Δευτέρα, 26/07/2021, 01:17


Home / Featured / Τι προτείνεται αντί για τα ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Τι προτείνεται αντί για τα ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Δημοσιεύτηκε: 9:37 μμ Οκτώβριος 23rd, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Στην πρόταση του ΥΠΠΕΘ  για το νέο δίκτυο δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου προτείνεται η δημιουργία Κέντρων Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Τα ΚΕΣΥ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων δομών ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και εδρεύουν στις έδρες των υφιστάμενων ΚΕΔΔΥ.

Το ΚΕΣΥ στελεχώνεται, από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αίτησής τους με μετάθεση ή απόσπαση, σύμφωνα με τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, με προσόντα στη σχολική ψυχολογία ή στη συμβουλευτική ή στην ειδική αγωγή, καθώς και σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές ή/και άλλες ειδικότητες, με εκπαιδευτική υπηρεσία πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.

Πιο αναλυτικά αναφέρεται:

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργεί, κοινό και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), το οποίο παρέχει υποστήριξη στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της  ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό. Ανάμεσα στις πολυδιάστατες αρμοδιότητές του φορέα περιλαμβάνονται και οι κάτωθι:

α) η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποδοχής της διαφορετικότητας, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών, ενίσχυσης της ακαδημαϊκής επίδοσης και αποφυγής της σχολικής διαρροής καθώς και ομαλής  μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας και εφαρμογής λοιπών επιστημονικών, κοινωνικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας

β) παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης, υποστήριξης των μαθητών, συνεργασίας με το σχολείο

γ) η ανίχνευση, η διαπίστωση και η συνεκτίμηση του είδους των δυσκολιών αλλά και των πιθανών φραγμών στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας

δ) η συνεκτίμηση με τη σχολική κοινότητα ζητημάτων που αφορούν, αφενός, την κατάταξη, την εγγραφή τη φοίτηση μαθητών σε κατάλληλα σχολικά πλαίσια και, αφετέρου, την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (π.χ. παροχή τεχνικών βοηθημάτων σε μαθητές, αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κ.ο.κ.)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ε) ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ & το ΚΕΑ, προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η προώθηση συνεργασιών και ανάμεσα στα σχολεία, τις οικογένειες και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

στ) η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου, στην οργάνωση Ηλεκτρονικών Δικτύων μάθησης και επικοινωνίας για την σχολική κοινότητα και η τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων.

Τα ΚΕΣΥ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων δομών ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και εδρεύουν στις έδρες των υφιστάμενων ΚΕΔΔΥ.

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) ενσωματώνονται στα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) και λειτουργούν στα πλησιέστερα ΕΚ ή σε αυτά που ενδείκνυνται λόγω κτιριακών υποδομών υποστηρίζοντας το σύνολο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την προαγωγή της εργαστηριακής και πειραματικής διδασκαλίας, την αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

 

Διοίκηση – Στελέχωση

Το ΚΕΣΥ διοικείται από Προϊστάμενο, ο οποίος επιλέγεται με διαδικασίες κρίσης από Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής.

Το ΚΕΣΥ στελεχώνεται, από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αίτησής τους με μετάθεση ή απόσπαση, σύμφωνα με τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, με προσόντα στη σχολική ψυχολογία ή στη συμβουλευτική ή στην ειδική αγωγή, καθώς και σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές ή/και άλλες ειδικότητες, με εκπαιδευτική υπηρεσία πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.

Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ή ΣΣΝ ή ΚΕΣΥΠ ή ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

Με ΥΑ καθορίζονται ο κανονισμός λειτουργίας του ΚΕΣΥ καθώς και ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα για κάθε ΚΕΣΥ, σε αναλογία αντίστοιχη με τη δυναμικότητα κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις σε κάθε ΚΕΔΔΥ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού διατηρούνται ως έχουν και μεταφέρονται στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που στο νέο φορέα δεν προβλέπονται κάποιες από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε προσωποπαγείς και διατηρούνται μέχρι την υπηρεσιακή αποχώρηση των κατεχόντων τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις (μετάθεση ή συνταξιοδότηση), οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Σ.Υ.

Όργανα διοίκησης του ΚΕΣΥ είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα. Αναφέρεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και επιστημονικά και παιδαγωγικά στο οικείο ΠΕΚΕΣ. Επιτελεί το ρόλο του συνεργαζόμενος με το ΠΕΚΕΣ, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το οικείο ΚΕΑ, τα στελέχη και τις υπηρεσίες της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, τους διευθυντές/προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, τους  εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

Έχει την ευθύνη της οργάνωσης του σχεδιασμού και του συντονισμού της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης, καθώς και της κριτικής αποτίμησης του έργου του ΚΕΣΥ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οικείου ΠΕΚΕΣ, ενημερώνεται για τις προτεραιότητες του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ενημερώνει για τις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους.

 

Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στο ΚΕΣΥ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συγκροτούν τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ:

  • Συνεδριάζει, με ευθύνη του Προϊσταμένου, τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου ή ύστερα από σχετικό αίτημα προς τον Προϊστάμενο του 1/3 των μελών του.
  • Έχει την ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του προγραμματισμού δράσης και της κριτικής αποτίμησης του έργου του ΚΕΣΥ. Κατά τις συνεδριάσεις σχεδιασμού του προγραμματισμού δράσης του ΚΕΣΥ μετέχει ο Συντονιστής Λειτουργίας του οικείου ΚΕΑ.
  • Αποφασίζει τη συγκρότηση των διεπιστημονικών ομάδων ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου, και καθορίζει το έργο τους ανά τομέα, περιοχή και θεματική ευθύνη
  • Οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΚΕΣΥ σε επίπεδο πρόληψης, συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, αξιολόγησης και διάγνωσης, επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
  • Συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται σε συνεργασία με το οικείο ΠΕΚΕΣ και ΚΕΑ.

Διοικητικός Γραμματέας του Κ.Ε.Σ.Υ.

Σε κάθε ΚΕΣΥ υπηρετεί διοικητικός γραμματέας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του ΚΕΣΥ και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των διεπιστημονικών ομάδων. Οι υπηρετούντες ως διοικητικοί γραμματείς στα ΚΕΔΔΥ διατηρούν τις θέσεις τους στα ΚΕΣΥ.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...