Επιτυχόντες φιλόλογοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι ειδικής σε κοινωφελές του ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε:

7:19 μμ Οκτώβριος 7th, 2017

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Αναρτήθηκαν , 06 Οκτωβρίου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού www.oaed.gr, στην ενότητα Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειοµένων Ανέργων του «Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας  συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων, για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ κύκλος)», ύστερα από σχετική Απόφαση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆ καθ. Μ. Καραµεσίνη.

Ο Οριστικός Πίνακας περιλαµβάνει τους ωφελούµενους, εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα τοποθετηθούν για οκτώ µήνες στους Επιβλέποντες Φορείς (∆ήµους), όπως έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τη ∆ηµόσια Πρόσκληση. Η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα πραγµατοποιήθηκε µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, µε βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της εγκεκριµένης από το ΑΣΕΠ ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη µοριοδότησή τους, είτε από το Μητρώο τους µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν µε τον Εργασιακό Σύµβουλο την πρώτη συµβουλευτική δράση και να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (∆ήµους).

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ µε τους επιτυχόντες ωφελούµενους, οι ωφελούµενοι υποχρεούνται να εµφανιστούν στις αρµόδιες Υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία των 30 εργάσιµων ηµερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.

Με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουµένων (συµβουλευτική και κατάρτιση).

Αναλυτικότερα, τα ΚΠΑ2 όπου οι ωφελούµενοι είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι, θα προσφέρουν δύο δράσεις συµβουλευτικής στους ωφελούµενους του προγράµµατος κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η ∆ράση της Συµβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούµενους και χωρίζεται σε δύο µέρη. Στην πρώτη Συµβουλευτική ο Εργασιακός Σύµβουλος παρέχει πληροφόρηση στον ωφελούµενο σχετικά µε το πρόγραµµα αναβάθµισης των τυπικών προσόντων (πρόγραµµα κατάρτισης) και καταγράφει την δήλωση του ωφελούµενου εάν επιθυµεί να το παρακολουθήσει ή όχι. Επισηµαίνεται ότι η υλοποίηση της δράσης της κατάρτισης είναι προαιρετική. Η δήλωση συµµετοχής στο Πρόγραµµα Κατάρτισης, η οποία γίνεται στη φάση της πρώτης συµβουλευτικής δράσης, αποτελεί οριστική επιλογή και δεν  µπορεί να αλλάξει.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ξεκινάνε στα τέλη Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συµβουλευτικής, ο ωφελούµενος παραλαµβάνει από τον Εργασιακό Σύµβουλο το Συστατικό Σηµείωµα προκειµένου να απευθυνθεί στον Επιβλέποντα Φορέα (∆ήµο).

Η δεύτερη Συµβουλευτική πραγµατοποιείται στο τέλος του Προγράµµατος και αφορά στον επαγγελµατικό προσανατολισµό-επαναπροσανατολισµό των συµµετεχόντων. Επισηµαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ενηµέρωση των επιτυχόντων ωφελουµένων έχει η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου οι ωφελούµενοι είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωµών τους, ο αριθµός καταθετικού λογαριασµού ΙΒΑΝ µε υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούµενο προσκοµίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούµενοι άνεργοι µπορούν να ενηµερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράµµατα Απασχόλησης» / «Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» / «Οδηγός Εφαρµογής Προγράµµατος» καθώς και από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού (ΚΠΑ2).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.1 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.2 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.3 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤ.1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  ΠΡΟΤ.2 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ  ΠΡΟΤ.3 ΚΠΑ2 ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
21/2017/000038766934 998443643 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 2 1 1 135 120 120  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038945309 999081030 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2 139  (ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
21/2017/000038923285 999009772 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 1 1 1 144 144 144  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038907459 998959026 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5 5 6 107 107 107  (ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ)
21/2017/000038754290 998384686 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 3 5 4 109 109 109  (ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ)
21/2017/000038778775 998505121 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 4 118  (ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
21/2017/000039009926 999336835 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 3 2 3 120 120 120  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038984404 999238344 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 4 2 3 112 112 112  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038869533 998834109 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 20 6 17 90 105 90  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038765318 998433804 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 5 7 8 104 104 104  (ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
21/2017/000038848059 998757919 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2 103  (ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ)
21/2017/000038994141 999282050 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2 100  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
21/2017/000038775470 998489241 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1 121  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
21/2017/000038869082 998831336 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 3 139  (ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ)
21/2017/000038920566 999000833 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1 182  (ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ)
21/2017/000038766476 998440511 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 5 125  (ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
21/2017/000038933426 999042957 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 4 23 19 126 111 111  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
21/2017/000038909420 998968692 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 8 132 117  (ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
21/2017/000038799263 998588538 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2 151  (ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ)
21/2017/000038869152 998831836 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2 3 3 155 140 140  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038825821 998678994 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 3 5 126 126 126  (ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ)
21/2017/000038995730 999291962 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 6 7 6 125 125 125  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
21/2017/000038826610 998682847 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1 1 182 182  (ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
21/2017/000038867931 998825320 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 7 6 9 120 120 120  (ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
21/2017/000039018110 999365393 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3 1 1 150 150 150  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038772464 998474057 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 138  (ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ)
21/2017/000038983935 999236359 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 1 2 2 157 142 142  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038765933 998437306 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 6 5 121 121  (ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
21/2017/000038826647 998683047 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3 3 137 137  (ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
21/2017/000038909545 998969423 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 7 8 120 120  (ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
21/2017/000038785245 998542117 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2 2 1 139 139 139  (ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
21/2017/000038785558 998543934 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 5 19 150 135  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038823103 998668490 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 13 16 1 137 137 137  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
21/2017/000038989038 999253737 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2 2 152 152  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
21/2017/000038759011 998405179 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5 6 145 145  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
21/2017/000038772761 998476280 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3 3 150 150  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
21/2017/000038826121 998680337 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 158  (ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
21/2017/000038826708 998683370 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 1 1 180 165  (ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ)
21/2017/000038779871 998512221 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 4 4 150 150  (ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  135 αναπληρωτές δεν δέχθηκαν πρόσληψη σε μουσικά. Τον Σεπτέμβριο εξετάσεις για πιστοποίηση στα μουσικά σχολεία
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ειδικού προσωπικού και εκπαιδευτικών

Λένα Κισσάβου Ελευθερία Λάρισας * Νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ειδικού ...

Μοιράσου!