Τελευταία Νέα

Wednesday, 04/25/18, 08:01Πρόσκληση που ενδιαφέρει εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Μουσικής, Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής, Θεατρολογίας, Εικαστικών

Δημοσιεύτηκε:

9:44 μμ Οκτώβριος 23rd, 2017

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπ’ όψη:

  • Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • Την υπ’ αρ. 43/19-10-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης της παρούσας Πρόσκλησης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) και εν ενεργεία Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στην αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αποτελεί η αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κάθε εν ενεργεία Εκπαιδευτικός ή Σχολικός Σύμβουλος (Εμπειρογνώμονας για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης) μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε μία ή περισσότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο) ανάλογα με το θεματικό πεδίο. Συγκεκριμένα, είτε στο θεματικό πεδίο των Ξένων Γλωσσών (Γενικό Λύκειο) είτε της Πληροφορικής (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο) / Τ.Π.Ε. (Δημοτικό), είτε των Τεχνών (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού θα οριστούν, από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., Συντονιστές ανά θεματικό πεδίο μέλη του Ι.Ε.Π., οι οποίοι θα συνεργάζονται με Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (μέλη Δ.Ε.Π.). Τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (μέλη Δ.Ε.Π.) θα επιλεγούν με ανεξάρτητη διαδικασία από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. μετά από πρόταση του Προέδρου του Ι.Ε.Π.. Οι αρμοδιότητες και τα παραδοτέα των Συντονιστών και της Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, θα καθοριστούν αναλυτικότερα με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Για την εκπόνηση ή/και αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού οι Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το αντικείμενο του έργου τους, το οποίο θα τελεί υπό την καθοδήγηση και τις τυχόν υποδείξεις των Συντονιστών (οι οποίοι θα συνεργάζονται με τη Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων), από την ημερομηνία επιλογής τους έως και το αργότερο την 31/01/2018.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ: Τα ακριβή ατομικά παραδοτέα εκάστου εμπειρογνώμονα θα προσδιοριστούν μετά την επιλογή τους και μετά από σχετική εισήγηση των αρμόδιων Συντονιστών του Ι.Ε.Π. (για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού των θεματικών πεδίων των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής / Τ.Π.Ε. και των Τεχνών προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

Η παρακολούθηση της αναμόρφωσης ή/και εκπόνησης των Π.Σ. και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η παραλαβή των παραδοτέων των επιλεχθέντων Εμπειρογνωμόνων θα γίνει από τους αρμόδιους Συντονιστές του Ι.Ε.Π. (οι οποίοι θα συνεργάζονται με τη Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων). Εν συνεχεία, οι Συντονιστές θα εισηγούνται σχετικά προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Σχετικά με τα κριτήρια για την επιλογή των Εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών (Γενικό Λύκειο), της Πληροφορικής (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο) / Τ.Π.Ε. (Δημοτικό), των Εικαστικών και της Μουσικής (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο), της Θεατρικής Αγωγής (Δημοτικό), των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου (Γενικό Λύκειο).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι εν ενεργεία Εκπαιδευτικοί και εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τουλάχιστον: α) οκταετή διδακτική εμπειρία, β) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφή με τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, γ) εμπειρία στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, ή/και εμπειρία στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού, ή/και συμμετοχή στη δράση της αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης που πραγματοποιήθηκε από το Ι.Ε.Π. κατά τη σχολική χρονιά 2016-17, ή/και εμπειρία σε καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση, ή/και εμπειρία στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Νέα προκήρυξη για προσλήψεις αναπληρωτών μετά την 1η Νοεμβρίου. Για ποιο λόγο θα γίνεται

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που να πιστοποιούν τα ανωτέρω προσόντα), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία να αναγράφεται η εμπειρία στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων των θεματικών πεδίων των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής / Τ.Π.Ε. ή των Τεχνών (δηλωμένη ανά σχολικό έτος/βαθμίδα/τάξη) και αίτηση συμμετοχής.

Η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης του Ι.Ε.Π. (που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) έπειτα από τη διενέργεια συνέντευξης και με συγκριτική αξιολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων επιλογής καθώς και της διαθεσιμότητας και των στοιχείων της προσωπικότητας των υποψηφίων που, κατά τη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, συνδέονται με την καλή εκτέλεση του υπό εκπόνηση έργου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους, κατά την κρίση της, την υποβολή κάθε περαιτέρω στοιχείου που θα διευκολύνει το έργο της για την αξιολόγησή τους και είναι αρμόδια να εισηγηθεί για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων προς το Δ.Σ του Ι.Ε.Π..

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ: Επισημαίνεται ότι για την πιστοποίηση των απαιτούμενων προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Τμήμα Β’ της παρούσης Πρόσκλησης, απαιτείται η επισύναψη σχετικών εγγράφων-βεβαιώσεων (ειδικότερα, για την πιστοποίηση της διδακτικής εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης Υπηρεσιακής Κατάστασης ή άλλης βεβαίωσης της υπηρεσίας που να πιστοποιεί ρητά τη διδακτική εμπειρία). Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους και το βιογραφικό σημείωμά τους με ποινή αποκλεισμού για τη μη ηλεκτρονική υποβολή.

