Τελευταία Νέα

Friday, 12/15/17, 01:00Πρόσληψη νηπιαγωγού, πληροφορικής κ.α. ειδικοτήτων

Δημοσιεύτηκε:

9:23 μμ Οκτώβριος 11th, 2017

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, συνολικά    πέντε   (5)    ατόμων   για    την   υλοποίηση   του   Ευρωπαϊκού   Προγράμματος

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ   ΚΑΙ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΖΩΗΣ»    της    Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Παιονίας, που εδρεύει στον Ευρωπό- Ν. Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και διάρκεια σύμβασης με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα /δικαιολογητικά (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων ∆ιάρκεια Σύμβασης Ειδικά Τυπικά Προσόντα/∆ικαιολογητικά
Νηπιαγωγών ΠΕ 1 Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 17/08/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

∆ιδάσκοντες Ζωγραφικής ∆Ε

 

 

1

 

 

Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 17/08/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος

 

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο από πιστοποιημένη σχολή κρατική ή ιδιωτική αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού.

Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα. Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το

∆ΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιότητα. Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα.

Προϋπηρεσία: ∆ιδακτική αποδεδειγμένη σε ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Βεβαιώσεις πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: προσωπική και των μαθητών αποδεδειγμένη με παραστατικά από συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεύσεις, κτλ. Επίσης ένα cd ή πρόγραμμα από εκθέσεις με έργα προσωπικά και με έργα των μαθητών.

Ειδικά προσόντα: Συνέντευξη, μέθοδο διδασκαλίας, ικανότητες διδακτικές, παιδαγωγική

προσέγγιση.

∆ιδάσκοντες Μοντέρνου Χορού ∆Ε 1 Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 17/08/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο από πιστοποιημένη σχολή κρατική ή ιδιωτική αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού.

Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα. Τα πτυχία εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το

∆ΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιότητα. Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα.

Προϋπηρεσία: ∆ιδακτική αποδεδειγμένη σε ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Βεβαιώσεις πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: προσωπική και των μαθητών αποδεδειγμένη με παραστατικά από συμμετοχές σε παραστάσεις, βραβεύσεις, κτλ.

Ειδικά προσόντα: Συνέντευξη, μέθοδο διδασκαλίας, ικανότητες διδακτικές, παιδαγωγική

προσέγγιση.

 

∆ιδάσκοντες Μουσικής ∆Ε

(Μουσική Προπαιδεία)

1 Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 17/08/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις σπουδών και μουσικοί τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού.

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα-

Βεβαιώσεις σεμιναρίων.

Ειδικά προσόντα: Συνέντευξη, μέθοδο διδασκαλίας, ικανότητες

διδακτικές, παιδαγωγική προσέγγιση.

∆ιδάσκοντες Πληροφορικής ΠΕ 1 Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 17/08/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή βεβαίωση από ιδιωτική σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη σε αναγνωρισμένα τμήματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ∆ημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.

∆ιδακτική δραστηριότητα-

Βεβαιώσεις σεμιναρίων.

Ειδικά προσόντα: Συνέντευξη, μέθοδο διδασκαλίας, ικανότητες διδακτικές, παιδαγωγική

προσέγγιση.

 

Περισσότερα ΕΔΩ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Απάντηση Τομεάρχη Παιδείας Ν.Δ. Νίκης Κεραμέως προς τον Υπουργό Παιδείας για τον προϋπολογισμό 2018. Κε Υπουργέ μάθετε τις στήλες του Προϋπολογισμού
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Η Παν. Ένωση Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων για τη δράση “Η τσάντα στο σχολείο”

Αθήνα, 13-12-2017 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ...

Μοιράσου!