Τελευταία Νέα

Saturday, 02/24/18, 00:11Προκήρυξη για την πρόσληψη νηπιαγωγών

Δημοσιεύτηκε:

4:07 μμ Νοεμβρίου 28th, 2017

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, και ωροµίσθια αποζηµίωση συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος της

∆ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στα Γρεβενά, για το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) ∆ήµου Γρεβενών και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης  

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

 

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός ατόµων
 

 

101

∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.)

(Για τη στελέχωση της δοµής Κ∆ΑΠ Γρεβενών)

 

 

Γρεβενά

 

 

ΠΕ Νηπιαγωγών

(ωροµίσθιος)

 

 

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-07-

2018

 

 

2

 

 

102

∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.)

(Για τη στελέχωση της δοµής Κ∆ΑΠ Γρεβενών)

 

 

Γρεβενά

 

∆Ε Εκπαιδευτών Μοντέρνου Χορού (ωροµίσθιος)

 

 

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-07-

2018

 

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριο Εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της Ηµεδαπής ή ισότιµο της Αλλοδαπής και β) Πτυχίο ή δίπλωµα ή Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένης σχολής χορού της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε εξειδίκευση στο µοντέρνο χορό.

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (∆.Ε.Κ.Ε.Γ.) Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη (Πρώην Κτίριο ΕΟΜΜΕΧ) Τ.Κ. 51100 –Γρεβενά, υπόψη κ. Γεωργίου Κουλουκτσή (τηλ. επικοινωνίας: 24620 83674) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Γρεβενών, ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας , στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Γρεβενών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (§10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

Από: 01/12/2017 έως 11/12/2017 .

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Κατόπιν εορτής και μετά από έγγραφη διαμαρτυρία προσκλήθηκε και η ΔΟΕ στην συνάντηση για την προσχολική αγωγή
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών του ΔΠΘ

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκριτική απόφαση  του Προγράμματος ...

Μοιράσου!