Home / HEADER-NEWS / 25 θέσεις πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής με 8μηνες συμβάσεις σε Δήμο

25 θέσεις πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής με 8μηνες συμβάσεις σε Δήμο

Δημοσιεύτηκε: 9:51 μμ Νοέμβριος 14th, 2017  


Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικού Αθλητισμού  Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, για τις εξής ειδικότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ–ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

17

Έως8 μήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος ΕπιστήμηςΦυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

2

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ (χωρίς προϋπηρεσία)

05

Έως8 μήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος ΕπιστήμηςΦυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

3

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Ειδική Αγωγή

01

Έως8 μήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος ΕπιστήμηςΦυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής,

με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Κολύμβηση

02

Έως8 μήνες

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος ΕπιστήμηςΦυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
 2. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή  ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις (μοριοδοτείται μόνο η προϋπηρεσία σε ΠΑγΟ η οποία θα αναγράφεται στις βεβαιώσεις με αριθμό ωρών ανά εβδομάδα ή ανά μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προϋπηρεσία δεν θα μοριοδοτείται), ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την  Επιθεώρηση Εργασίας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
  1. Α. Τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. Αποδέχομαι να απασχοληθώ σύμφωνα σε όποια Δημοτική ενότητα (Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου) μου υποδειχθεί και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα υλοποιήσει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ κατά το έτος 2017-2018, σύμφωνα με το ωράριο υλοποίησης των προγραμμάτων πρωινή  η απογευματινή ώρα.
  2. Δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 9. Αν επιλεγώ για τις θέσεις εκμάθησης Κολύμβησης θα καλύψω εντός και εκτός της πισίνας τις ανάγκες που θα προκύψουν από το πρόγραμμα σύμφωνα με το  πρόγραμμα που θα υποδειχθεί από τον οργανισμό.
 10. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 11.   Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου  ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύµφωνα την Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β’/17.06.2016) Υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»

Τυπικά προσόντα:

Βασικό πτυχίο : βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 μονάδες – διδακτορικό : 1 μονάδα) Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδών. Απαγορεύεται  αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία: ( Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 50 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ.μηνών Χ  ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120).

Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες)

Τέκνο  πολύτεκνης οικογένειας (βαθμολογείτε με 0,5 μονάδες)

Ανήλικα τέκνα (0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο)

Μονογονεϊκή οικογένεια : (0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του). Βαθμολογείται ο

υποψήφιος που έχει την γονική μέριμνα.  Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.  Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα:

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για το ποσοστό 20% των θέσεων  δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.

Επιλογή -Ανάρτηση                   πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 201/2017 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών  στα  γραφεία  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ,  από  την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία       και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (www.dopafmai.gr), την Ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  (www.heraklion.gr) και να  υποβάλλουν  αίτηση  στο  Γραφείο  ΔΟΠΑΦΜΑΗ    Δ/νση:  Μ. Παπαδοπούλου 4,  Τ.Κ.: 712.02, Ηρακλειο, Κρήτης, Τηλ.: 2810 300.100  – 300.090, FAX: 2810 287 600. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται κατά τις ώρες 9:00΄- 13:00΄.

Η  παρούσα  δημοσιεύεται  σε  (2)  εφημερίδες  του Ηρακλείου και στον  Πίνακα  Ανακοινώσεων  του ΔΟΠΑΦΑΜΗ.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...