Home / Featured / Προκήρυξη διαγωνισμού για 333 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προκήρυξη διαγωνισμού για 333 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημοσιεύτηκε: 8:52 μμ Νοέμβριος 10th, 2017  


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΫ

EPSO/AST-SC/06/17

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΣ / ΒΟΗΘΟΊ ΓΡΑΦΕΊΟΥ (SC 1 ΚΑΙ SC 2)

(2017/C 377 A/01)

Προθεσμία εγγραφής: 12 Δεκεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « γραμματείς/βοηθούς γραφείου » (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

ΒΑΘΜΌς SC 1: 210

ΒΑΘΜΌς SC 2: 123

Σημειωτέον ότι η πρόσληψη στον βαθμό SC 2 θα γίνει ως επί το πλείστον από τα θεσμικά όργανα που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο.

Η παρούσα προκήρυξη γενικού διαγωνισμού αφορά δύο βαθμούς. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής μόνο για τον έναν βαθμό. Η επιλογή σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

Υποψήφιοι για τον βαθμό SC 2: κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να μεταφέρει την υποψηφιότητά σας στον βαθμό SC 1, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

έχετε επιτύχει μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες για τον βαθμό SC 2 στις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (βλέπε σημείο 2) στην ενότητα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»), και

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην αίτησή σας, δεν πληροίτε τους όρους συμμετοχής για τον βαθμό SC 2 αλλά πληροίτε τους όρους συμμετοχής για τον βαθμό SC 1, και

κατά την υποβολή της αίτησής σας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για μεταφορά στον βαθμό SC 1, και

επίσης επιτύχατε μία από τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες στις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον βαθμό SC 1.

Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθείτε υποψήφιος για τον βαθμό SC 1 για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

Η μεταφορά της υποψηφιότητας θα γίνει πριν αποσταλούν οι προσκλήσεις για τις δοκιμασίες αξιολόγησης και βάσει των στοιχείων που δηλώσατε στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς σας. Οι υποψήφιοι των οποίων η βαθμολογία υπολείπεται του ορίου που έχει τεθεί για τις υψηλότερες βαθμολογίες στον διαγωνισμό SC 2 δεν θα ληφθούν υπόψη για μεταφορά στον βαθμό SC 1.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ομάδα καθηκόντων AST-SC εκτελούν εργασίες γραφείου και γραμματείας, διαχείριση γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα που απαιτούν έναν ορισμένο βαθμό αυτονομίας.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από 2 τμήματα, έκαστο των οποίων έχει δική του προθεσμία, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Κατά την επικύρωση του πρώτου τμήματος της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς τους , οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους όρους:

1)    Γενικοί όροι:

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ

Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των μελλοντικών καθηκόντων τους

2)    Ειδικοί όροι — γλώσσες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ , τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσεςhttps://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr.

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

Γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για κάποιες από τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για το δεύτερο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας, για άλλες δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τη φάση αξιολόγησης και την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, η EPSO προτίθεται να προτείνει ως γλώσσα 2 τις 5 γλώσσες που δηλώνονται συχνότερα από τους υποψηφίους σε επίπεδο B2 ή ανώτερο, στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών όπως περιγράφονται κατωτέρω .

Γιατί πρέπει να επιλέξω τη γλώσσα 2 από περιορισμένο αριθμό γλωσσών;

Για πρακτικούς και οργανωτικούς λόγους, δεν είναι εφικτό να προταθούν δοκιμασίες σε 24 γλώσσες σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Ειδικότερα η μεθοδολογία της φάσης αξιολόγησης προϋποθέτει ότι οι υποψήφιοι αξιολογούνται από μια κοινή επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από περιορισμένο αριθμό μελών, προκειμένου να εξασφαλισθεί ίση μεταχείριση.

Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων κατά τη σύγκριση των υποψηφίων και τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητάς τους, η EPSO και η εξεταστική επιτροπή θα εργαστούν σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας.

Τέλος, οι προσπάθειες και οι πόροι που απαιτούνται για κάθε επιπλέον γλώσσα θα πρέπει να είναι ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον υποψηφίων που θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για τον διαγωνισμό εάν είχε προταθεί μια επιπρόσθετη γλώσσα.

Για τους λόγους αυτούς, η EPSO και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν ότι ως γλώσσα 2 μπορούν να προσφερθούν μέχρι 5 γλώσσες κατ’ ανώτατο όριο.

Για τους ίδιους λόγους, είναι εύλογος ο περιορισμός της γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση και των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας, στη γλώσσα 2 που επέλεξε κάθε υποψήφιος.

Πώς καθορίστηκαν οι γλώσσες που πρέπει να επιλεγούν ως γλώσσα 2;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ απαιτούν από τους νεοπροσληφθέντες να είναι αμέσως ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία με ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων τους, φορέων και συμπολιτών τους. Διαφορετικά, θα μπορούσε να διαταραχθεί σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων.

Προκειμένου να συμπεριληφθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αιτούντων που κατέχουν μία από τις πέντε γλώσσες επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω, οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ τις οποίες γνωρίζουν στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο. Η EPSO στη συνέχεια θα συγκεντρώσει όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητας που έχουν επικυρωθεί έως την πρώτη προθεσμία, προκειμένου να κατατάξει κατά φθίνουσα σειρά τις γλώσσες που έχουν δηλωθεί σε επίπεδο B2 ή ανώτερο και να τις συγκρίνει με τις ανάγκες των υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη αντιστοίχηση. Οι 5 γλώσσες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η φάση αξιολόγησης (γλώσσα 2) θα προσδιοριστούν βάσει των ανωτέρω από την EPSO, ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, και θα σας ανακοινωθούν λίγο μετά την προθεσμία εγγραφής .

3)    Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα:

Βαθμοί SC 1 και SC 2

Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και συνδεόμενες άμεσα με τη φύση των καθηκόντων

ή

Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα συνδεόμενη άμεσα με τη φύση των καθηκόντων

ή

Επαγγελματική κατάρτιση (ισοδύναμη με το επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων — http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους ακολουθούμενη από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα . Τόσο η εκπαίδευση όσο και η πείρα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.

ΣΗΜ.: Τα έτη επαγγελματικής πείρας που αναφέρονται ανωτέρω δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό ετών επαγγελματικής πείρας που απαιτούνται κατωτέρω.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III για παραδείγματα ελάχιστων τίτλων σπουδών

Πρόσθετη επαγγελματική πείρα:

—   Μόνο για τον βαθμό SC 2

Τουλάχιστον τετραετής πρόσθετη επαγγελματική πείρα συνδεόμενη άμεσα με τη φύση των καθηκόντων.

Η εν λόγω επαγγελματική πείρα λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών και/ή της επαγγελματικής πείρας που απαιτούνται για την πρόσβαση στον διαγωνισμό (βλέπε βαθμούς SC 1 και SC 2 ανωτέρω).

Περισσότερα


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...