Τελευταία Νέα

Κυριακή, 24/10/2021, 09:25


Home / HEADER-NEWS / Τι αναφέρεται στην ενότητα Παιδεία και Έρευνα στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τι αναφέρεται στην ενότητα Παιδεία και Έρευνα στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε: 11:30 μμ Νοέμβριος 24th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2016. Παραθέτουμε τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ που σχετίζονται με την εκπαίδευση:

…Ακόμη, η Αρχή απέρριψε κατά πλειοψηφία προσφυγή εκπαιδευτικού, με την οποία κατήγγειλε παράνομη διαβίβαση πειθαρχικού του φακέλου από την υπηρεσία, στην οποία εργαζόταν το χρονικό διάστημα που έλαβε χώρα το πειθαρχικό αδίκημα, προς την υπηρεσία στην οποία εργαζόταν τον κρίσιμο χρόνο της διαβίβασης των επίμαχων εγγράφων. Ειδικότερα, η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η εν λόγω διαβίβαση έγινε μεταξύ υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο του ιδίου υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας, με το σκεπτικό ότι υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το ίδιο το Υπουργείο και όχι οι σχολικές μονάδες (απόφαση 28/2016).

Παιδεία και έρευνα

Υπό τη θεματική αυτή η Αρχή εξέτασε υποθέσεις καταγγελιών, ερωτημάτων και αιτήσεων χορήγησης αδείας, στις οποίες εμπλέκονται εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και το Υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, κατόπιν προσφυγής αποφοιτήσαντος από ιδιωτικό σχολείο μαθητή, ότι η Διοίκηση του σχολείου δεν του χορηγεί στοιχεία σχετικά με τις επιβληθείσες πειθαρχικές κυρώσεις, συνεπεία των οποίων το Συμβούλιο καθηγητών υποβάθμισε τη διαγωγή του από «κοσμιωτάτη» σε «κοσμία», η Αρχή έκρινε ότι επειδή ο προσφεύγων έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της θεώρησης εκ μέρους της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του απολυτηρίου του προσφεύγοντος από το σχολείο, το οποίο περιέχει τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του
ως κοσμίας αντί κοσμιωτάτης, ως και της παραλείψεως της Διοίκησης να επιτύχει τη διόρθωση του ανωτέρω χαρακτηρισμού, ενόψει της εκκρεμοδικίας των ανωτέρω θεμάτων παρέλκει η έκδοση αποφάσεως από την Αρχή, η οποία εξάλλου προκειμένου περί προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων δεν δύναται να επιβάλλει τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων (απόφαση 54/2016).

Ακόμη, κατόπιν ερωτήματος της Δ/νσης σχολείου εάν επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του ν. 2472/1997 να χορηγηθούν σε αιτούντα γονέα αντίγραφα του Βιβλίου Σχολικής Ζωής σχετικά με τα ανήλικα τέκνα του, η Αρχή με σχετικό έγγραφό της προς τη Δ/νση του σχολείου απάντησε ότι:

α) ο αιτών γονέας, ως ασκών τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων του (άρ. 128 και 1510 ΑΚ) έχει καταρχήν το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του ν. 2472/1997 στα στοιχεία που αναφέρονται στα ανήλικα τέκνα του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από δικαστική απόφαση (π.χ. απόφαση που ορίζει ως ασκούντα τη γονική μέριμνα τον άλλο γονέα, απόφαση απαγόρευσης επικοινωνίας με το παιδί, κ.λπ.), η δε Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να ικανοποιήσει το δικαίωμα αυτό,