Για την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα (www.iep.edu.gr) του Ι.Ε.Π. και στο πεδίο e-iep να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση επί ποινή αποκλεισμού στην οποία μπορούν να δηλώσουν είτε το θεματικό πεδίο των Ξένων Γλωσσών με επιλογή συγκεκριμένης γλώσσας (με βάση την ειδικότητά τους) είτε το θεματικό πεδίο της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. (Τ.Π.Ε. για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Πληροφορική για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), είτε το θεματικό πεδίο των Τεχνών με βάση την ειδικότητά τους (Εικαστικά, Μουσική για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Θεατρική Αγωγή για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Στοιχεία Θεατρολογίας και Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 24/10/2017 και ώρα
13:00 έως τις 31/10/2017 και ώρα 13:00

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια και αλήθεια των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, και οι υποψήφιοι εμπειρογνώμονες υποχρεούνται να καταθέσουν στο Ι.Ε.Π. ή να προσκομίσουν στη συνέντευξη, σε περίπτωση που ζητηθούν, αντίγραφα των προσόντων τους. Τυχόν τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. κατόπιν εισήγησης, της ορισθείσας από το Δ.Σ., αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ειδικότερα, για τους υποψήφιους Εμπειρογνώμονες η ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει προσωρινό πίνακα υποψηφιοτήτων στον οποίο θα περιλαμβάνεται κατάλογος, κατά αλφαβητική σειρά, αποδεκτών και μη αποδεκτών υποψηφίων ως ακολούθως:

Η κατάρτιση των καταλόγων με τις αποδεκτές ή μη αποδεκτές υποψηφιότητες θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση ή μη των απαιτούμενων υποχρεωτικών προσόντων των υποψηφίων, όπως ορίζονται αναλυτικά ανωτέρω. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καλέσει σε συνέντευξη όσους βρίσκονται στον κατάλογο των αποδεκτών υποψηφίων και με συγκριτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη των απαιτούμενων υποχρεωτικών (και επιπλέον) προσόντων, των βιογραφικών τους, της διαθεσιμότητάς τους καθώς και στοιχείων της προσωπικότητάς τους που συνδέονται με το υπό εκπόνηση έργο, θα επιλέξει τον αναγκαίο αριθμό εμπειρογνωμόνων που θα προσδιοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής η Επιτροπή θα προβεί σε κατάρτιση προσωρινού τελικού πίνακα με την αλφαβητική σειρά των προτεινόμενων υποψηφίων για την ανάθεση του υπό εκπόνηση έργου, προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

Ο τελικός αριθμός των εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν για τις ανάγκες της δράσης καθορίζεται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

Σε περίπτωση που απαιτηθεί συμπληρωματικός αριθμός εμπειρογνωμόνων, αυτός αντλείται από τον πίνακα των αποδεκτών υποψηφίων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Περισσότερες θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Ποιοι μπαίνουν στα ΚΕΣΥ, ποιοι αυξάνουν τις θέσεις

Επί του προσωρινού πίνακα (αρχικού και τελικού), αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 7143/23-10-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής/Τ.Π.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Τεχνών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του τριημέρου και ν’ αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από την ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω τριημέρου, ο Προσωρινός Πίνακας (αρχικός και τελικός) καθίσταται οριστικός και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π..

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Το έργο των εμπειρογνωμόνων θα παρασχεθεί χωρίς αμοιβή και οι εμπειρογνώμονες θα συνεργάζονται με τους ορισθέντες από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Συντονιστές (οι οποίοι θα συνεργάζονται με τη Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων) για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Οι εμπειρογνώμονες θα μεταβιβάσουν το σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος σε κάθε έκφανση του, όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο αποθήκευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο), για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων αυτών δεσμεύονται ότι δεν θα εγείρουν ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του εμπειρογνώμονα / δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης του έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες στο έργο κατά την αποκλειστική κρίση του Ι.Ε.Π., και σύμφωνα με τους σκοπούς του.
  • Οι εμπειρογνώμονες θα έχουν υποχρέωση παράστασης σε τακτικές συναντήσεις, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Π. ή οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο, που θα ορίζονται από τους αρμόδιους Συντονιστές του θεματικού πεδίου. Δεν καταβάλλεται από το Ι.Ε.Π. οποιαδήποτε δαπάνη μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και παράστασης για τις ανωτέρω συναντήσεις εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση ούτε δύναται να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης της συνεργασίας (για οποιοδήποτε λόγο), το Ι.Ε.Π. με απόφαση του Δ.Σ, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Συντονιστών για την παρακολούθηση της δράσης, διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να προβαίνει στις απαραίτητες αντικαταστάσεις είτε με άλλον συμμετέχοντα στην παρούσα διαδικασία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσης, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του Ι.Ε.Π., είτε από το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Ε.Π. με συνάφεια στο προς προκήρυξη έργο. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιλογή εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. δύναται να αναθέσει απευθείας σε έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπροθέσμως η δράση.
  • Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. διατηρεί την τελική ευθύνη κατά την κρίση του της τελικής σύνθεσης των ομάδων αναμόρφωσης ή και εκπόνησης Π.Σ. και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού.

 

 

 

 

 

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Οι 13 κατηγορίες σχολικών μονάδων. Τα κριτήρια κατάταξης για τα δυσπρόσιτα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 91 ...

Μοιράσου!