Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 04/08/2021, 03:20


Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Παιδαγωγού

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Παιδαγωγού

Δημοσιεύτηκε: 7:21 μμ Σεπτέμβριος 7th, 2017  


Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου (1/1) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ   ΔΥΝ ΑΜΙΚΟΥ    ΚΑΙ    ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ    ΤΗΣ    ΦΤΩΧΕΙΑΣ    & ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 – 2020» –  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΦΤΩΧΕΙΑΣ  &  ΤΩΝ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»,    στον Δήμο Κέρκυρας που εδρεύει στην Κέρκυρα του Ν. Κέρκυρας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ατόμου (βλ. ΠΙΝ ΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

 

104

Δήμος Κέρκυρας

 

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας»

συμπεριλαμβανομένου Κέντρου Ρομά

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ (Δ.Ε.ΠΑΡΕΛΙΩΝ)

 

 

 

ΠΕ ή ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος  

 

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1)      Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφικής σχολής ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με Κατευθύνσεις : α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής αντίστοιχης  ειδικότητας,

ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή  Προσχολικής  Αγωγής  ΤΕΙ  ή  το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών  Επιλογής (Π.Σ.Ε.)ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  αντίστοιχης ειδικότητας ή  το ομώνυμο  ή  αντίστοιχο κατά  ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή  ισότιμος  τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,

 

2)            Ειδίκευση  στη  διαπολιτισμική  εκπαίδευση  (μετεκπαίδευση  ή   μεταπτυχιακές σπο υδές σε θέματα διαπο λιτισμικής αγωγής ή διδακτική εμπειρία σε σχο λεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή βεβαιώσεις παρακολούθησης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  που πραγματοποιήθηκαν από φορείς  του ΥΠΕΠΕΘ ή συνεργαζόμενους  με αυτό φορείς).

 

3)         Εμπειρία στη  μαθησιακή  στήριξη  και  τη δημιουργική απασχόληση παιδιών,

 

4)         Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων  και  (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄    ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα  ανωτέρω  προσόντα)

 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφικής σχολής ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με Κατευθύνσεις : α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής αντίστοιχης  ειδικότητας,

ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής  Αγωγής  ΤΕΙ  ή  το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών  Επιλογής (Π.Σ.Ε.)ΤΕΙ της   ημεδαπής   ή   ισότιμος   τίτλος   σχολών   της   ημεδαπής   ή   αλλοδαπής   αντίστοιχης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ειδικότητας  ή     το  ομώνυμο  ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,

 

2)         Εμπειρία στη  μαθησιακή  στήριξη  και  τη δημιουργική απασχόληση παιδιών,

 

3)         Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων  και  (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Παρασκευή 30/7 ανοίγουν τα ραντεβού εμβολιασμού για τους μαθητές 12-15 ετών

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Με 158 «ΝΑΙ» και 133 «ΟΧΙ», ψηφίστηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ...