει  την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων, δύο(2) πλήρους απασχόλησης και ένα (1) μερικής απασχόλησης, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣEΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Π.Ε Παιδαγωγών (πλήρους απασχόλησης – 8ωρη 5μερη απασχόληση Δευτέρα – Παρασκευή )  

01

 

2

Από την

υπογραφή της σύμβασης και έως

31/8/2018 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ

1.Τίτλοι Σπουδών: Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) ΟΤΑ.

Π.Ε Παιδαγωγών (μερική απασχόληση – 4ωρη 5μερη απασχόληση Δευτέρα – Παρασκευή )  

02

 

1

Από την

υπογραφή της σύμβασης και έως

31/8/2018 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ

1.Τίτλοι Σπουδών: Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) ΟΤΑ.

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Η προϋπηρεσία στο αντικείμενο μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Τίτλοι σπουδών 25

μόρια

Μεταπτυχιακός τίτλος 15

μορια

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία Έως 24 μόρια
Ανεργία Έως 24 μόρια
Πολύτεκνοι 10

μόρια

Μονογονεική οικογένεια 10

μόρια

Συνέντευξη: Λαμβάνονται υπόψη η παιδαγωγική προσέγγιση, η μέθοδος διδασκαλίας και η προσωπικότητα του υποψηφίου Έως 15 μόρια

 

ΕΙΔΙΚΕΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Κάθε μήνας ανεργίας μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια / μήνα, με ανώτατο υπολογιζόμενο χρόνο μοριοδοτούμενης ανεργίας τους δώδεκα μήνες.
 2. Κάθε έτος αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας στο αντικείμενο μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια

/ μήνα, με ανώτατο χρόνο μοριοδοτούμενης προϋπηρεσίας το ένα (1) έτος .

 1. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ακεραίας μονάδος μοριοδότησης (μήνας, έτος) οι μήνες και τα έτη στρογγυλοποιούνται, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ της αντίστοιχης μονάδας μέτρησης, υπέρ του υποψηφίου.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο.
 3. Μετά το πέρας της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα έχουν συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό, με την υπ΄αριθμόν 7/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι   ενδιαφερόμενοι   υποχρεούνται να  προσκομίσουν      την αίτηση τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε κλειστούς φακέλους:

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη όπου να αναφέρεται ξεκάθαρα το αντικείμενο και ο κωδικός της θέσης.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από βεβαιώσεις του αντίστοιχου οικείου ασφαλιστικού φορέα. Ως προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) ΟΤΑ Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
 5. Πρόσφατο σημείωμα εκπαιδευτικής/επαγγελματικής δραστηριότητας (Βιογραφικό σημείωμα).
 6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
  • Ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δικαστική αντίληψη και

 

 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής.
 1. Οτιδήποτε αναφέρεται ως μοριοδοτούμενο πρέπει να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αναλυτικότερα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό    πολυτεκνικής   ιδιότητας   (ΑΣΠΕ),   για   την απόδειξη     της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα της μονογονεικής οικογένειας.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της επιχείρησης. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία , η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νση: K.Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311821722 κα. Παπαδοπούλου Άννα & τηλ. 2311821723 κα Ζ.Χατζηαντωνίου) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, περίληψή της θα δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες του Νομού και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Επιχείρησης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...