Κυριακή, 25/07/2021, 11:46


Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη που ενδιαφέρει δασκάλους και πτυχιούχους φυσικής αγωγής

Προκήρυξη που ενδιαφέρει δασκάλους και πτυχιούχους φυσικής αγωγής

Δημοσιεύτηκε: 12:19 μμ Νοέμβριος 25th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6ωρης απασχόλησης, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες που προέκυψαν στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. Αστακού & Κανδήλας) εξαιτίας του μεγάλου αριθμού παιδιών για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις για το έτος 2017-2018 και εγκρίθηκαν και έως ότου ολοκληρωθεί η πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6ωρη απασχόληση, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες που προέκυψαν στα Κ.Δ.Α.Π. Κανδήλας και Αστακού:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Ειδικότητα  Υπηρεσία  Έδρα υπηρεσίας  Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου-Κ.Δ.Α.Π. Κανδήλας  Κανδήλα  2 μήνες  1
 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου-Κ.Δ.Α.Π. Αστακού  Αστακός  2 μήνες  1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
    ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κτήση πριν το 1991) (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), ή Επιστημών της Αγωγής – Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

Πρόσθετο προσόν για τους ανωτέρω κλάδους που αφορά σε τίτλους αλλοδαπής.

Για τους υποψήφιους Έλληνες, το γένος ή την υπηκοότητα, με αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα και Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης για τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου. Για όσους υποβλήθηκαν στη διαδικασία των εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης μόνο για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31.7.1995 απαιτείται Βεβαίωση παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε παιδαγωγικό τμήμα ελληνικού Πανεπιστημίου.

Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων των κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους υποψήφιους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι παλινόστησαν από 1.1.1981 απαιτείται πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυράνε καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

 

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή οδός Αστακού, Τ.Κ. 30006), υπόψιν κας Κουντούρη Παρασκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-14:00, εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών (έως και 1/12/2017), από την ανάρτηση της παρούσας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα :

 

 1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
 2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 / 86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο φορέα μέσα στο 12μηνο.
 7. Ακριβές αντίγραφα των σχετικών αδειών (όπου απαιτείται).
 8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ξηρομέρου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...