β) στο ανωτέρω δικαίωμα περιλαμβάνονται και προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων που τυχόν αναφέρονται στα ως άνω αιτούμενα έγγραφα και που συνδέονται άμεσα με τα περιγραφόμενα στο βιβλίο σχολικής ζωής αναφερόμενα συμβάντα (π.χ. όνομα δασκάλου ενώπιον του οποίου έγινε η αναφορά από τους ανήλικους μαθητές ή αναφερόμενο από τους μαθητές πρόσωπο), και γ) εάν
μεταξύ των αιτουμένων στοιχείων περιλαμβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, η Δ/νση του σχολείου μπορεί να προβεί σε ανωνυμοποίηση με απαλοιφή των ονομάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ή σε απαλοιφή των ευαίσθητων δεδομένων, εφόσον το αίτημα του ενδιαφερομένου δεν συνδέεται με τη γνώση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι από τα
χορηγούμενα έγγραφα δεν αποκαλύπτονται άμεσα ή έμμεσα πληροφορίες για συγκεκριμένα και προσδιορίσιμα υποκείμενα δεδομένων, σε διαφορετική περίπτωση (μη ανωνυμοποιήσεως) απαιτείται η προηγούμενη άδεια της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2472/1997 (Γ/ΕΞ/7556-1/07.12.2016).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Μετεγγραφές 2021: Από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Περαιτέρω, η Αρχή ενημερώθηκε από πολίτη ότι αρχείο EXCEL με προσωπικά δεδομένα υποψηφίων μαθητών ενός σχολείου ήταν διαθέσιμο διαδικτυακά μέσω σχετικού συνδέσμου (link) στην ιστοσελίδα του σχολείου. Το σχολείο δήλωσε ότι το εν λόγω αρχείο αναρτήθηκε εκ παραδρομής στην ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, όταν έγινε αντιληπτό το σφάλμα, η ανάρτηση/άρθρο που περιείχε το αρχείο αποσύρθηκε. Κατόπιν τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του περιστατικού και τη σχετική καθυστέρηση στην αντίδραση του υπευθύνου επεξεργασίας, αφότου ο τελευταίος πληροφορήθηκε το συμβάν, η Αρχή συνέστησε (Γ/ΕΞ/542-1/08-03-2016) να λαμβάνονται στο μέλλον τα πλέον ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 10 του ν. 2472/1997). Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό ανάρτησης προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του χωρίς να δικαιολογείται η δημόσια πρόσβαση σε αυτά, αλλά παράλληλα να διαθέτει σχετική διαδικασία για την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα, η Αρχή χορήγησε άδεια λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ και δ’ του ν. 2472/1997 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τους εξής όρους: α) δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία των υποτρόφων να τηρούνται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία είτε για την τεκμηρίωση της ένταξης σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. ΑΜΕΑ) είτε για την τεκμηρίωση από τον ίδιο τον υπότροφο της απαλλαγής από την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών ή σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων υποτρόφων για την απόδειξη ότι δεν πάσχουν από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, β) δεδομένα που σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια των υποτρόφων να διατηρούνται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για την ασφαλιστική κάλυψη υποτρόφων ή για την απόδειξη ότι οι υποψήφιοι υπότροφοι δεν εργάζονται, και γ) δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο προκηρύξεων να διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης ή πιθανής άλλης απαίτησης του ΙΚΥ από τον υπότροφο. Εφεξής θα πρέπει να αναζητείται βεβαίωση ότι ο υποψήφιος υπότροφος δεν έχει καταδικασθεί για συγκεκριμένα αδικήματα, που σχετίζονται με τη χρηστότητα και το ήθος, τα οποία να ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη (ΓΝ/ΕΞ/438-1/10.11.2016).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Μάρτιο - Απρίλιο οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις Αστυνομικές Σχολές

Επίσης, η Αρχή χορήγησε άδεια λειτουργίας αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε εταιρεία για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων τα οποία περιέχονται εντός κειμένων δικαστικών αποφάσεων. Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι η δημιουργία και διαχείριση βάσης νομικών δεδομένων με σκοπό την παροχή άμεσης επιστημονικής νομικής πληροφόρησης αναφορικά με θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης, για λόγους επιστημονικής έρευνας. Ως όρος της εν λόγω άδειας τέθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν επιτρέπεται η καθολική πρόσβαση στο σύνολο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσω απομακρυσμένης διαδικτυακής σύνδεσης (ΓΝ/ ΕΞ/358/16.02.2016).

Ακόμη, η Αρχή χορήγησε άδεια λειτουργίας αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε καθηγητή πανεπιστημίου, να συλλέξει δηλαδή και να επεξεργαστεί ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική/εθνική προέλευση και τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις εφήβων και νέων συμμετεχόντων σε επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο του έργου «Συνδιαμορφώνοντας Ενεργούς Πολίτες με τους Νέους της Ευρώπης: Πολιτικές, Πρακτικές, Προκλήσεις και Λύσεις (Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020)». Η μελέτη στοχεύει στη συλλογή διαχρονικών δεδομένων από εφήβους και νέους ενήλικες με σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που διευκολύνουν ή παρακωλύουν τη διαμόρφωση ενεργητικής πολιτικής συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (ΓΝ/ΕΞ/1333-1/04.11.2016).

Τέλος, κατόπιν σχετικού ερωτήματος ερευνητή εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα (όνομα, ηλικία, τυχόν δεύτερο ή τρίτο γάμο, επάγγελμα, προσωνύμια) των κατοίκων του χωριού από το οποίο κατάγεται σε βιβλίο, που θα επιτρέπει στους απογόνους τους να αναζητούν τις ρίζες τους, η Αρχή έκρινε ότι η συλλογή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς και η αναφορά τους σε βιβλίο δικαιολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. στ’ του ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του ιδίου νόμου, υπό την προϋπόθεση να προηγηθεί γνωστοποίηση τήρησης του εν λόγω αρχείου στην Αρχή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ερευνητή και ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη συγκεκριμένη επεξεργασία (απόφαση 50/2016).


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μετεγγραφές 2021: Από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου ...